Ihmissilhuetteja vanhanaikaisella vaa'alla
10.8.2023
Invalidiliitto antoi lausuntonsa hallituksen yhdenvertaisuustiedonantoa valmistelevalle työryhmälle. Lausunnossa edellytetään hallitukselta vahvaa sitoutumista yhdenvertaisuutta, moninaisuutta ja ihmisoikeuksia edistävään työhön. Yhdenvertainen Suomi -toimintaohjelmaa tulee jatkaa vammaisnäkökulmaa vahvistaen.

Vammaisuus on vuodesta toiseen syrjintäperusteena kärkisijoilla yhdenvertaisuusvaltuutetun eduskuntakertomuksen mukaan. Monet vammaiset kokevat syrjintää esimerkiksi työelämässä ja sotepalveluissa. Vammaisiin kohdistuva vihapuhe on aiempaa yleisempää.

Invalidiliiton lausunnossa todetaan, että syrjimättömyyteen sitoutuminen, jakamattoman ihmisarvon tunnustaminen ja yhdenvertaisuuden edistäminen tapahtuu paitsi kirjallisten dokumenttien, myös esimerkillisten toimintatapojen avulla. Meillä kaikilla on vastuu niin yksilöinä kuin yhteisöinä käyttäytyä arvostavasti kanssaihmisiä kohtaan.

Invalidiliitto kannustaa lausunnossaan hallitusta kunnianhimoiseen ja vammaisoikeuksia edistävään ihmisoikeuslinjaan, joka vahvistaa yhdenvertaisuutta ja lisää moninaisuutta. Jokainen ihminen on arvokas taustastaan tai ominaisuuksistaan riippumatta.

YK:n vammaissopimus huomioitava kattavammin

“Pidän tärkeänä, että valtioneuvosto toimii syrjivien rakenteiden purkamiseksi ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Vammaisten ihmisten syrjintä loukkaa heidän ihmisoikeuksiaan. Toivon, että hallituksen tiedonannossa kiinnitetään tähän huomiota ja esitetään konkreettisia keinoja tilanteen parantamiseksi”, sanoo Invalidiliiton toimitusjohtaja Janne Juvakka.

Niin sanottuja ‘vähemmistönä vähemmistössä’ -tilanteita ei julkisessa palvelujärjestelmässä tunnisteta vielä kovinkaan hyvin. Esimerkiksi vammaiset romanit, vammaiset saamelaiset ja vammaiset maahanmuuttajanaiset ja -tytöt ovat moniperusteisen syrjinnän riskiryhmää.

Invalidiliitto esittää lausunnossaan esteettömyyden, joka on YK:n vammaissopimuksessa säädetty ihmisoikeus, kirjaamista perustuslakiin. Esteellisyys itsessään on rakenteellista syrjintää ja esteettömyyden toteutuminen on edellytys yhdenvertaisuuden toteutumiselle.

Lausunnossa esitetään myös yhdenvertaisuuslain uudistamisen jatkamista, jotta lain suhde YK:n vammaissopimukseen saadaan ristiriidattomaksi. Esteettömyyden ja saavutettavuuden epääminen tulee säätää syrjinnäksi.  

Lisäksi Invalidiliitto esittää rikoslain muuttamista siten, että lakiin säädettäisiin erillinen viharikostunnusmerkistö, joka ottaisi nykyistä paremmin huomioon vammaiset rikosten uhrit. Poliisiammattikorkeakoulun selvityksen mukaan vammaisten kokemien viharikosepäilyjen määrä kasvoi vuonna 2021 määrällisesti puolella edelliseen vuoteen verrattuna.   

Invalidiliitto toivoo, että Yhdenvertainen Suomi -toimintaohjelmaa jatketaan vammaisnäkökulmaa vahvistaen. Vuonna 2021 julkaistussa ohjelmassa käsitellään vammaisuutta valitettavan vähän, eikä ohjelman valmistelussa huomioitu vammaisia henkilöitä YK:n vammaisyleissopimuksen edellyttämällä tavalla.

Invalidiliiton lausunto yhdenvertaisuustiedonantoa valmistelevalle työryhmälle

Valtioneuvoston tiedote: “Kuulemisvaihe käynnistyy hallituksen yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden tiedonannon valmistelussa”

Yhdenvertainen Suomi  valtioneuvoston toimintaohjelma rasismin torjumiseksi ja hyvien väestösuhteiden edistämiseksi

Jaa sosiaalisessa mediassa