VANEn logo sinisellä taustalla
18.6.2024
VANE on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen (YK:n vammaisyleissopimus, SopS 27/2016) mukainen valtiollinen koordinaatioelin. Sen tehtävänä on helpottaa vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanoon liittyvää toimintaa valtionhallinnon ja yhteiskunnan eri aloilla ja tasoilla.

VANEn tehtävänä on laatia toimikausilleen toimintaohjelma. Toimintaohjelmassa määritellään vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanon edistämisen keskeiset kansalliset tavoitteet sekä niitä edistävät keinot. Toimintaohjelmatyön kaikissa vaiheissa kiinnitetään erityistä huomiota vammaisten ihmisten osallisuuden toteutumiseen. Tämä on huomioitu myös toimintaohjelman valmistelun tukena työskennelleessä taustatyöryhmässä, jossa on ollut VANEn vammaisjärjestöedustajia mukana. Toimintaohjelman valmisteluun oleellisesti on kuulunut ministeriökohtaiset neuvottelut, joissa on aina edellytetty vammaisjärjestöedustajien läsnäoloa.  

Nyt työn alla oleva toimintaohjelma on järjestyksessään kolmas Suomessa. Toimintaohjelma koostuu YK:n vammaisyleissopimuksen artiklojen mukaisista 13 sisältöalueesta. Kukin sisältöalue käsittää nykytilan kuvauksen ja sen pohjalle asetetut tavoitteet ja toimenpiteet. Nykytilan kuvausta tukee Helsingin yliopiston tutkimus vammaisten henkilöiden asemasta Suomessa.  

Ennen neuvottelukierrosta ministeriöiden kanssa VANE järjesti kuulemistilaisuuden, jonka yhteenveto toimitettiin toimintaohjelmaluonnoksen kera ministeriöihin. Ministeriökohtaisissa neuvotteluissa vammaisjärjestöt nostivat esiin toiveitaan ohjelman suhteen erityisesti kyseisen ministeriön hallinnonalalta.  

Anne Mäki Invalidiliitosta oli mukana koko prosessin ajan. ”Ministeriöiden neuvotteluissa käytiin vapaata keskustelua kunkin ministeriön toimialaan kuuluvista aiheista. Ministeriöt esittelivät omalta osaltaan vireillä olevat vammaisten ihmisten oikeuksiin vastaavat hankkeet ja miten niiden avulla ne pystyvät vastaamaan taustaselvityksessä, kuulemisessa ja järjestöjen nostoissa esiin nousseisiin tarpeisiin. Ministeriöitä myös pyydettiin arvioimaan, voitaisiinko kuluvalla hallituskaudella tehdä joitain virkamieslähtöisiä uusia avauksia tai taustatyötä seuraavalle kaudelle joidenkin asioiden edistämiseksi. Näiden pohjalta neuvotteluissa keskusteltiin ehdotuksista toimintaohjelman tavoitteiksi ja toimenpiteiksi. Prosessi oli mielenkiintoinen jo ihan siitäkin näkökulmasta, että hahmottui kuva siitä, mikä aihe kuuluu minkäkin ministeriön toimenkuvaan. Samalla sai käsityksen hyvin kattavasti kaikesta siitä, mitä on meneillään vammaisten ihmisten oikeuksien edistämiseksi. Positiivista neuvotteluissa oli se, että huolimatta suurista ministeriöiden säästövelvoitteista, oli kuitenkin löydettävissä asioita, joita voidaan viedä eteenpäin.” 

Invalidiliitto antoi lausunnon VANEn toimintaohjelmaluonnoksesta

Ministeriökierroksen jälkeen toimintaohjelman luonnoksesta järjestettiin toinen kuulemistilaisuus 12.6. Invalidiliitto kiitti lausunnossaan sitä, että esteettömyyden merkitys eri liikkumismuodoissa on kirjattu toimintaohjelmaan erinomaisesti. Lausunnossa myös korostettiin, että vammaiset ihmiset tulee huomioida suojelun kohteena olemisen lisäksi aktiivisina kansalaisina, jotka voivat mahdollisuuksiensa mukaan toimia myös mm. maanpuolustuksessa ja varautumisessa. Koulutusta koskevissa tavoitteissa ja toimenpiteissä tulee olla mainintoja korkeakoulutuksen ja vammaisten ihmisten koulutusasteen noston osalta. 

Lisäksi Invalidiliitto esitti kaikkia ministeriöitä koskevaksi velvoitteeksi kerrata YK:n vammaissopimuksen osallistamisvelvoite. Huolimatta ministeriöitä koskevasta vastuusta osallistaa vammaisia henkilöitä ja vammaisjärjestöjä, jää nimeämispyyntöjä tulematta ja esimerkiksi työryhmiin heitä ei nimetä kuin satunnaisesti. Usein osallistaminen rajoittuu vain lausuntopyynnön lähettämiseen jälkikäteen.

Toimintaohjelma käy vielä hyväksymiskierroksen ministeriöissä elokuussa, jonka jälkeen se varsinaisesti hyväksytään VANEn syyskuun kokouksessa. Tämän jälkeen ohjelma julkaistaan ja VANE seuraa sen toteutumista. 

Uuden toimintaohjelman taustalla ovat myös edellisen kauden toimintaohjelman raportti, YK:n vammaiskomitean yleiskommentit ja EU-strategia, joka sisältää jäsenvaltioille suunnattuja aloitteita

Invalidiliiton lausunto VANEn kuulemiseen 12.6.2024

VANEn uudesta toimintaohjelmasta keskustellaan 20.11. webinaarissa: Oikeus osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen?

Jaa sosiaalisessa mediassa