Avustajakoiratutkimus selvitti avustajakoiratoiminnan vaikutuksia laaja-alaisesti ihmisten arkeen, kuten elämänlaatuun ja yksinäisyyden kokemiseen, terveyteen ja päivittäisistä toimista selviytymiseen, kivun tuntemiseen ja sosiaalisiin rooleihin sekä vapaa-ajan toimintoihin. Lisäksi selvitettiin toimintoja, joissa koira auttaa, ja mikä on sen vaikutus henkilökohtaisen avustajan tarpeelle. Nuoria haastateltiin sen selvittämiseksi, miten avustajakoira edistää nuoren mahdollista opiskelua, työllistymistä ja/tai työssä käymistä.

Avustajakoirien koulutus on aloitettu vuonna 1994. Koirien tehtävänä on toimia fyysisesti vammaisen tai toimintarajoitteisen käyttäjänsä apuna päivittäin. Selvitimme Invalidiliitossa yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa avustajakoirien vaikutuksia ihmisten arkeen. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat kaikki Invalidiliiton auditoidun avustajakoiratoiminnan kautta avustajakoiran saaneet (n = 54) sekä jonoon haastattelujen perusteella hyväksytyt henkilöt (n = 80). Kyselyn vastausprosentti oli 69. Lisäksi kummastakin ryhmästä haastateltiin kolme alle 29-vuotiasta henkilöä. 

Avustajakoiran käyttäjät kokivat elämänlaatunsa huomattavasti paremmaksi kuin koiraa jonottavat henkilöt. Avustajakoiran käyttäjät selviytyivät huomattavasti paremmin jokapäiväisissä toiminoissaan ja olivat samalla tyytyväisempiä itseensä ja ihmissuhteisiinsa kuin koiraa jonottavat henkilöt. Koiraa jonottavat tunsivat itsensä yksinäisemmiksi kuin koiran käyttäjät riippumatta siitä, asuivatko he yksin vai eivät.

Molemmat ryhmät käyttivät yhtä paljon henkilökohtaisen avustajan palveluita, mutta koiran käyttäjät kokivat saamansa avun pääosin riittäväksi, kun taas koiraa jonottavat pitivät sitä useammin riittämättömänä. Palveluiden ja tukitoimien käytössä merkittävimmät erot tulivat esiin avustajan tarpeessa ja käytössä harrastusten ja liikkumisen yhteydessä. Koiran käyttäjillä näissä avustajan käyttö on noin 25 % vähäisempää kuin koiraa jonottavilla vastaajilla. Sen lisäksi, että avustajakoira edistää itsenäisyyttä ja elämänlaatua, sillä on huomattava merkitys kivun tunteen vähenemisessä.

Alle 29-vuotialle tehdyn teemahaastattelun perusteella avustajakoira helpottaa opiskelua ja työllistymistä sekä työtä. Avustajakoira tuo turvallisuuden tunnetta, helpottaa kouluun ja töihin lähtemistä, siirtymistä paikasta toiseen, tavaroiden kantamista ja ovien avaamista sekä muita opiskeluun ja työhön liittyviä rutiineja. Tutkimustulosten mukaan avustajakoira edistää käyttäjänsä fyysistä, henkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja luo käyttäjilleen turvallisuuden tunnetta. Teemahaastattelun ja kyselytutkimuksen vastauksissa tuli esille samoja asioita.

Avustajakoiran vaikutus käyttäjien elämänlaatuun ja arkiaskareista selviytymiseen kuvaavat hyvin sitä, että koira on merkityksellinen heidän kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnilleen. Avustajakoirajärjestelmän julkisrahoitteisen tuen vahvistaminen mahdollistaisi sen, että koiraa jonottavat pääsisivät nopeammin tasavertaiseen asemaan koiran jo saaneiden kanssa. Jos avustajakoirat olisivat lääkinnällisen kuntouksen ja apuvälineiden luovutuksen piirissä, niiden saaminen helpottuisi ja nopeutuisi. Näin avustajakoiran käyttäjät ja koiraa jonottavat henkilöt saisivat kokonaisvaltaisesti edistettyä omaa elämänlaatuaan.

Lue koko Avustajakoiraraportti (pdf) 

Lisätietoja: dosentti, tutkimusjohtaja Sinikka Hiekkala, sähköposti: etunimi.sukunimi@invalidiliitto.fi.
 

Jaa sosiaalisessa mediassa