Hero image
Pyörätuolissa istuva ihminen, iso puheenjohtajan nuija ja nainen megafonin kanssa. Piirroskuva.
Kirjoittanut Henrik Gustafsson 18.02.2021
Sanotaan, että valtion virkamies pudottaa kynän virka-ajan päättymiseen mennessä klo 16:15. Nyt minä voin pudottaa oman kynäni.

Oikeus osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen - YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen kansallinen toimintaohjelma 2020–2023 on vihdoin valmis! Kyseessä on Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANEn toimintaohjelma, jota olin itse aktiivisesti työstämässä vuoden ajan. Tarina kuitenkin jatkuu, koska toimintaohjelman sanat on muutettava teoiksi ja seurattava toimintaohjelman toimenpiteitä. 

VANEn toimintaohjelmaan on kirjattu niitä vammaisten oikeuksia edistäviä toimenpiteitä, jotka kuuluvat eri ministeriöiden vastuulle ja joita ministeriöt sitoutuvat edistämään omalla hallinnon alallaan. Toimenpiteenä voi olla selvitys, hanke, konkreettinen muutos tai lakiuudistus jollakin vammaisen ihmisen elämän alueella - osallisuuden varmistamiseksi. Invalidiliitto oli erinomaisen aktiviinen toimija ja sai läpi useita kohtia toimintaohjelmaan. 

Tiiviitä neuvotteluita ja tiedon hankintaa

Toimintaohjelman laatiminen aloitettiin vuosi sitten. VANE perusti alatyöryhmän, johon nimitettiin neuvottelukunnan virkamiehiä ja Vammaisfoorumin edustajia. Minut nimitettiin mukaan toimintaohjelman alatyöryhmään, jonka tehtävä oli konkreettisesti tavata ja neuvotella eri ministeriöiden edustajien kanssa. Tapaamisissa ja neuvotteluissa käytiin läpi toimintaohjelman teemaan sopivia YK:n vammaissopimuksen oikeuksia.

Esimerkiksi vammaisten ihmisten liikkumista työstettiin yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön virkamiesten kanssa sekä rakennetun ympäristön esteettömyyttä ympäristöministeriön virkamiesten kanssa. Ministeriöiden lisäksi tapasimme Kelan, yhdenvertaisuusvaltuutetun, lapsiasiavaltuutetun, aluehallintoviraston, Valviran, Saamelaiskäräjien ja työmarkkinaosapuolten edustajia. Tapaamisia oli todella paljon ja prosessi työläs, mutta samalla todella antoisa - kohdennettua vaikuttamista eri ministeriöihin!

Sananen toimintaohjelman rakenteesta  

Toimintaohjelma rakentui vähitellen YK:n vammaissopimuksen artiklojen pohjalta. Vaikka toimintaohjelmassa mainitaan jokaisen toimenpiteen kohdalla, mihin YK:n vammaissopimuksen artiklaan ja ennen kaikkea oikeuteen toimenpide liittyy, toimintaohjelma on eritelty teemoittain eri sisältöalueisiin. Toimintaohjelmassa on 13 sisältöaluetta ja uutena kohtana on turvallisuus. Tavoitteita ja toimenpiteitä on yhteensä 110. 

Toimintaohjelma rakentuu kolmiportaisista tilannekuvauksista eli erilaisista indikaattoreista. Tilannekuvauksissa on huomioitu mm. olemassa olevaa lainsäädäntöä tai ohjeistusta, pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kirjauksia ja valtionhallinnon eri hankkeita sekä tilastoja ja kokemustietoa vammaisista. Niihin saatiin mukaan mm. toimintaohjelmaluonnoksesta vammaisjärjestöille järjestetyn kahden kuulemistilaisuuden satoa. Näiden pohjalta muodostettiin toimintaohjelman tavoitteet ja sitä kautta toimenpiteet, jotka ovat jonkun yksittäisen ministeriön vastuulla tai poikkihallinnollisesti useamman ministeriön vastuulla. Punaisena lankana oli osallisuus ja valtavirtaistaminen. 

Mitä jäi käteen?

Invalidiliitto sai toimintaohjelmaan monia kirjauksia. Niitä näkyy mm. turvallisuuden sisältöalueella vammaisten pelastautumista ja vaaratilanteita koskevassa kohdassa. Siihen on kirjattu juuri ajankohtaisen runsaslumisen talven tuomia haasteita vammaisten kotoa poistumisessa. 

Ulkoministeriön vastuualueen toimintaohjelmassa on mm. Suomen ulkomaan edustustojen esteettömyyttä sekä kehitysyhteistyötä koskevia kuvauksia, joissa Invalidiliiton kynänjälki näkyy. Kehitysyhteistyön osalta Vammaiskumppanuus ry, jonka toiminnassa Invalidiliitto on tiiviisti mukana, mainitaan nyt nimeltä. Toimijoiden mainitseminen auttaa toimintaohjelman lukijaa paremmin hahmottamaan, miten vammaisjärjestöjen kehitysyhteistyötä tehdään Suomessa. 

Invalidiliitto nosti esiin erillisessä kuulemisessa, että toimintaohjelmasta puuttuvat kuitenkin selkeät aikamääreet eli missä ajassa tavoitteet ja toimenpiteet toteutetaan konkreettisesti. Nähdäkseni toimintaohjelma ei voi jäädä pelkän edistämisen tasolle tai ”toivotaan toivotaan” -ohjelmaksi!

Toimintaohjelma osa YK:n vammaissopimuksen toimeenpanoa

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukainen valtiollinen koordinaatioelin. VANEn lakisääteisenä velvoitteena on laatia toimikaudelleen toimintaohjelma, jossa määritellään yleissopimuksen täytäntöönpanon edistämisen keskeiset kansalliset tavoitteet, niitä edistävät keinot sekä tarvittavan seuranta. Kyse on hallituskausittain toteutettava nimenomaan hallituksen YK:n vammaissopimuksen toimeenpanoon sitouttava järjestyksessään toinen toimintaohjelma.

Toimintaohjelma julkistettiin THL:n vammaispalveluiden neuvottelupäivillä 11.2.2021 ja tarkoituksena on eri aikoihin julkaista eri ministeriöiden 8 videoklippiä, joissa avataan tarkemmin eri sisältöalueiden tavoitteita ja toimenpiteitä.

Tutustu VANEn toimintaohjelmaan valtioneuvoston kotisivuilla.
 

Jaa sosiaalisessa mediassa