Rakennussuunnitelman piirrustus. Kuvituskuva.
16.03.2021
Invalidiliitto lausui opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön ehdotuksesta uudeksi arkkitehtipoliittiseksi ohjelmaksi. Ohjelmaehdotuksessa on tuotu hyvin esiin arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön laadun merkitystä ihmisten yhdenvertaisuuden ja osallisuuden toteutumisessa.

Ehdotuksessa korostetaan esteettömyyttä ja saavutettavuutta suunnittelun lähtökohtana, mikä on hyvä asia. Myös toimenpide-ehdotus kehittää ympäristön esteettömyyden, toiminnallisuuden ja turvallisuuden kriteerejä on tärkeä, ja Invalidiliitto tarjoutuu mukaan tähän kehittämistyöhön. 

Invalidiliitto pitää kannatettavana ohjelmaehdotuksessa esitettyjä kestävän kehityksen tavoitteita. Rakentamisen ilmastovaikutusten vähentämisessä on keskeistä huomioida korjausrakentaminen ja esteettömyyden merkitys kestävässä korjausrakentamisessa. Uudisrakentamisen osalta on kestävää ja tehokasta rakentaa lähtökohtaisesti esteetöntä. Esteettömät tilat ovat muunneltavia ja joustavat paremmin eri käyttötarkoituksiin. Invalidiliitto pitääkin kannatettavana rakennusten ja tilojen käytön joustavuuden parantamista.

Rohkeampia visioita ja kunnianhimoisempia tavoitteita 

Jotta ihmisten yhdenvertaisuus ja osallisuus voisivat tosiasiallisesti toteutua, tulee yhteiskunnasta purkaa syrjintää ja eriarvoisuutta ylläpitäviä rakenteita sekä nähdä kaikki yhteiskunnan jäsenet aktiivisina toimijoina. Tälläkin arkkitehtuuripoliittisella ohjelmalla olisi hyvät mahdollisuudet laajentaa ymmärrystä ihmisten moninaisuudesta ja sen vaikutuksista rakennetun ympäristön suunnitteluun, toteuttamiseen, kunnossapitoon ja korjaukseen.  

Suurin osa ohjelmassa esitetyistä tavoitteista ja toimista, esimerkiksi yhdenvertaisuuden edistämiseksi, sisältyvät jo olemassa oleviin kansallisiin asetuksiin ja määräyksiin sekä kansainvälisiin sopimuksiin, joita Suomi on sitoutunut noudattamaan. Esimerkiksi YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista on yksi tällainen.  

Määräys- ja lainsäädäntötason toteuttaminen ei kuitenkaan riitä, jos tavoitteena on luoda, Apoli2020-ohjelman mukaisesti, edellytyksiä inhimillisesti arvokkaaseen ja yhdenvertaiseen elämään. Invalidiliitto kannustaakin työryhmän jäseniä asettamaan ohjelmalle kunnianhimoisempia tavoitteita, jotta se voisi ohjata ja inspiroida laadukkaamman ja elämyksellisemmän rakennetun ympäristön syntymistä kaikille. 

Voit lukea Invalidiliiton lausunnon työryhmän ehdotuksesta arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi kokonaisuudessaa tästä (pdf).

Lisätietoja:  
Marika Nordlund, vastaava esteettömyysasiantuntija, marika.nordlund@invalidiliitto.fi  
Johanna Hätönen, esteettömyysasiantuntija, johanna.hatonen@invalidiliitto.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa