31.08.2018

STM Dnro (STM074:00/2018)

Invalidiliitto on antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi asiakas- ja potilaslaiksi.

Tervehdimme ilolla sitä, että asiakkaan ja potilaan kohtelusta ja niihin liittyvistä menettelytavoista ehdotetaan säädettäväksi samassa laissa. Tämä sekä edistäisi että lisäisi asiakkaiden ja potilaiden oikeuksien tunnistamista sekä niiden huomioimista nykyistä paremmin. Lisäksi on tarpeellista luoda velvoitteet, jotka vahvistavat itsemääräämisoikeuden toteuttamista ja edistämistä. Valmistelussa oleva laki luo tähän aktiivisen toimimisvelvoitteen palvelujen järjestäjille ja palveluntuottajille.

Lakiehdotus sisältää uusina asioina itsemääräämisoikeussuunnitelmat ja nimetyn tukihenkilön. Nämä ovat erittäin kannatettavia ja keskeisiä välineitä itsemääräämisoikeuden tukemiseksi ja edistämiseksi. Itse ehdotetut säännökset kaipaavat kuitenkin selvennystä toteutuakseen käytännön elämässä. Epäselväksi jää erityisesti se, mitä tietoja nimetylle tukihenkilölle on perusteltua antaa ja mitä tietoja hän voi saada. Huomioitavaa on, että kyseessä ei ole valtuutettu, vaan henkilö, jonka tehtävänä on tukea tuettavan henkilön tahtoa päätöksenteossa. Tämän lisäksi nimetylle tukihenkilölle annettaisiin ohjeet tähän. Epäselväksi jää, kuka ne laatii ja miten ne vahvistetaan niin, että ohjeet todellisuudessa vastaisivat tuettavan henkilön tahtoa ja tarpeita niin, että ne tukisivat tuettavan henkilön itsemääräämisoikeuden toteutumista. 

Nähtävästi nimetyssä tukihenkilössä ei ole kyse palvelusta tai tukitoimesta. Vaarana on, että suurin osa kansalaisista, jotka tarvitsevat tukea itsemääräämisoikeudessa, jää ilman asiaan pätevöinyttä ja sitoutunutta nimettyä tukihenkilöä. Asiakas/potilasturvallisuuden varmistamiseksi tulisi tukihenkilöltä aina vaatia rikosrekisteriote. Myös niissä tapauksissa, kun asiakas tai potilas on täysi-ikäinen. 

Vaikeavammaisten erityistarpeet pitää huomioida hoidossa 

Invalidiliitto on kiinnittänyt erityistä huomioita myös vaikeavammaisten erittäin haavoittuvaan tilanteeseen. Usein vaikeavammaisten erityistarpeet jäävät hoidossa huomiotta ja yhdenvertaisuus ei toteudu. Tällaisia tilanteita syntyy esimerkiksi fyysisessä avustamisessa, koska se joudutaan suorittamaan eri lailla johtuen vammasta sekä kommunikoinnissa tai yksilöllisissä apuvälineissä, joita ilman syntyy asiakkaalle tai potilaalle hoidossa olemisesta turvallisuus- ja terveysriskejä (painehaavat, putoamistapaturmat, tukehtumisvaara jne.).

Tämän lisäksi hoitoympäristössä ei tulisi olla asiakasta haittaavia esteitä. Ne muodostavat nimenomaan itsemääräämisoikeutta rajoittavan tilanteen ja muodostavat ei-hyväksyttävän rajoitustoimenpiteen. Siksi näiden tarpeiden esittäminen on tultava esille hoitotahdossa ja kirjattavissa hoitotoiveissa. Tämän lisäksi palveluyksiköiden tilat, välineet ja apuvälineet tulee olla esteettömiä ja saavutettavia, mikä on kirjattava myös pykälätasolle.

Lue koko lausunto täältä >>

Jaa sosiaalisessa mediassa