Kuvituskuva.
07.03.2022
Invalidiliitto kannattaa valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittista selontekoa. Selonteko kuvaa ja linjaa toimia, joilla julkinen valta turvaa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa. Erityisesti yhdenvertaisuus ja osallisuus sekä vammaisten ihmisten asema on nostettu vahvasti esiin selonteossa. Vammaisten naisten ja tyttöjen haavoittuva asema kansainvälisesti käy ilmi Suomen panostuksessa ulko- ja kehityspolitiikassa.

Invalidiliitto nosti lausunnossaan ulkoasiainvaliokunnalle esiin useita vammaisten ihmisten oikeussuojaan ja oikeusvaltioon liittyviä teemoja. Uudistuva vammaispalvelulaki tulee säätää siten, että vammaisten ihmisten oikeus yksilöllisiin tarpeisiin vastaaviin palveluihin turvataan. Tämä mahdollistaa yhdenvertaisen suoriutumisen ja osallisuuden yhteiskunnassa. Myös vammaisvaikutusten arviointi kaikissa vammaisia ihmisiä koskevissa laeissa on tehtävä, mikä luo parasta ennakollista oikeussuojaa kullakin hallinnonalalla.  

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 

Invalidiliitto esittää ihmisoikeuspoliittiseen selontekoon kirjattavaksi yhdenvertaisuusvaltuutetulle toimivaltaa työelämän valvontaan. Näin pystytään aiempaa tehokkaammin puuttumaan vammaisten ihmisten työsyrjintään. Invalidiliiton mukaan työelämän tasa-arvokysymyksenä pitää selvittää erikseen vammaisen naisen euro. Hyvityksen määrääminen vammaisten ihmisten syrjinnästä ja häirinnästä on osoitettava yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle. 

Vammaisten naisten kohtaama väkivalta  

Vammaisten naisten ja tyttöjen kohtamaan väkivaltaan on Invalidiliiton mukaan puututtava tehokkaammin. Samalla on koulutettava poliiseja tunnistamaan vammaisiin ihmisiin kohdistuvien rikosten motiiveja (ns. viharikos), jotta rikoslain rangaistuksen ankaroittamisperusteita voidaan soveltaa oikeuskäytännössä. 

Pitkäaikainen tuki kehitysyhteistyössä paikallisille vammaisjärjestöille     

Invalidiliitto kannattaa niitä muotoiluja, joita ihmisoikeuspoliittiseen selontekoon on kirjattu kehitysmaista ja samalla painottaa pitkäaikaisen tuen merkitystä kehitysmaissa toimiville vammaisten ihmisten omille järjestöille. Monet kehitysmaat ovat allekirjoittaneet ja ratifioineet YK:n vammaissopimuksen, mutta toteutus ontuu pahasti. 

Lue Invalidiliiton koko lausunto eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta (pdf).

Lisätietoa Henrik Gustafsson, lakimies, Invalidiliitto, henrik.gustafssn@invalidiliitto.fi.

Jaa sosiaalisessa mediassa