28.06.2017

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista

Ehdotettu lakiuudistus kattaa läpileikkaavasti sille asetetut tavoitteet ja ehdotettu soveltamisala erityispalveluiden järjestämiseksi on tarkoituksenmukainen.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on nykyiseen hallitusohjelmaan perustuen valmisteltu hallituksen esityksen luonnos laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista sekä sosiaalihuoltolain muuttamisesta. Lailla sovitettaisiin yhteen vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki.  Invalidiliitto on antanut lausuntonsa lakiluonnokseen. Lakiesityksen valmistelu jatkuu STM:ssä ja on arvioitu, että hallituksen esitys tulisi lausuntokierrokselle syksyllä 2017. Invalidiliitto on ollut aktiivisesti mukana lain valmistelussa. 

Invalidiliitto kiinnittää kuitenkin lausunnossaan erityishuomiota siihen, että lainsäädännössä tulisi vahvemmin huomioida heikoimmassa asemassa olevien vaikeimmin vammaisten ihmisten yksilölliset avun tarpeet. Tämä koskee erityisesti asumisen tuen palveluita ja henkilökohtaista apua. Myös lain tarkoituspykälää tulisi tarkentaa, jotta edellytykset vammaisen henkilön itsenäiselle suoriutumiselle ja itsemääräämisoikeuden toteutumiselle tulisivat turvatuiksi siten kuin YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista edellyttää. Oikeusturvan näkökulmasta on huomioitava, että asiakkaan oikeus palveluiden toteuttamiseen ei saa perustua vain asiakassuunnitelman varaan. Myös erityispalveluiden toteuttamistavasta tulisi aina antaa muutoksenhakukelpoinen hallintopäätös.

Luonnoksessa esitettyjen erityispalveluiden osalta Invalidiliitto kannattaa valmennusta ja tukea, lasten asumisen järjestämistä sekä lyhytaikaista huolenpitoa. Ne yhdenvertaistavat eri tavoin vammaisten henkilöiden välttämättömiä palveluita kehitysvammalain ja vammaispalvelulain yhdistyessä. Henkilökohtaiseen apuun on tehty merkittäviä perusteltuja parannuksia, jotka edesauttavat järjestämistavan toteuttamista yksilöllisen tarpeen mukaisesti ja parantavat henkilökohtaisen avun toteuttamista. 

Invalidiliitto pitää henkilökohtaisen avun voimavarasäännöstä perusteltuna. Se selkeyttää palvelua kaikilta sen eri osa-alueilta katsottuna. Samalla se on linjassa sekä hallitusohjelman säästötavoitteiden että lakiluonnoksessa mainitun valmennuksen ja tuen erityispalvelun mukainen. Jotta muuttuvissa sote-rakenteissa voidaan varmistaa valinnanvapaus sekä henkilökohtaisen avun toteuttaminen vammaiselle henkilölle sopivalla tavalla, tulee valas-lakiluonnoksen pykälätasolle nimenomaisesti kirjata, että henkilökohtaisen avun työnantajamallin tulee olla yksi henkilökohtaisen avun toteuttamistavoista. Työnantajamallin lisäksi vaihtoehtoisina toteuttamistapoina ovat palvelumallit kuten asiakasseteli tai ostopalvelu. 

Niihin poikkeustilanteisiin, joissa vammainen henkilö tarvitsee välttämättä henkilökohtaista apua käyttäessään terveyspalveluita, riittävä apu tulee turvata. Invalidiliitto edellyttää lausunnossaan myös, että asumisen ja liikkumisen tuen palveluita koskevat säännökset tulee selkeyttää suhteessa sosiaalihuoltolainsäädäntöön, minkä lisäksi asumisen tuen palveluiden tulee vammaislain perusteella järjestettynä säilyä asiakkaalle maksuttomina palveluina. 

Lue koko lausunto >>

Lisätietoja: lakimies Elina Nieminen, elina.nieminen (at) invalidiliitto.fi.

Jaa sosiaalisessa mediassa