Työttömyysturva muuttuu

Invalidiliitto lausui eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä työttömyysturvalain muuttamisesta (HE 124/2017).

Lue lisää

Kannusteita työnteon lisäämiseksi työkyvyttömyyseläkkeellä

Invalidiliitto on lausunut sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän raportista (2017:32). Työryhmän raportti liittyy OTE-kärkihankkeen kannustinloukut -projektiin, jossa on selvitetty työnteon lisäämisen kannusteita työkyvyttömyyseläkkeellä.

Lue lisää

Väkivallan vastaiset toimenpiteet saatettava voimaan

Istanbulin sopimus (Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemissestä ja torjumisesta) edellyttää väkivallan vastaisten toimenpiteiden voimaan saattamista myös Suomessa, koska Suomi on hyväksynyt sopimuksen omaan oikeusjärjestykseensä.

Lue lisää

Liikenne- ja potilasvahinkolautakunnat yhdistymässä

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut virkamiestyönään liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan yhdistämistä koskevaa lakiesitystä sekä on avaamassa liikennevakuutuslakia lähinnä teknisistä ja tarkentavista syistä.

Lue lisää

Kansalaisten eriarvoistuminen pysäytettävä

Invalidiliitto on ottanut kantaa hallituksen talousarvioesitykseen. Liitto korostaa, että säästötoimenpiteet ovat kohdistuneet ja kasautuneet erityisen raskaina jo entuudestaan heikossa sosioekonomisessa asemassa oleviin vaikeimmin vammaisiin henkilöihin. Nyt, kun talous osoittaa elpymisen merkkejä, tulisi tähän erityisen haavoittuvassa asemassa olevaan ja hyvin rajalliseen henkilöjoukkoon kohdistuvat säästötoimenpiteet harkita uudelleen ottaen huomioon mm. YK:n vammaissopimuksen Suomea velvoittavat määräykset.

Lue lisää

Sähköiset palvelut eivät ole kaikkien käytettävissä

Invalidiliitto on antanut lausunnon "Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palveluiden tiekartta" -työryhmän raportista todeten raportin esittävän selkeän ja monipuolisen oikeudellisen näkökulman sähköisten palveluiden suhteesta kansalaisten oikeuksiin ja viranomaisvelvoitteisiin.

Lue lisää

Erikoissairaanhoidon työnjaosta ja keskittämisestä

Erikoissairaanhoidon tehtävistä osa, kuten selkäydinvammaisten hoitoa, kuntoutusta ja seurantaa on tarkoitus myös jatkossa keskittää alle viiteen yliopistosairaalaan asetuksella valtakunnallisesti osaamisen varmistamiseksi.

Lue lisää

Esteettömyys- ja saavutettavuuspalveluita pitää tarkentaa

Invalidiliitto on antanut lausuntonsa valtioneuvoston asetusluonnoksesta liikkumispalveluita koskevista olennaisista tiedoista.

Lue lisää

Vammaisten ihmisten liikkuminen edellyttää katkeamatonta ketjua

Invalidiliitto on antanut kirjalliset kommenttinsa kuljetuspalvelukeskuksen hankintaan koskevaan markkinakartoitukseen Kelan Kanta-Hämeen alueen yhteishankintapilotissa.Lue lisää

Invalidiliitto kannattaa ”valas”-lainsäädäntöä

Ehdotettu lakiuudistus kattaa läpileikkaavasti sille asetetut tavoitteet ja ehdotettu soveltamisala erityispalveluiden järjestämiseksi on tarkoituksenmukainen.

Lue lisää

Vammaisjärjestöjen vetoomus henkilökohtaisesta avusta

Vammaisjärjestöt kiinnittävät Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan huomiota sen antaessa vammaislainsäädännön uudistamista koskevaa lausuntoa.

Lue lisää

Esteetöntä rakentamista pitää ohjata maakunnallisesti

Invalidiliitto on antanut lausuntonsa Maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa ja valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaan hallituksen esitykseen. 

Lue lisää

Esteetön ja kaikille saavutettava liikennejärjestelmä on taloudellinen

Invalidiliitto on antanut lausunnon luonnoksesta koskien valtioneuvoston päätöstä valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista.

Lue lisää

Esteettömyys huomioitava opasteiden ja liikennemerkkien suunnittelussa

Invalidiliitto on lausunut Rakennustietosäätiön ohje-ehdotuksista koskien kiinteistön opasteita sekä liikennemerkkejä ja opasteita.

Lue lisää

Vammaisten henkilöiden työnteko-oikeus turvattava

Invalidiliitto lausui hallituksen esitysluonnoksesta laiksi julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista sekä siihen liittyvistä laeista

Lue lisää

Hoidon saatavuus taattava erikoissairaanhoidossa

Invalidiliitto on antanut lausunnon sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemasta asetuksesta koskien erikoissairaanhoidon työnjakoa ja eräiden tehtävien keskittämistä.

Lue lisää

Vammaiset henkilöt mukaan sote-uudistuksen valmisteluun

Vammaisten henkilöiden ihmisoikeuskomitea pyytää huomioimaan vammaisten osallistamisen sote- ja maakuntauudistuksessa.

Lue lisää

Esteettömyys huomioitava maankäytössä ja rakentamisessa

Invalidiliitto on lausunut luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta ja luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi asuin-, majoitus- ja työtiloista. Lausunnossaan liitto on kiinnittänyt huomiota esteettömyysnäkökohtiin.

Lue lisää

Asiakassuunnitelma turvaa vammaisen ihmisen arjen

Invalidiliitto oli kuultavana 9.6.2017 eduskunnan hallintovaliokunnassa sote-uudistukseen ja siinä erityisesti valinnanvapauslainsäädäntöön liittyen.

Lue lisää

Invalidiliitto kuultavana sote-uudistuksesta

Invalidiliitto oli kuultavana 30.5.2017 eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa sote -uudistukseen liittyen.

Lue lisää