Pyörätuolia käyttävä nainen ja kosketusnäyttö.
23.05.2022
Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoima työryhmä pyysi lausuntoja kolmesta asetuksesta, jotka koskevat eräiden tuotteiden ja palvelujen saavutettavuus- ja esteettömyysvaatimuksia. Asetukset liittyvät parlamentin ja neuvoston direktiiviin tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista (EU 2019/882) eli ns. esteettömyysdirektiiviin ja sen toimeenpanoon Suomessa.

Invalidiliitto lausui vain asetuksesta eräiden tuotteiden esteettömyysvaatimuksista, sillä lausuttavaa ei ollut muista asetuksista: saavutettavuusvaatimuksista eräille digitaalisille palveluille eikä asetuksesta koskien sähköisen viestinnän palvelujen ja audiovisuaalisiin sisältöpalveluihin pääsyn tarjoavien palvelujen esteettömyysvaatimuksista. 

Esteettömyysdirektiivi tuli voimaan 17.4.2019 ja jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava direktiivin edellyttämät kansalliset lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 28.6.2022. Direktiivin tavoitteena on lisätä esteettömien tuotteiden ja palvelujen saatavuutta sisämarkkinoilla ja parantaa asiaankuuluvien tuotteiden esteettömyyttä. Kun tuotteista ja palveluista tehdään esteettömämpiä, yhteiskunnasta tulee osallistavampi ja vammaisten henkilöiden itsenäinen elämä helpottuu. 

Invalidiliitto kyseenalaistaa asetuksen nimen ja muistuttaa esteettömyyden määrittelemisestä 

Invalidiliitto näkee edelleen ongelmallisena asetuksen nimen, jossa viitataan tuotteiden esteettömyysvaatimuksiin, vaikka asetuksessa kuvatut vaatimukset koskevat tuotteiden saavutettavuutta ja käytettävyyttä. Olisikin tarpeen, että esteettömyys käsitteenä avattaisiin jollakin tapaa tämän asetuksen yhteydessä. Tässä asetuksessa esteettömyydellä tarkoitetaan asioita, joita kutsutaan muissa yhteyksissä saavutettavuudeksi ja käytettävyydeksi ja toisaalta, tässä asetuksessa esteettömyydellä ei tarkoiteta rakennetun ympäristö ominaisuuksia laitteita laajemmin, kuten yleensä. Myös asetuksessa käytetty käsite (tuotteen) esteettömyysominaisuus olisi hyvä avata jollakin tapaa esimerkiksi tutumpien käytettävyys- ja saavutettavuuskäsitteiden kautta. 

Invalidiliitto muistuttaa lausunnossaan myös, että YK:n vammaisyleissopimuksen artiklan 2 (määritelmät) mukaan "kaikille sopiva suunnittelu" tarkoittaa tuotteiden, ympäristöjen, ohjelmien ja palvelujen suunnittelua sellaisiksi, että kaikki ihmiset voivat käyttää niitä mahdollisimman laajasti ilman mukautuksia tai erikoissuunnittelua.  

Lausutussa asetuksessa ei oteta kantaa tuotteiden fyysisiin käyttöominaisuuksiin kuten näyttöjen ja painikkeiden sijoituskorkeuteen tai siihen, pääseekö laitteen ääreen helposti myös pyörätuolilla, eli onko esimerkiksi laitteen alla oleva polvitila riittävä. Nämä tuotteiden ja laitteiden mitoitusta koskevat asiat ovat keskeisiä monien käyttäjien kannalta ja erityisesti, mikäli asetuksen nimessä on termi esteettömyys, olisi tärkeää, että myös nämä fyysiset ominaisuudet tulisivat huomioiduiksi.

Lue Invalidiliiton lausunto kolmesta valtioneuvoston asetuksesta, jotka koskevat eräiden tuotteiden ja palvelujen saavutettavuus- ja esteettömyysvaatimuksia (pdf.)

Jaa sosiaalisessa mediassa