21.11.2017

HE 124/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Invalidiliitto lausui eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä työttömyysturvalain muuttamisesta (HE 124/2017).

Hallitus esittää työttömyysturvalain muutosta siten, että työttömyysetuus maksettaisiin 65 työttömyysetuuden maksupäivältä 4,65 prosentilla alennettuna, jos henkilö ei ole 65 edeltävän työttömyysetuuden maksupäivän aikana osoittanut aktiivisuutta olemalla työssä yhteen työssäoloehtoa kerryttävään kalenteriviikkoon vaadittavaa työaikaa tai ansainnut yritystoiminnasta vastaavaa tuloa taikka ollut viittä päivää työllistymistä edistävässä palvelussa mainitun 65 päivän aikana. 
 
Aiemman lausuntokierroksen perusteella lakiesitystä oli muutettu siten, että työttömyysturvan aktiivisuusseurantaa ei toteuteta niiltä henkilöiltä, jotka saavat esimerkiksi osatyökyvyttömyyseläkettä tai vammaistukea. Invalidiliitto totesi lausunnossaan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle olevansa tyytyväinen tehtyyn muutokseen.

Lisätietoa: Anne Mäki, koulutus- ja työllisyysasiantuntija, Invalidiliitto, p. 044 765 1364, anne.maki@invalidiliitto.fi

Lue koko Invalidiliiton lausunto työttömyysturvalain muutokseen >>

Jaa sosiaalisessa mediassa