Rakennusmies. Kuvituskuva.
05.03.2021
Invalidiliitto lausui valtion liikuntaneuvoston olosuhdejaoston valmistelemasta liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirjaluonnoksesta. Invalidiliitto pitää hyvänä tapaa, jolla yhdenvertaisuus ja sen edistäminen on otettu yhdeksi asiakirjan keskeiseksi tavoitteeksi.

Kuten lausuttavana olleessa asiakirjaluonnoksessa todetaan, liikuntapaikkarakentamisen avustaminen on ollut vuosikymmenten ajan keskeinen osa valtion liikuntapolitiikkaa. Avustusten turvin on voitu kehittää ja ylläpitää suomalaisen liikuntakulttuurin vahvuutena pidettyä monipuolista liikuntapaikkaverkostoa. Liikuntapaikkarakentamisen avustuspolitiikkaa on ohjattu suunta-asiakirjoilla, jotka on valmisteltu valtion liikuntaneuvoston ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyönä. 

Invalidiliitto katsoo, että yhdenvertaisuutta on käsitelty kattavasti asiakirjan kaikissa osissa. Liikuntapaikkarakentamisen esteettömyys sekä palvelujen saavutettavuus ovat nähty merkittävinä, yhdenvertaisuuden toteutumisen mahdollistavina tekijöinä eri käyttäjäryhmien kannalta. 

Selkeyttä hakemuksen asiakirjoihin 

Yksi avustushakemuksen vaadituista asiakirjoista on hankkeen liikuntapoliittinen selvitys.  Selvityksen yhteydessä vaaditaan asiakirja, josta käy ilmi hankkeen vaikutukset kunnan liikuntaolosuhteiden tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen sekä esteettömyyteen ja saavutettavuuteen. Tässä jää epäselväksi, sisältyykö tämä jälkimmäinen vaatimus osaksi liikuntapoliittista selvitystä vai onko se oma asiakirjansa ja mitä esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyviä tietoja tämä asiakirja sisältää. 

Hankkeen asiakirjoja käsittelevässä kohdassa määritellään hankesuunnitelman liitteet kustannusarvion mukaan. Kustannuksiltaan arvokkaammissa hankkeissa edellytetään mm. esteettömyysselvitys ja peruskorjausten osalta esteettömyyskartoitus. Kohdassa mainitaan myös, että aluehallintovirastot ohjeistavat kustannusarvioltaan pienemmissä hankkeissa tarvittavat liitteet hanketyyppikohtaisesti.

Invalidiliitto haluaa varmistaa, että kaikissa hankkeissa, hankkeen kustannusarviosta tai hanketyypistä riippumatta, tulee selvittää hankeen vaikutukset kunnan liikuntaolosuhteiden tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen sekä esteettömyyteen ja saavutettavuuteen. On myös tärkeää, että käytännöt tätä selvitystä varten tarvittavista asiakirjoista ja liitteistä ovat yhtenäiset aluehallintovirastojen välillä. 

Liikuntaolosuhteiden strateginen suunnittelu kunnissa 

Invalidiliitto pitää hyvänä, että kuntia kannustetaan liikuntaolosuhteiden strategiseen suunnitteluun. Näin myös yhdenvertaisuuteen vaikuttavat asiat, kuten esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutuminen, tulevat paremmin huomioiduiksi eri hankkeissa ja päätöksenteossa, kun ne on nostettu esiin jo strategiatasolla. 

Kuten asiakirjaluonnoksessa todetaan, liikuntaolosuhteiden esteettömyyden toteutumiseen liittyy edelleen merkittäviä ongelmia suunnittelun, uudisrakentamisen ja korjaamisen sekä nykyisen liikuntapaikkaverkoston näkökulmasta. Lisäksi vain viidesosa kunnista oli tehnyt liikuntapaikoille esteettömyyssuunnitelmia. Olisikin tärkeää, että liikuntapaikkojen esteettömyyteen ja palvelun saavutettavuuteen liittyvät asiat tulisivat keskeisesti osaksi liikuntaolosuhteiden strategista suunnittelua. 

Yhtenäinen tiedonkeruumenetelmä tiedolla johtamisen ja viestinnän tueksi 

Koska liikuntaolosuhteiden esteettömyyden nykytilasta ei ole laaja-alaista ja valtakunnallista tutkittua tietoa, onkin hyvä, että esteettömyyden edistäminen on otettu yhdeksi tutkimus- ja kehittämistyön avustettavaksi teemaksi.  

Tiedolla johtamista varten tarvitaan yhdenmukaisella menetelmällä kerättyä tietoa liikuntapaikkarakentamisen esteettömyyden ja palvelujen saavutettavuuden nykytilasta ja niiden keskeisimmistä puutteista ja kehittämiskohteista. Invalidiliitto pitääkin tärkeänä yhdenmukaisen tiedonkeruujärjestelmän kehittämistä kuntien työn tueksi.  

Tietoon perustuvan päätöksenteon lisäksi kohteiden esteettömyys- ja saavutettavuustiedot ovat tärkeitä käyttäjien kannalta. Invalidiliitto ehdottaakin, että yhdenmukaisen ja luotettavan menetelmän avulla kerätty esteettömyys- ja saavutettavuustieto voitaisiin viedä osaksi esim. LIPAS-tietokantaa*, josta se olisi helposti käyttäjien saatavilla. 

* LIPAS tarjoaa ajantasaisen tiedon Suomen julkisista liikuntapaikoista ja virkistyskohteista avoimessa tietokannassa.

Voit lukea Invalidiliiton lausunnon liikuntapaikkarakentamisen suuntaasiakirjaluonnoksesta kokonaisuudessaan tästä (pdf).

Lisätietoja: 
Johanna Hätönen, esteettömyysasiantuntija, johanna.hatonen@invalidiliitto.fi 
Noora Piipponen, suunnittelija, noora.piipponen@invalidiliitto.fi 

Jaa sosiaalisessa mediassa