7.6.2016
VIITE Lausuntopyyntö LVM /917/02/2016 Taksiliikenteen kuljetusmaksujen tarkistusesitys
ASIA Suomen Taksiliiton taksiliikenteen kuluttajahintoja koskeva korotusesitys 

Invalidiliitto on fyysisesti vammaisten ihmisten valtakunnallinen vaikuttamisen ja palvelutoiminnan monialajärjestö. Liitto edustaa 155 jäsenyhdistyksensä kautta 32 000 fyysisesti vammaista ja toimintarajoitteista suomalaista. Toiminta-ajatuksensa mukaisesti Invalidiliitto tekee työtä yhteiskunnassa niin, että toimiva arki mahdollistaa fyysisesti vammaiselle ihmiselle itsenäisen ja hyvän elämän. 

Invalidiliitto kiittää Liikenne- ja viestintäministeriötä lausuntopyynnöstä. Invalidiliitto esittää seuraavat huomionsa ja esityksensä nyt lausunnolla olevaan esitykseen.

YLEINEN KOROTUSTARVE

Invalidiliitto yhtyy esitettyyn korotustarpeeseen, joka perustuu yleiseen kustannuskehitykseen. 

LISÄMAKSUJEN KOROTUS 1.7.2016

Invalidiliitto vastustaa tavallisille takseille esitettyä avustamislisää 

Invalidiliitto vastustaa esitettyä avustamislisää, jonka suuruudeksi esitetään 5 euroa ( 4,55 euroa alv 10%). Taksiliitto perustelee esitystä sillä, että samankaltainen lisä on käytössä jo joissain suurimmissa kaupungeissa vpl-matkojen kohdalla. Invalidiliitto toteaa, että kyseiset matkat ovat yhteiskunnan korvaamia ja joiden järjestämistapa, toteutus ja korvaaminen on riippuvainen järjestämisvastuussa olevasta kuntatahosta. Kunnalla on ehdoton velvollisuus järjestää vammaispalvelulain perusteella palvelu asiakkaalle. 

Keskitetyissä tilausjärjestelmissä on kuitenkin esiintynyt käytännön ongelmia mm. kaluston riittävyyden ja oikeanlaisen kaluston kohdentumisen välillä. Tämän johdosta kunnat ovat vammaispalvelumatkoissa alkaneet ns. porkkanatyyppisesti korvaamaan vapaaehtoisesti ylimääräistä avustamislisää myös muille kuin esteettömille taksiautoille, jotta kuljetukset on pystytty järjestämään jotenkin. Kulu on jäänyt kunnan päätettäväksi ja maksettavaksi. 

Suomen Taksiliiton esittämä avustamislisä taksa-asetukseen nostaisi merkittävästi pyörätuolia tai muuta apuvälinettä käyttävän kuluttajan taksihintaa riippumatta siitä, tarvitsisiko asiakas apuvälineestä huolimatta avustusta vai ei. Kaluston oikeanlaista kohdentumista ei tule osaoptimoida siten, että tavallisia henkilöautoja ajavat autot houkutellaan ajamaan pyörätuoleja tai muita apuvälineitä käyttäviä asiakkaita ylimääräisellä vain tähän kuluttajaryhmään kohdistuvalla lisämaksulla ja kustannuksella, tilanteessa jossa palvelua tulisi verrata normaaliin taksiammattilaiselta edellytettävään palvelualttiuteen ja laadukkaaseen taksiliikennepalveluun. 

Liikkumisen apuvälineitä käyttäviä asiakkaita on kohdeltava yhdenvertaisena kuluttajana

Invalidiliitto toteaa, että liikkumisen apuvälineitä käyttäviä on kohdeltava yhdenvertaisina kuluttajina ja taksarakennetta tulee avustamislisän osalta arvioida yhdenvertaisen kuluttajaoikeuden toteutumisen näkökulmasta. Nyt esitetty kiinteämääräinen avustamislisä asettaisi esitetyn mukaisesti pyörätuolia tai muuta apuvälineen avulla liikkuvat henkilöt eriarvoiseen asemaan, riippumatta siitä, miten kauan palvelun toteutumaan, eli ns. avustamiseen tosiasiallisesti menisi aikaa.

Tyyppiesimerkkinä voidaan mainita tilanne, joissa asiakas tarvitsee vain pyörätuolin tai rollaattorin siirtämistä auton takakonttiin. Tämä palvelun toteutuma kestää kokonaisuudessaan korkeintaan 2 minuuttia. Tämä olisi esitetyn odotusajan taksan mukaisesti vain 1,38 euroa, kun taas esitetyn avustamislisän mukaan 5 euroa. Kyseinen esimerkkitilanne on tyypillinen niiden asiakkaiden kohdalla, jotka liikkuvat apuvälineen avulla, mutta pystyvät käyttämään henkilöautoja kevyen ja useimmiten kokoon-taittuvan apuvälineen johdosta ja tulemaan auton luokse. Näissä tilanteissa jopa nykyinen lisämaksu isokokoisista esineistä (2,54 euroa) on pienempi, kuin mitä esitetty viiden euron avustamislisä, mutta toimenpide kuitenkin olisi verrannollinen isokokoisen esineen siirtämisestä auton takaosaan. Odotusajan taksan mukaisesti lisämaksu isokokoisesta esineestä taas olisi suurempi. 

Lisäksi voidaan todeta, että tilanteessa, jossa arvioitaisiin esim. pyörätuolin tai muun apuvälineen käyttäjän tarvitsevan myös autoon siirtymisessä ja apuvälineen siirtämisessä hakuineen apua jopa 10 minuuttia olisi odotusajan taksan mukaisesti syntyvä kulu 6,9 euroa. 

Taksa-asetuksen 6 §:n 3 momentissa on nimenomaisesti säädetty, ettei liikkumisesteisen henkilön välttämättömistä apuvälineistä kuten pyörätuolista, rollaattorista tai opas- tai avustajakoirasta saada periä tavarankuljetusmaksua. Nyt esitetty avustamislisä kohdistuisi välillisesti juuri näihin maksuttomaksi säädettyihin tilanteisiin. 

Avustamistarve tulee arvioida tilannekohtaisesti

Invalidiliitto vastustaa ehdottomasti myös sitä, että avustamistarpeen tulisi olla ulkopuolisen tahon, esim. terveydenhuollon ammattilaisen määrittelemä. Jo nyt on lakisääteisten vammaispalveluiden yms. yhteiskunnan järjestämien palveluiden kohdalla erityisiä ongelmia juuri avuntarpeen ja palvelun arvioinnissa. Suomessa ei tällä hetkellä ole yhdenmukaisia kriteereitä, menetelmiä tms, tällaisen arviointiin. Esitetyn arvioinnin edellytys johtaisi käytännössä huomattavaan eriarvoisuuteen, byrokratian kasvuun ja asiakasmaksujen korottumiseen, jonka maksajaksi joutuisi apuvälinettä käyttävä asiakas. Myös henkilötietosuojakysymysten turvaaminen olisi problemaattista.

Saattamisesta aiheutuva lisä ei saa koitua vain apuvälineen käyttäjien vastuulle 

Invalidiliitto toteaa lisäksi, ettei avustamislisää ehdotetun mukaan voida perustella taksinkuljettajan työn mukavuustekijällä, kuten sillä että maksun periminen jo saattotapahtuman alkaessa välttäisi edestakaisen kulkemisen maksupäätteen välillä. Saattamista tarvitsevat myös useat muut ryhmät, kuin henkilöt, jotka käyttävät pyörätuolia tai muuta apuvälinettä.  Tällaisia asiakasryhmiä ovat esim. kantamusten tai lasten kanssa matkustavat ja useat ikääntyvät henkilöt ilman apuvälineitä.

Jos taksinkuljettajan liikkuminen maksupäätteelle ja takaisin koetaan merkittävästi poikkeavan taksinkuljettajan normaalin palelualttiudelta edellytettävästä tehtävästä, ehdottaa Invalidiliitto lausuntopyynnössä esitetyn avustamislisän korvaamista yleisellä saattamislisällä seuraavasti: 

Saattamislisät 

Kiinteä saattamislisä on mahdollista periä määrältään 5 euroa (4,55 euroa alv 0%) , jos asiakas tarvitsee avustamista noutokohteesta autoon tai kuljetuksen päätepisteessä autosta sisätilaan. Avustamislisä olisi riippumaton siitä käyttääkö asiakas pyörätuolia tai muuta apuvälinettä.

Avustamislisä b

Invalidiliitto ei kannata avustamislisä b suuruudeksi esitettyä 31,40 euroa (28,55 euroa alv 0%). Avustamislisä b on jo nyt kohtuuttoman suuri lisä suhteessa muihin lisämaksuihin. 

Invalidiliitto kannattaa avustamislisän pysyttämistä nykyisen suuruisena ja tarvittavan korottamispaineen siirtämistä ennakkotilausmaksuun, lentokenttälisään ja lisämaksuun isokokoisista esineistä, joiden asiakkaat voivat itse vaikuttaa palvelun käyttöön. Avustamista tarvitsevat henkilöt eivät tähän tarpeeseen pysty itse vaikuttamaan.

Ulkoportaissa tapahtuva porrasveto tulee säätää avustamislisän piiriin kuuluvaksi

Invalidiliitto kannattaa Suomen Taksiliiton esitystä avustamislisä b:n perimisestä myös ulkoportaissa tapahtuvissa porrasvedoissa. Kuten esityksessä on todettu, on porrasveto myös näissä tilanteissa haasteellinen työtehtävä. Asiakkaan mahdollisuudesta liikkua ja päästä taksilla tosiasiallisesti myös päätepisteeseen asti edellyttää usein myös ulkoportaissa avustamista. Tämän takia nyt oleva säädös siitä, että avustamislisä b:tä voidaan periä vain rakennuksen sisällä tai luhtikäytävällä varustetun kerrostalon ulkopuolella olevissa portaissa ei vastaa säädöksen sille esitettyä tarkoitusta käytännön tasolla ja on keinotekoinen. Kuten Suomen Taksiliitto toteaa, muutos poistaisi myös tarpeen määritellä erikseen mm. luhtitaloa.

Invalidiliitto yhtyy Suomen Taksiliiton näkemykseen siitä, että mikäli katsotaan tarpeelliseksi, voitaisiin portaikko määritellä käsittämään esim. vähintään neljä porrasaskelmaa, mitä voidaan pitää kohtuullisena.

Muihin lisämaksujen korotusosiin Invalidiliitto ei ota kantaa. 

Asetuksen tarkistamisessa huomioitava yhdenvertaisuuslain asettamat vaatimukset

Lain valmistelussa on huomioitava yhdenvertaisuuslain (1325/2014) vaikutukset niin julkiseen kuin yksityiseen toimintaan ja tässä erityisesti myös palveluita ammattimaisesti tarjoavaan tahoon. Yhdenvertaisuuslaissa säädetään nimenomaisesti syrjinnän kiellosta vammaisuuden perusteella, positiivisesta erityiskohtelusta ja vammaisille järjestettävistä kohtuullisista mukautuksista. Kohtuullisilla mukautuksilla on erityinen merkitys nimenomaisesti arvioitaessa palveluiden yhdenvertaista saavutettavuutta vammaisten kuluttajien näkökulmasta.

Invalidiliitto toteaakin, että ministeriö tulee arvioida nyt tarkistettavana oleva esitys myös yhdenvertaisuuslain näkökulmasta. Toivomme teidän huomioivanne kommenttimme, joiden tavoitteena on turvata eri tavoin toimintarajoitteisten henkilöiden taksipalveluiden yhdenvertaisen saatavuuden turvaaminen riippumatta välttämättömästä pyörätuolin tai muun apuvälineen käyttämisestä tai avun tarpeesta. Tätä voidaan pitää myös koko yhteiskunnan etu huomioon ottaen oikeudenmukaisena ja yhdenvertaisena tavoitteena.

Helsingissä 18. toukokuuta 2016

INVALIDILIITTO RY

Petri Pohjonen
Pääjohtaja 

Elina Akaan-Penttilä
Lakimies

Jaa sosiaalisessa mediassa