Kaksi nuorta keskustelevat kasvokkain ulkotiellä.
Invalidiliitto teettää tutkimuksen, jolla selvitetään fyysisesti vammaisten nuorten kiinnostuksen kohteita ja toiveita erilaisista aktiviteeteista, joita liitto voisi heille tarjota. Tutkimus toteutetaan haastattelemalla 14-29-vuotiaita nuoria.

Osallistu haastatteluun ja vaikuta! Mukaan pääset ottamalla yhteyttä tutkija Susan Erikssoniin joko puhelimitse 040 684 7702 tai sähköpostilla susan.eriksson@xamk.fi. Tätä kutsua saa mielellään jakaa verkostoilleen, jotta mahdollisimman monen nuoren ääni saadaan kuuluviin.

Tutkimuksen taustat ja lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa fyysisesti toimintaesteisten nuorten kiinnostuksen kohteista ja mahdollisuuksista mielekkäisiin aktiviteetteihin ja toimintamuotoihin ja siten heidän osallisuudestaan yhteiskunnassamme. Selvitys on valtakunnallinen ja siinä pyritään ottamaan mahdollisimman kattavasti huomioon eri puolilla Suomea asuvien nuorten toiveet ja tarpeet. Tutkimuksen tarkoituksena on esittää myös sen tuloksiin pohjautuvia ehdotuksia fyysisesti toimintaesteisten nuorten osallisuuden edistämiseksi kunnallisella ja valtakunnallisella tasolla.

Uudessa nuorisolaissa painotetaan nuorten yhdenvertaisuutta yhteiskunnallisessa osallisuudessa, mielekkäässä toiminnassa ja elämässä. Esimerkiksi kunnallisia nuorisopalveluja ja muita toimijoita sitoutetaan edistämään eri tavoin kaikkien nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia koulutukseen, harrastamiseen ja yhteiskunnallisiin vaikuttamisen mahdollisuuksiin. Tämän tutkimuksen lähtökohtana on nuorten yhdenvertaisuuden edistäminen erilaisissa osallisuuden mahdollisuuksissa. Tutkimuksessa tarkastellaan mahdollisimman laajasti fyysisesti toimintaesteisten nuorten kiinnostuksen kohteita, niitä koskevia tavoitteita, toimintamuotoja sekä niitä mahdollisia tekijöitä, jotka estävät kiinnostuksen kohteena olevan aktiviteetin aloittamisen asuinpaikkakunnalla.

Nuorten mahdollisuuksia mielekkäisiin aktiviteetteihin tarkastellaan heidän yksilöllisistä elämänkokonaisuuksistaan käsin, mutta institutionaaliset tekijät, kuten aktiviteetteja tukevan ja mahdollistavan palvelujärjestelmän rooli otetaan tutkimuksessa keskeisesti huomioon. Nuorten aktiivisen toiminnan luonteeseen vaikuttavat paitsi yksilölliset preferenssit ja toimintarajoitteisiin liittyvät erityisen tuen tarpeet, myös asuinpaikkakohtainen aktiviteettien tarjonta ja sen institutionaaliset reunaehdot, kuten toiminnan mahdollistava tai mahdollisuuksia heikentävä infrastruktuuri sekä palveluntarjoajien toimintaresurssit.

Tässä tutkimuksessa alueellinen variaatio otetaan huomioon sen suhteen, miten nuoret kykenevät tarjonnan puitteissa toimimaan itselleen mieluisissa aktiviteeteissa.

Tutkimusaineistoa kerätään sellaisten fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten nuorten keskuudessa, jotka eivät ole tällä hetkellä aktiivisesti Invalidiliiton toiminnassa mukana, sillä tarkoitus on kartoittaa mahdollisimman tuoreita ajatuksia toiminnan kehittämiseksi. Aineistonkeruu toteutetaan fokusryhmähaastatteluina ja puhelinhaastatteluina ympäri Suomen Invalidiliiton aluejaon mukaan niin, että alueellinen variaatio tulee huomioiduksi. Haastattelujen avulla kartoitetaan nuorten kiinnostuksen kohteita ja näkemyksiä mielekkäästä toiminnasta.

Tutkimuksen toteuttaa Invalidiliiton toimeksiannosta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa toimiva Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Juvenia. Tutkijana toimii Susan Eriksson.

Jaa sosiaalisessa mediassa