vanha mies ja hoitaja

Sosiaalihuoltolain asumispalvelut ja omaishoidon tuki

Sosiaalihuoltolain asumispalvelut ja omaishoidon tuki ovat ensijaisia tapoja tukea kotona asumista. Jos ne eivät ole riittäviä, asiakkaalla on mahdollisuus saada myös palveluita esimerkiksi vammaispalveluista.

Sosiaalihuoltolain asumispalvelu

Sosiaalihuoltolain 21§ mukaan asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisen järjestämisessä. Sosiaalihuoltolain mukaisia

  • tuettu asuminen
  • palveluasuminen
  • tehostettu palveluasuminen.

Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja huolenpitoa. Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista.

Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja. Palveluihin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.

Tehostetussa palveluasumisessa palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen mukaan ympärivuorokautisesti. Sosiaalihuoltolain mukainen palveluasuminen on erotettava vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten palveluasumisesta.

Lisätietoja

Omaishoidontuella apua kotona asumiseen

Asumista kotona voidaan tukea myös kunnan yleisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvalla omaishoidontuella. Omaishoidontuella tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat

  • hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut
  • omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio ja vapaa
  • omaishoitoa tukevat palvelut.

Omaishoidon tukea voidaan myöntää sekä pitkä- että lyhytaikaisen tarpeen perusteella. Tämä edellyttää, että omaisen antama hoito tai avustaminen on hoidettavan edun mukaista ja edellytykset omaishoidon toteuttamiseksi ovat olemassa.

Omaishoidon tuen myöntämisen lähtökohtana on, että hoidettavan omainen tai läheinen haluaa ryhtyä omaishoitajaksi ja hoidettava hyväksyy hänet hoitajakseen. 

Lisätietoja omaishoidosta

Jaa sosiaalisessa mediassa