kuva lakikirjasta ja nuijasta

Oikeussuojakeinot terveydenhuollossa

Terveydenhuolto on luonteeltaan käytännön toimintaa, jossa ei tehdä kirjallisia hallintopäätöksiä. Potilaalla on silti käytössään oikeussuojakeinoja. Potilasasiakirjoihin pitää tehdä hoitoratkaisuja koskevia merkintöjä.

Potilaan oikeuksia koskevan lain mukaan potilaalla on oikeus saada laadultaan hyvää terveydenhuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Potilasta on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan. Hoitoratkaisut on tehtävä yhteisymmärryksessä ja ne perustuvat tietoon perustuvaan potilaan suostumukseen.

Muistutus

Terveydenhuollon hoitoratkaisuista ei ole potilaalla valitusoikeutta. Potilaalla on oikeus tehdä hoidosta tai hoitoon liittyvästä kohtelusta suullinen tai kirjallinen muistutus terveydenhuollon toimintayksikön johtajalle. Tämä koskee myös lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä.

Tarvittaessa muistutuksen teossa avustaa potilasasiamies. Muistutukseen on vastattava kohtuullisessa ajassa, käytännössä kohtuullisella ajalla tarkoitetaan enintään kuukautta. 

Hallintokantelu

Potilas voi tehdä myös hallintokantelun aluehallintovirastolle, jos hän on tyytymätön terveydenhuollon ratkaisuihin tai kohteluunsa. Aluehallintovirasto valvoo, onko terveydenhuollossa noudatettu lakia ja voi ratkaista asian itse tai toimittaa ilmoituksen tyytymättömyydestä. Se  käsitellään terveydenhuollon toimintayksikössä muistutuksena.

Potilas voi tehdä myös kantelun hoidostaan tai kohtelustaan ylimmille laillisuusvalvojille eduskunnan oikeusasiamiehelle tai valtioneuvoston oikeuskanslerille. Yli kahta vuotta vanhempaa asiaa ei käsitellä muuten kuin erityisestä syystä. Eduskunnan oikeusasiamiehellä on laissa säädetty erityistehtävä vammaisten henkilöiden suojelusta YK:n vammaissopimukseen perustuen.

Kantelu aluehallintovirastolle

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle  

Hallintoriitamenettely

Potilas voi hakea kunnalta korvauksia myös tekemällä hallintoriitahakemuksen alueelliseen hallinto-oikeuteen, jos hän on omalla kustannuksellaan hankkinut terveyspalvelun tai lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineen, jonka hän katsoo kuuluvan terveydenhuollon toimintayksikön järjestämisvelvollisuuteen.

Hallintoriitamenettelyn käynnistäminen lähtökohtaisesti edellyttää, että esimerkiksi terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa on tehty yksilöllinen apuvälineen tarpeen arviointi, mutta apuvälineratkaisu ei ole sisältänyt apuvälineen tarvitsijan näkemyksen mukaisesti apuvälineitä.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa