useita ihmisiä pöyrätuoleissa

Apuvälineet

Liikkumis- ja toimimisesteisen henkilön sujuva arki ja hyvä elämänlaatu edellyttävät toimivia apuvälineitä. Ne auttavat selviytymään itsenäisesti kotona ja ja kodin ulkopuolella sekä ehkäisemään toimintakyvyn heikentymistä. Apuvälineiden avulla voidaan edistää kuntoutumista, tukea, ylläpitää sekä parantaa liikkumiskykyä ja toimintakykyä jokapäiväisissä toiminnoissa.

YK:n vammaisten henkilöiden yleissopimuksessa apuvälineistä on säädetty monin tavoin. Ensinnäkin artiklassa 20 (Henkilökohtainen liikkuminen) edellytetään toimia vammaisten henkilöiden mahdollisimman itsenäinen henkilökohtaisen liikkumisen varmistamiseksi muun muassa helpottamalla hyvälaatuisten liikkumisen apuvälineiden saatavuutta vammaisille. Toiseksi kuntoutusartikla 26 edellyttää toimia, joilla edistetään kuntoutukseen liittyvien apuvälineiden saatavuutta, tuntemusta ja käyttöä. YK:n vammaissopimus on lakitasoisena voimassa.

Terveydenhuollon apuvälinepalveluista löydät lisää tietoa Terveyskylä.fi-sivulta >>

Päävastuu julkisen terveydenhuollon apuvälinepalvelujen järjestämisessä on kunnilla ja kuntayhtymillä. Terveydenhuollon apuvälinepalvelut järjestetään maksutta terveydenhuoltolain mukaan osana lääkinnällistä kuntoutusta.

Apuvälineasetuksen mukaan lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksen edellytyksenä on lääketieteellisin perustein todettu sairaus, vamma tai kehitysviivästymä, joka heikentää asiakkaan toimintakykyä ja vaikeuttaa hänen itsenäistä selviytymistään.

Apuvälinetarve arvioidaan oikea-aikaisesti, käyttäjälähtöisesti ja yksilöllisesti

Apuvälinetarpeen arvioinnin lähtökohtana ovat oikea-aikaisuus, käyttäjälähtöisyys sekä asiakkaan yksilölliset tavoitteet ja tarpeet omalle toiminnalleen, hänen toimintakykynsä ja toimintaympäristönsä.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, miten asiakas pystyy osallistumaan itse tärkeänä pitämiinsä ja oman elämänsä kannalta keskeisiin jokapäiväisiin toimintoihinsa. Apuvälineiden tarve tulee ottaa huomioon kuntoutus- tai hoitosuunnitelmia laadittaessa. Apuvälineitä koskevaa lainsäädäntöä on seuraavien linkkien takana

Apuvälinemessut

Joka toinen vuosi järjestettävät Apuvälinemessut ovat alan suuri messu- ja seminaaritapahtuma Suomessa. Lue lisää Apuvälinemessuista: www.apuvaline.info

Avustajakoirat

Avustajakoira koulutetaan avustamaan liikkumis- tai toimimisesteistä henkilöä monissa päivittäisissä toimissa. Avustajakoira toimii toimintaesteisen henkilön liikkumisen tukena avustaen käyttäjän tarpeen mukaan itsenäisessä seisomisessa, kävelyssä, nousemisessa tai manuaalipyörätuolin liikuttamisessa. Avustajakoira toimii käyttäjänsä käsinä ja jalkoina eli avaa ja sulkee hänelle ovia, noutaa hänen ulottuvilleen tavaroita, kuten lompakon, puhelimen, hoitajakutsun sekä avustaa riisumisessa ja pukemisessa ja esimerkiksi hissi- tai valokytkinten painamisessa jne.

Lue lisää avustajakoirista Invalidiliiton kotisivuilta >>