Invalidförbundets mål inför riksdagsvalet 2019
Invalidförbundet är en nationell multibranschorganisation för 30 000 personer med fysiska funktionsnedsättningar, som utför påverkansarbete och producerar tjänster. Vi främjar och utvecklar möjligheter för personer med fysiska funktionsnedsättningar och nedsatt funktionsförmåga att delta, att röra sig och att leva ett fullvärdigt liv. Förbundet har 146 medlemsföreningar.

Jämlikhet, tillgänglighet och delaktighet är våra spetsteman i riksdagsvalet 2019.

Invalidförbundet påminner både kandidater, partier och väljare om vikten av att främja välmående och rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Jämlikhet förutsätter att valevenemangen och vallokalerna är tillgängliga.

Bli kvitt fördomar – slut på diskriminering

Varje människa är värdefull. Jämlikhet är en mänsklig rättighet som hör till alla. Genom att påverka attitydklimatet kan vi förbättra ställningen för personer med funktionsnedsättning. Flerfaldig diskriminering, där en person utsätts för diskriminering på flera olika grunder i samma situation (t.ex. funktionsnedsättning, kön, språk, ursprung), ska särskilt fördömas. Vi behöver mer omtanke om varandra.

Ungdomar med funktionsnedsättning upplever mer våld och hot om våld än vad andra ungdomar upplever. Upplevelser av sexuella trakasserier och upplevelser av våld är vanligare hos ungdomar med nedsatt funktionsförmåga. Det här ska beaktas då tjänster för ungdomar ordnas och utvecklas. Barn och ungdomar med funktionsnedsättning har lika rätt till intressen och fritid i en trygg omgivning utan att uppleva trakasserier eller diskriminering. Tjänsterna ska motsvara behoven av stöd under uppväxten och stöd inför ett självständigt liv också hos ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar.

Under kommande regeringsperiod måste ett nytt handlingsprogram för genomförandet av FN:s funktionshinderkonvention uppgöras. Invalidförbundet anser även att en funktionshinderpolitisk redogörelse är nödvändig. I beredningen av dessa måste funktionshindrade människors egna röster komma till tals. Även inom ramen för allt utvecklingssamarbete ska Finland också i fortsättningen förbinda sig att iaktta mänskliga rättigheter och garantera att FN:s funktionshinderkonvention följs.

Invalidförbundet förutsätter att:

 • En funktionshinderpolitisk redogörelse ska göras upp tillsammans med personer med funktionsnedsättning och funktionshinderorganisationer.
 • En definition på hatbrott som riktar sig mot personer med funktionsnedsättning ska tilläggas i strafflagen.
 • Tilläggsresurser ska reserveras för funktionshinderforskningen, i syfte att kunna fastställa utvecklingsmål som tillgodoser rättigheter och samhällelig ställning för personer med funktionsnedsättning.
 • Större anslag allokeras för frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete. Inom ramen för Finlands utvecklingssamarbete ska särskild vikt fästas vid situationen för personer i särskilt sårbar ställning, som personer med funktionsnedsättning.

Lämpligt arbete för alla

Rätten till arbete för personer med funktionsnedsättning tillgodoses dåligt. Målet ska vara att alla ska hitta ett lämpligt arbete. I synnerhet ska sysselsättningen för ungdomar med funktionsnedsättning förbättras och stödformerna för personer med funktionsnedsättning som sysselsätter sig själva utvecklas. Personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden ska identifieras och för dem ska det skapas en individuell servicehelhet som baserar sig på deras behov. Utbildning och arbetsliv ska vara åtkomliga och tillgängliga på ett genuint sätt. För att arbetet för sysselsättning av personer med funktionsnedsättning och partiellt arbetsföra personer, som inletts inom ramen för spetsprojektet OTE, inte ska gå till spillo måste det, som utredningspersonerna föreslår, ha en fortsättning i programmet Työkykyohjelma.

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska ha samma utbildningsmöjligheter på alla utbildningsstadier som alla andra. Med hjälp av rimliga anpassningar och flexibilitet i skolvärlden kan vi bygga upp ett fungerande och ett icke diskriminerande skolsystem. På det här sättet skapar vi äkta delaktighet och framgångsupplevelse.

Reformen av den sociala tryggheten ska göras tillsammans med frivilligorganisationerna. Grundtryggheten ska flexibelt kunna anpassas för olika livssituationer och till sin nivå vara tillräcklig för att trygga en grundläggande utkomst. Också personer med funktionsnedsättning ska i alla situationer uppmuntras till arbete och delaktighet.

Invalidförbundet förutsätter att:

 • Ställningen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning förstärks, så att alla hittar ett lämpligt arbete. För personer med funktionsnedsättning säkerställs individuella och flexibla utbildnings- och arbetslivsstigar samt en övergång till arbetslivet.
 • Invalidpension och förvärvsinkomster samordnas steglöst på ett sådant sätt att en ökning av arbetsinkomsten höjer totalinkomsten och inte leder till marginaleffekter.
 • Reformen av den sociala tryggheten görs tillsammans med medborgarsamhället och funktionshinderorganisationer inkluderas på bred front. Grundtryggheten anpassas utgående från livssituationen till ett flexibelt, klart, förståeligt och uppmuntrande system.
 • Lönesubvention och stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen utvecklas vidare från ett bredare arbetsgivarperspektiv. Stödformerna (bl.a. näringsstöd, företagarutbildning) för personer med funktionsnedsättning som sysselsätter sig själva utvecklas.

Ett tillgängligt samhälle är jämlikt för alla

Kedjan av tillgänglighet är just så fungerande som dess svagaste länk. Såväl den fysiska omgivningen som exempelvis webbsidor och tjänster ska vara åtkomliga för alla oberoende av deras funktionsförmåga. Tillgängliga närtjänster är särskilt viktiga för personer med funktionsnedsättning. Under kommande regeringsperiod ska ett spetsprojekt om tillgänglighet över förvaltningsgränserna genomföras, vars mål är att identifiera och förstärka ett tillgängligt samhälle.

Ett tillgängligt samhälle är en mänsklig rättighet. Till en god vardag hör möjligheter att röra sig och att resa. Mer uppmärksamhet än tidigare ska fästas vid utvecklingen av såväl fungerande färdtjänster som tillgänglig kollektivtrafik. Tillräckliga resurser ska reserveras för hiss- och hinderlöshetsunderstöd och understöd för reparation av bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning, som beviljas av ARA.

Tillgängligheten till elektroniska tjänster är i dagens samhälle viktig, vid sidan av tillgängligheten i den fysiska miljön. Tack vare digitaliseringen har också personer med funktionsnedsättning en verklig möjlighet att delta i beslutsfattande och en öppen medborgardiskussion. Alla kan ändå inte använda elektroniska tjänster. Därför behövs också i framtiden personliga tjänster, från person till person. Tillgängligheten till elektroniska tjänster ska garanteras med hjälp av digistöd och handledning.

Invalidförbundet förutsätter att:

 • Ett spetsprojekt över förvaltningsgränserna inleds för att främja tillgänglighet under kommande regeringsperiod.
 • Bättre iakttagande av tillgänglighetsbestämmelserna lyfts fram som en central del av tillsynen över den byggda miljön och sanktioner för försummelse stadgas.
 • Tillgänglighet inkluderas som kriterium för offentliga upphandlingar.
 • Färdtjänster för personer med funktionsnedsättning ska motsvara det individuella behovet av rörlighet.
 • Statsförvaltningen och frivilligorganisationer tillsammans ger digistöd till personer som behöver det.

Hjälpmedel och rehabilitering stöder funktionsförmågan

En smidig vardag och en god livskvalitet för personer med funktionsnedsättning och nedsatt funktionsförmåga förutsätter fungerande hjälpmedel och rehabilitering. Ändamålsenliga hjälpmedel främjar rehabiliteringen och stöder ett självständigt liv. Tillgången till hjälpmedel måste basera sig på individuella behov hos personen med funktionsnedsättning. En högklassig rehabilitering stöder den fysiska, sociala och psykiska funktionsförmågan. Rehabiliteringen är ett medel som främjar människornas delaktighet. Rehabiliteringen ska basera sig på verkningsfullhet. Behovet av och målen och metoderna för rehabiliteringen ska byggas upp individuellt.

En assistanshund är för sin användare med fysisk funktionsnedsättning och nedsatt funktionsförmåga ett hjälpmedel som tränats till att svara mot individuella behov och som assisterar användaren i dagliga bestyr. En assistanshund kan vara den avgörande faktorn som möjliggör rörlighet och ett självständigt och människovärdigt liv för personer med funktionsnedsättning. Assistanshundar ska utlämnas som hjälpmedel för medicinsk rehabilitering på samma villkor som ledarhundar.

Invalidförbundet förutsätter att:

 • Assistanshundar klassificeras som hjälpmedel för medicinsk rehabilitering.
 • Högklassiga rehabiliteringstjänster garanteras.
 • En ny oberoende hjälpmedelsarbetsgrupp, som leds av Social- och hälsovårdsministeriet, tillsätts för att koordinera utvecklingen och verkställandet av anvisningarna om grunderna för utlämning av hjälpmedel för medicinsk rehabilitering.
 • Genomförandet av utvecklingsförslagen i rehabiliteringskommitténs rapport inleds.

Personer med funktionsnedsättning har rätt till en smidig vardag

Personer med funktionsnedsättning är jämfört med genomsnittsmedborgare mer beroende av fungerande servicesystem. Det gäller att kunna garantera en obruten servicekedja som beaktar människans helhetssituation. Det här förutsätter en utveckling av kompatibla informationssystem och dataskydd för elektronisk dokumentation, tillräcklig personal och möjligheter för kunderna att delta i bedömningen och planeringen av sina egna tjänster. Organisationer och serviceanvändare ska delta i utvecklingen av tjänsterna. Kundavgifterna får inte utgöra hinder för vård och omsorg. Fungerande vårdkedjor och integration av tjänsterna stöder jämlikhet och smidighet i vardagliga bestyr och minskar på olägenheter som uppstår på grund av begräsningar i funktionsförmågan.

Den nya lagen om funktionshinderservice är en lag som tryggar och tillgodoser grundläggande rättigheter för personer med omfattande funktionsnedsättning att få särskild service som de är beroende av. När den nya lagen om funktionshinderservice träder i kraft ska en parlamentarisk uppföljningsgrupp tillsättas, som ska kartlägga i vilken grad centrala mål uppnås.

Ett nationellt program om sällsynta sjukdomar ska genomföras under kommande regeringsperiod som särskilt beaktar klargörande av rollerna för ERN-kompetenscentren och enheterna för sällsynta sjukdomar. Programmet ska också inleda ett nationellt koordinerande center för verksamheten och förstärka övergripande stöd och delaktighet för personer med sällsynta sjukdomar.

Invalidförbundet förutsätter att:

 • När den nya lagen om funktionshinderservice träder i kraft, ska en parlamentarisk uppföljningsgrupp tillsättas för att kartlägga hur centrala mål i lagen uppnås. Gruppen ska också fästa särskild uppmärksamhet på att funktionshinderservicen motsvarar lagenliga individuella behov hos personer med funktionsnedsättning och att upphandling inte ger upphov till överträdelser.
 • Garantier för att alltför höga kundavgifter inte hindrar uppsökande av vård.
 • Informationen om sällsynta sjukdomar och deras mångformighet utökas både inom primärvården och social- och hälsovårdstjänsterna.

Personer med funktionsnedsättning inkluderas i allt beslutsfattande

Personer med funktionsnedsättning ska bli mer delaktiga. Det här förpliktar också entydigt artiklarna 3 och 33 i FN:s funktionshinderkonvention till. En tillgänglig miljö och en positiv inställning hos medmänniskor är till hjälp för att personer med funktionsnedsättning ska uppleva sig vara fullvärdiga medlemmar i samhället. Personer med funktionsnedsättning ska uppmuntras att ställa upp som kandidater och sträva efter att bli medlemmar i alla beslutsfattande organ. För att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta behövs fungerande tjänster och åtkomliga elektroniska system.

Föreningarna är en viktig partner i den offentliga sektorn. Föreningarna har en viktig roll i främjandet av invånarnas välmående och hälsa. De är viktiga arenor för kamratstödsverksamhet och frivilligarbete. Det är skäl att dra nytta av föreningarnas och deras medlemmars erfarenhetsexpertis i synnerhet i utvecklingen av tjänster och funktioner på landskapsnivå. Finansieringen för föreningarna måste tryggas också i fortsättningen.

Frivilligorganisationernas verksamhetsbetingelser ska förstärkas under kommande regeringsperiod.

Främjandet av välmående och hälsa anknyter i framtiden ännu starkare till en del av social- och hälsovården. Rättidiga tjänster och förebyggande arbete är funktioner med vilka man kan undvika betungande och dyra korrigerande åtgärder. Organisationer inom social- och hälsovården har specialkompetens som anordnare av tjänster, i den samhälleliga diskussionen och i rådgivningen till sina medlemmar. Huvudansvaret för tjänsterna ska i fortsättningen vara hos det allmänna och organisationerna kompletterar tjänsterna med sitt eget kunnande.

Invalidförbundet förutsätter att:

 • Personer med funktionsnedsättning inkluderas i allt samhälleligt beslutsfattande på ett genuint sätt genom att man iakttar tillgänglighet i lokaliteter och attityder.
 • Tjänster som stöder delaktighet för personer med funktionsnedsättning (socialt arbete för personer med funktionsnedsättning, färdtjänster, personlig assistans o.s.v.) utvecklas för att bättre tillgodose individuella behov.
 • Verksamhetsbetingelserna för frivilligorganisationer förstärks genom att man stöder deras verksamhet exempelvis finansiellt eller genom att man erbjuder tillgängliga mötesplatser.
 • Procedurer i anslutning till samhällsaktiviteter underlättas genom att byråkrati och tillståndspraxis förenklas.

Invalidförbundets mål inför riksdagsvalet 2019 (pdf)

Jaa sosiaalisessa mediassa