Liikkumisesteisen pysäköintitunnus. Kuvituskuva.
Tieliikennelain 267/1981 mukainen vammaisen pysäköintilupa muuttui 1.6.2020 voimaan tulevassa tieliikennelaissa (729/2018) liikkumisesteisen pysäköintitunnukseksi.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom voi myöntää tieliikennelain mukaan liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen (entisen vammaisen pysäköintiluvan) vaikeasti liikkumisesteiselle henkilölle tai vaikeasti liikkumisesteisen henkilön kuljettamiseen, mikäli liikkumisesteisellä henkilöllä on näkövamma tai liikuntavamma. 

Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen myöntämisen taustalla tulee olla vähintään liikuntakyvyn osalta haittaluokka 11 ja liikuntavamman merkitystä arvioidaan myös itsenäisen kävelyn perusteella. Näkövamman osalta näöntarkkuus voi olla paremmassa silmässä enintään 0,1 ja taustalla tulee olla vähintään näkökyvyn osalta haittaluokka 17. 

Näin haet liikkumisesteisen pysäköintitunnusta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom voi myöntää tieliikennelain mukaan pysäköintitunnuksen vaikeasti vammaiselle ihmiselle tai vaikeasti vammaisen ihmisen kuljettamiseen, jolla on näkövamma tai jonka vammasta aiheutuu haittaa liikuntakyvylle. 

Pysäköintitunnusta (entistä vammaisen pysäköintilupaa) voi hakea Ajovarman toimipisteestä tai sähköisellä lomakkeella Traficomin kotisivuilta. Sähköiseen asiointiin pääset Traficomin sivun lopussa.

Täytetyn hakemuksen liitteeksi on hakijalla oltava lääkärinlausunto. Lääkärinlausunnossa pitää:

 •     mainita, että lausunto on kirjoitettu liikkumisesteisen pysäköintitunnusta varten
 •     selvittää sairauden, vian tai vamman laatu ja vaikeusaste sekä luvan tarpeellisuus.

Pysäköintitunnuksen saamisen edellytyksenä on, että sairaudesta tai vammasta johtuva liikunnallinen haitta on itsenäiselle kävelylle kokonaisuudessaan arvioitu tapaturmavakuutuslain 18 a §:n perusteella vähintään haittaluokan 11 mukaiseksi.

Pysäköintitunnus myönnetään ensisijaisesti vammaiselle itselleen, vaikka hän ei kuljettaisikaan ajoneuvoa. Kun tunnusta haetaan vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamiseksi, hakijan on annettava luotettava selvitys kuljetuksen säännöllisyydestä tai toistuvuudesta sekä lääkärin lausunto siitä, että kuljetettava ei selviydy kuljetuksen jälkeen ilman saattajaa.

Pysäköintitunnusta voi hakea myös ajokortiton henkilö.

Pysäköintitunnuksen perusteella ja hakemisen yhteydessä voi hakea samalla myös vapautusta ajoneuvoveron perusverosta Traficomin sähköisessä palvelussa.  Asiakas voi ilmoittaa pysäköintitunnuksen hakemisen yhteydessä ajoneuvon, jolle hän haluaa vapautuksen aktivoida. Ajoneuvoveron perusveron vapautuksen hakemisesta löydät lisätietoa Invalidiliiton kotisivuilta.

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus (entinen vammaisen pysäköintilupa) kelpaa kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Kansainvälisen autoliiton eli FIAn sivuilla on tietoa EU:n vammaisen henkilön pysäköintiluvan käytöstä ja ehdoista Euroopan maissa sekä pysäköimisestä eri maanosissa. Valitse sivun yläreunassa olevasta valintaikkunasta kohdemaa, josta haluat tietoa.

Pysäköinti yleisillä alueilla

Tieliikennelain mukaan liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella (entinen vammaisen pysäköintilupa) voi pysäköidä yleisillä alueilla liikennemerkillä osoitetusta kiellosta tai rajoituksesta huolimatta:

 • pysäköintipaikoille, jotka on merkitty pyörätuolimerkillä
 • maksullisille pysäköintipaikoille maksua suorittamatta
 • alueille, joissa pysäköinti on muuten kielletty liikennemerkillä ”Pysäköinti kielletty” tai ”Pysäköintikieltoalue” 
 • rajoitusta pidemmäksi ajaksi alueelle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu
 • pihakaduille sillä varauksella, ettei pysäköinnistä aiheudu huomattavaa haittaa pihakadun liikenteelle eikä muulle käyttämiselle
 • pyöräkadun ajoradalla muuallekin kuin merkitylle pysäköintipaikalle, jos siitä ei aiheudu kohtuutonta haittaa.


Ajoneuvoa, jossa on liikkumisesteisen pysäköintitunnus, ei kuitenkaan saa pysäköidä sellaiselle alueelle tai paikalle, joka on osoitettu liikennemerkillä vain tiettyjen ajoneuvojen pysäköintiin.

Muuta huomioitavaa pysäköinnistä

 • Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella pysäköitäessä ei pysäköinnin alkamisaikaa tarvitse pääsääntöisesti osoittaa (poikkeus joillakin julkisilla alueilla esim. lentokenttä).
 • Pysäköintitunnus on pysäköinnin ajaksi sijoitettava näkyvälle paikalle ajoneuvon tuulilasin sisäpuolelle siten, että se on ulkoapäin luettavissa.
 • Maksulliselle pysäköintipaikalle taksin tai invataksin voi pysäyttää, mutta ei pysäköidä maksua suorittamatta liikkumisesteisen ottamista tai jättämistä varten.

Miten haitta-aste määritellään?

Lääkäri määrittelee ja kuvaa henkilön vammasta aiheutuvan toimintakyvyn rajoittumisesta aiheutuvan haitta-asteen. Haitan suuruuden määrittämistä varten vammat ja sairaudet on jaettu niiden lääketieteellisen laadun ja vaikeusasteen perusteella 20 haittaluokkaan. Haittaluokalla ilmaistaan henkilön toimintakyvyn rajoitetta. Lue lisää haittaluokasta THL:n kotisivuilta.

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa