Henkilökohtainen avustaja ja vammainen ihminen pyörätuolissa istumassa uimahallin aulan pöydän ääressä.
14.11.2022
Henkilökohtaisen avun toteutuminen on epävarmaa työvoiman saatavuuteen liittyvien ongelmien takia. Sinänsä itse henkilökohtaisen avun piiriin pääsyä ei nähty ongelmaksi. Ongelmaksi nousivat henkilökohtaisen avun käytännön järjestämiseen liittyvät kysymykset, joista merkittävimpänä työvoiman saatavuusongelma. Tämä käy ilmi Invalidiliiton kyselystä, jolla selvitettiin henkilökohtaisen avun saatavuutta ja tilannekuvaa.

Henkilökohtaisen avun järjestämistavasta riippumatta haasteet avun järjestämisessä olivat samankaltaiset. Ylipäätään vaikeana koettiin vakituisen avustajan löytäminen. Vaikeaa oli myös sopivan avustajan löytäminen, joka kykenisi vastaamaan yksilöllisiin tarpeisiin (esimerkiksi siirtämiset, hygienian hoidossa avustaminen tai mahdollisuus kommunikoida riittävän selkeästi ja ymmärrettävästi). 

Vastuutahon annettava takuu avun toteutumisesta 

Moni vastaaja koki, että palvelusetelien tarjoajien pitäisi ottaa vastuu avustajan löytymisestä, eikä vastuuta avustajan löytymisestä saisi siirtää kokonaan avustettavalle. Vastauksissa näkyi kokemus siitä, että kunnat eivät vastaa riittävästi palvelun toteuttamista, jotta apu olisi turvattu avustajien tai avustajien sijaisten puuttuessa. Vastaajien keskuudessa toivottiin lisäksi, että myönnettyjen avustajatuntien toteutumiseksi pitäisi takuu, jotta avustajan puutteesta johtuvat ongelmat voitaisiin välttää. 

Poissaolojen vaikutukset vammaisen ihmisen elämään 

Kyselyn tulokset osoittivat myös sen, että avustajien poissaolot ovat lisääntyneet. Avustajien poissaolojen ja rekrytointiin liittyvien haasteiden takia suurin osa vastaajista oli joutunut turvautumaan jonkun muun kuin henkilökohtaisen avustajan apuun. Yleensä avustajana oli toiminut perheenjäsen tai puoliso. 

Haasteet avustajien saatavuudessa ja poissaolotilanteissa näkyivät eniten vaikeuksina vapaa-ajan toiminnoissa, yhteiskunnallisessa osallisuudessa ja sosiaalisten suhteiden ylläpitämisessä. Useat kokivat myös turvallisuusongelmia, vaikeuksia hoitaa henkilökohtaista hygieniaa sekä vaikeuksia suoriutua päivittäisistä velvoitteista (parisuhde, huoltajuus, lemmikkieläimet tai muu). Reilusti yli puolet vastaajista arvioi lisäksi, että oli kokenut henkistä uupumusta tai stressiä avustajatilanteen vuoksi viimeisen vuoden aikana.  

“Todellisuudessa tilanne on ajautunut loputtomine rekrytointeineen ja perehdytyksineen niin raskaaksi, että en jaksa enää mahdollisen palvelusetelifirman kauttatulevia vaihtuvia avustajia, eikä sitä jaksaisi perheenikään.” 

- Vammaispalvelulakia ollaan uudistamassa. Onkin tärkeää huolehtia siitä, että laki on myös käytännössä toteuttamiskelpoinen. Lisäksi tarvitaan toimia henkilökohtaisten avustajien saatavuuden parantamiseksi. Ei ole ihmisarvoista, että toisen avusta riippuvaiset vammaiset ihmiset kokevat päivittäin jatkuvaa uupumusta ja stressiä puuttuvan avun takia, toteaa Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen

Kyselytutkimus toteutettiin kesällä 2022 avoimella kyselyllä. Siihen vastasi 236 henkilökohtaisen avun käyttäjää. Lähes kaikille vastanneille apua on myönnetty päivittäisiin toimintoihin ja lähes kaikilla vastanneilla on vähintään yksi liikkumisen apuväline. Noin puolet kyselyyn vastanneista asuu Etelä-Suomessa, neljäsosa Länsi-Suomessa ja loput suhteellisen tasaisesti muissa osissa maata.

Hieman yli puolet toimi itse työnantajana henkilökohtaiselle avustajalleen, palvelusetelillä avustajapalveluita kulutti neljäsosa vastanneista. Loput käyttivät molempia edellä mainittuja malleja tai apu on järjestetty muulla tavoin. Invalidiliiton kyselyn tulokset ovat samansuuntaiset kuin aiemmin henkilökohtaisesta avusta tehtyjen selvitysten tulokset. Se vahvistaa olemassa olevaa käsitystä henkilökohtaisen avun käytännön järjestämiseen liittyvien ongelmien olemassaolosta ja näiden syistä, joista suurin on työvoiman saatavuusongelmat. 

Lue Invalidiliiton henkilökohtaisten avustajien saatavuus -kyselyn tulokset (pdf). 

Lisätietoa: Elina Nieminen, lakimies, Invalidiliitto, elina.nieminen@invalidiliitto.fi 

Kuva: Validia

Jaa sosiaalisessa mediassa