Henkilökohtainen avustaja ja avunkäyttäjä liikkeellä kaupunkimaisessa näkymässä
28.11.2023
Invalidiliitto nostaa tänä vuonna Kansainvälisenä vammaisten päivänä 3.12. esille henkilökohtaisen avun. Henkilökohtainen avustaja mahdollistaa monelle vammaiselle ihmiselle itsenäisen elämän ja yhdenvertaisen osallistumisen yhteiskuntaan – mahdollisuuden tehdä asioita, joita tekisi muutenkin, mutta niistä selviäminen ei onnistu sairauden tai vamman vuoksi.

Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulaissa määritelty subjektiivinen oikeus, eli hyvinvointialueiden on järjestettävä apu määrärahoista riippumatta. Tällä hetkellä riittävän avun saaminen on kuitenkin epävarmaa, sillä alaa vaivaa vakava työvoimapula. ”Tarvitaan konkreettisia toimia henkilökohtaisten avustajien saatavuuden parantamiseksi. Avustajien puute uhkaa jo vammaisten ihmisten turvallisuutta ja heikentää heidän itsemääräämisoikeuttaan. Ei ole ihmisarvoista, että toisen avusta riippuvaiset vammaiset ihmiset kokevat jatkuvaa uupumusta ja stressiä puuttuvan avun takia”, toteaa Invalidiliiton juristi Elina Nieminen.

Invalidiliiton viime vuonna tekemän kyselyn perusteella erityisesti vakituisten avustajien löytämisessä on suuria ongelmia. Vaikeaksi koettiin myös löytää itselle sopiva avustaja, joka kykenisi vastaamaan yksilöllisiin tarpeisiin. Avustajien poissaolojen ja rekrytointiin liittyvien haasteiden takia suurin osa vastaajista oli joutunut turvautumaan jonkun muun kuin henkilökohtaisen avustajan apuun. Yleensä avustajana oli toiminut perheenjäsen tai puoliso.

Haasteet avustajien saatavuudessa ja poissaolotilanteissa näkyivät kyselyssä eniten vaikeuksina vapaa-ajan toiminnoissa, yhteiskunnallisessa osallisuudessa ja sosiaalisten suhteiden ylläpitämisessä. Reilusti yli puolet vastaajista arvioi, että oli kokenut henkistä uupumusta tai stressiä avustajatilanteen vuoksi viimeisen vuoden aikana. Invalidiliiton kyselyyn vastasi 236 henkilökohtaisen avun käyttäjää, joista hieman yli puolet toimi työnantajana henkilökohtaiselle avustajalleen.

Henkilökohtaisen avustajan työ tarjoaisi kuitenkin monelle työtä vailla olevalle mahdollisuuden lisäansioihin ja työtä, jolla on merkitystä. Avustajan työ sopii monenlaisissa elämäntilanteissa oleville, joko kokoaikatyöksi tai osa-aikaisesti. Alalla jo toimivat avustajat kokevat työn monipuoliseksi, joustavaksi ja merkitykselliseksi. Lisää henkilökohtaisten avustajien ajatuksia työstään Invalidiliiton julkaisemilla videoilla sivulla: https://www.invalidiliitto.fi/avustajaksi

YK:n yleiskokous julisti vuonna 1992 kansainväliseksi vammaisten päiväksi 3.12. YK:n yleissopimuksessa vammaisten oikeuksista vahvistetaan jo ennestään vammaisille kuuluvia ihmisoikeuksia, kuten liikkumisvapautta sekä oikeutta laadukkaaseen elämään, koulutukseen ja työssäkäyntiin.

Jaa sosiaalisessa mediassa