Kuvituskuva.
3.11.2021
Useammalta eri taholta tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden rahoitusta eli ns. monikanavarahoitusta ei tule purkaa. Tämän asian Vammaisfoorumi nosti esiin monikanavarahoituksen purkamisen valmistelun parlamentaarisen työryhmän kuulemistilaisuudessa 26.10. Vammaisfoorumia tilaisuudessa edusti Invalidiliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Saksanen.

Vammaisfoorumin mielestä monikanavarahoituksen osalta ei tule tehdä muutoksia ennen kuin hyvinvointialueiden toiminta nykyisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjänä on vakiintunut. Suurten ja samanaikaisten toimintamallien muutos sisältää ennalta-arvaamattomia riskejä, jotka voivat heikentää asiakkaiden palveluita sekä oikeusturvaa.  Vammaisfoorumi pitää välttämättömänä, että hyvinvointialueilla on oltava riittävät valmiudet vastata alueensa vammaisten ihmisten tarpeisiin huomioiden myös YK:n vammaisyleissopimus. 

Terveydenhuollon palveluihin kohdentuvat yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvaukset osaltaan helpottavat kansalaisten mahdollisuutta valita joko yksityinen tai julkinen terveyspalvelu.  Korvausten poistaminen lisäisi entisestään terveyspalveluihin liittyvää eriarvoisuutta, koska julkisen sektorin palveluiden saatavuus alueellisestikin vaihtelee.

Vammaisfoorumi muistutti myös lääkinnällisen kuntoutuksen rahoituksesta tulevilla hyvinvointialueilla. Lääkinnällinen kuntoutus on välttämätöntä vammaisille lapsille, työikäisille ja yli 65-vuotiaille päivittäisen, yksilöllisen toimintakyvyn perustana. Kuntoutuksen maksuttomuus on edelleen huomioitava ja oikeusturvan näkökulmasta muutoksenhakuoikeus. Lääkinnällisen kuntoutuksen kokonaisuus edellyttää yhteistyötä yksityisen ja järjestösektorin kanssa riittävien ja kattavien kuntoutuspalvelujen saatavuuden varmistamiseksi. 

Myös terveydenhuollon matkakorvausmenettelyn tulee olla selkeä ja yhdenmukainen koko Suomessa. Matkojen kustannukset eivät saa olla este hakeutua tarvittavaan hoitoon tai kuntoutukseen.  Lääkkeiden hintatason pitää pysyä myös riittävän alhaisena ja korvaustaso riittävän korkeana, jotta runsaasti lääkkeitä tarvitsevilla olisi taloudellisesti mahdollista hankkia tarvitsemansa lääkitys.

Vammaisfoorumi ry on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksen on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 223 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta henkilöä.

Lue Vammaisfoorumin kannanotto: Monikanavarahoituksen purkaminen 26.10.2021 Vammaisfoorumin sivuilta.

Lisätietoa: Riitta Saksanen, Invalidiliitto, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, riitta.saksanen@invalidiliitto.fi.

Jaa sosiaalisessa mediassa