Liikkumisesteisen pysäköintitunnus auton kojelaudalla.
1.9.2023
Invalidiliiton neuvontaan tulee vuosittain paljon kysymyksiä liikkumisesteisen henkilön pysäköintitunnuksen (tuttavallisemmin invatunnus/ invalupa) käytöstä. Mihin saan pysäköidä ja mihin en? Miksi sain sakon, vaikka minulla on invalupa? Mihin voin valittaa, kun sain sakon?

Tarkemmin pysäköimiseen liittyviä paikallisia lisäohjeita ja sääntöjä voi löytyä esim. sen kaupungin/kunnan sivuilta tai pysäköinninvalvonnasta, missä pysäköit. Hyvänä apuna voi toimia myös Autoliiton lanseeraama mobiilisovellus, johon on listattu eri kaupunkien ja yhteistyökumppaneiden liikkumisesteisen pysäköintipaikkoja (ns. invapaikka).

Pysäköidessäsi invatunnuksella on hyvä huomioida yleiset pysäköintisäännökset, jotka koskevat myös henkilöitä, joille on myönnetty liikkumisesteisen pysäköintitunnus, eli pysäköinti on kielletty seuraavissa paikoissa:

 • Pysäyttäminen kielletty -liikennemerkin vaikutusalueella
 • Suojatiellä tai liian lähellä suojatietä
 • Linja-autopysäkillä ja pysäkkialueella
 • Takseille, ambulansseille, CD-autoille varatuilla paikoilla
 • Jalkakäytävällä
 • Tori- ja puistoalueilla
 • Pelastustiellä
 • Vuoropysäköinti -liikennemerkin vaikutusalueella – ja aikana
 • Kävelykadulla, missä autolla ajaminen on kielletty (luvallisia lyhyitä huoltoajoja lukuun ottamatta ja ellei alueelle ole erikseen merkitty liikkumisesteisen pysäköintipaikkoja)
 • Paikalla, jossa tarvitaan erillinen pysäköintiin oikeuttava lupa esim. yksityisalueet (kuten taloyhtiöiden alueet).

Pysäköinti yleisillä alueilla

Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella pysäköimistä koskevat tieliikennelain säännöt koskevat yleisiä alueita. Voit pysäköidä liikkumisesteisen henkilön pysäköintitunnuksella ajoneuvosi yleisillä alueilla seuraavasti:

 • pysäköintipaikoille, jotka on merkitty pyörätuolimerkillä
 • maksullisille pysäköintipaikoille maksua suorittamatta
 • alueille, joissa pysäköinti on kielletty liikennemerkillä ”Pysäköinti kielletty” tai ”Pysäköintikieltoalue”
 • rajoitusta pidemmäksi ajaksi alueelle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu
 • pihakaduille sillä varauksella, ettei pysäköinnistä aiheudu huomattavaa haittaa pihakadun liikenteelle eikä muulle käyttämiselle
 • pyöräkadun ajoradalla muuallekin kuin merkitylle pysäköintipaikalle, jos siitä ei aiheudu kohtuutonta haittaa.

Jos pysäköit virheellisesti, voit saada 20–80 euron pysäköintivirhemaksun, joka voidaan määrätä taajama- ja kaupunkialueella esimerkiksi pysäköinti- ja pysäyttämissääntöjen noudattamatta jättämisestä, väärinpysäköinnistä tai tarpeettomasta joutokäynnistä. Virhemaksu perustuu lakiin pysäköinninvalvonnasta.

Voit harkita oikaisuvaatimusta pysäköintivirhemaksusta

Kun olet noudattanut liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella pysäköimisen ohjeita ja katsot, että saamasi pysäköintivirhemaksu on mielestäsi aiheeton, voit tehdä oikaisuvaatimuksen maksun määränneelle viranomaiselle. Jos riita ei ratkea, voit valittaa hallinto-oikeuteen. Huomioithan kuitenkin, että, pysäköintivirhemaksustaan hallinto-oikeuteen valittaneelta peritään 250 euron maksu, mikäli hän häviää jutun. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Lain mukaan pysäköinninvalvoja voi myös antaa väärin pysäköimisestä suullisen tai kirjallisen huomautuksen tai jättää seuraamuksen määräämättä, jos pysäköintivirhe tai joutokäyntirikkomus on ollut vähäinen tai johtunut anteeksi annettavasta huomaamattomuudesta tai ajattelemattomuudesta taikka jos seuraamuksen määrääminen muusta syystä olisi ilmeisen kohtuutonta.

Esimerkkinä kohtuuttomuudesta voisi mainita tapauksen, jossa pysäköinninvalvoja oli hylännyt äkilliseen sairaalahoitoon joutuneen henkilön oikaisuvaatimuksen pysäköintivirhemaksustaan lääkärintodistuksesta huolimatta. Eduskunnan apulaisoikeusvaltuutettu Sakslin linjasi päätöksessään hylkäyksen olevan kohtuuton eli oikaisuvaatimus olisi pitänyt hyväksyä ja pysäköintivirhemaksu hylätä.

Pysäköinti yksityisellä alueella

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus ei suoraan oikeuta pysäköimään yksityisillä alueilla, vaan niillä on noudatettava alueiden omia pysäköintisääntöjä ja liikennemerkkejä. Oikeus pysäköintitunnuksen käyttämiseen kannattaa varmistaa aluetta valvovalta yritykseltä tai kiinteistön omistajalta.

Pysäköintitunnuksella pysäköijät ovat olleet harmissaan, kun ovat saaneet yksityiselle alueelle pysäköimisestään valvontamaksun yksityiseltä valvontayritykseltä. Henkilöt eivät useimmiten ole tienneet, että invatunnus ei yksin oikeuta pysäköimään yksityisellä alueella.

Erityisesti epätietoisuutta on aiheuttanut se, että esimerkiksi valtion virastot (poliisi, Kela) ja terveyskeskukset voivat sijaita yksityisten omistamissa kiinteistöissä ja alueilla, joihin alueen valvonnasta on tehty sopimus yksityisen valvontafirman kanssa. Invalidiliitto onkin pyrkinyt vaikuttamaan tähän problematiikkaan ja myös esimerkiksi vammaisneuvostot voivat yrittää edistää invatunnuksella pysäköimisen maksuttomuuden huomioimista.

Pysäköidessä invatunnuksella on siis hyvä muistaa, että yksityisten alueiden ja kiinteistöjen omistajat voivat määrittää pysäköintiin liittyviä ohjeita ja sääntöjä, joita myös liikkumisesteisen henkilön pysäköintitunnuksen käyttäjien tulee noudattaa. Yksityisiä alueita, kiinteistöjä ja pysäköintipaikkoja voivat olla esimerkiksi lentokenttien, terveyskeskusten, ostoskeskusten, asuintalojen piha- ja pysäköintialueet, joten näillä alueilla on hyvä huomioida esim. pysäköinnin maksullisuus ja/tai aikarajat.

Invalidiliittoon on tullut kevään aika paljon yhteydenottoja siitä, että esimerkiksi Finavia on poistanut liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella yli neljä tuntia kestävän pysäköimisen maksuttomuuden Helsinki-Vantaan lentoasemalta. Invalidiliitto on yhdessä Näkövammaisten liiton ja Paralympiakomitean kanssa käynyt keskustelua Finavian kanssa, jotta asiaan saataisiin liikkumisesteisen pysäköintiluvan omaavien matkustajien osalta tätä uutta käytäntöä kohtuullisempi ratkaisu, kertoo asiantuntija Riitta Saksanen Invalidiliitosta.

Mahdollisuus tehdä reklamaatio pysäköintivalvontamaksusta

Pysäköintivalvontayrityksen määräämä valvontamaksu perustuu kiinteistön omistajan ja pysäköinnin valvontaa suorittavan yrityksen väliseen sopimukseen ja on eri asia kuin viranomaisen (kunnallinen pysäköinninvalvonta ja poliisi) määräämä pysäköintivirhemaksu. Pelkkä liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen käyttö ei ole riittävä syy reklamointiin, mikäli alueella on selvästi havaittavalla tavalla esim. lisäkilvin osoitettu pysäköintiin vaikuttavia velvoitteita.

Jotta voisit välttyä valvontamaksuilta, niin varmistathan aina pysäköidessäsi, onko kyseinen pysäköintialue yksityinen vai yleinen ja noudatat annettuja ohjeita ja pysäköimisen sääntöjä. Yksityiset pysäköinninvalvontayritykset voivat esimerkiksi määrätä pysäköintivalvontamaksun liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen haltijalle, jos hän ei ole käyttänyt pysäköintikiekkoa yksityisellä pysäköintialueella.

Vaikka yksityisestä pysäköinninvalvonnasta ei ole nimenomaista lainsäädäntöä, on pysäköijällä sopimukseen perustuva velvollisuus valvontamaksun suorittamiseen ehtojen vastaisesta pysäköinnistä. Mikäli liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen haltijana koet yksityisellä pysäköintialueella saamasi pysäköinnin valvontamaksun aiheettomaksi, niin voit toimia seuraavasti:

 • Reklamoida ensin yksityiseen pysäköinnin valvontayritykseen
 • Ottaa yhteyttä kyseessä olevan yksityisen kiinteistön tai alueen omistajaan, jonka toimeksiannosta pysäköinninvalvontayritykset toimivat
 • Kysyä neuvoa kunnan/kaupungin kuluttajaoikeusneuvonnasta
   

Yksityisalueiden pysäköintiohjeiden noudattamisen riidat käsitellään sopimusoikeuden kysymyksinä kuluttajariitalautakunnassa

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus voidaan myöntää vaikeasti liikkumisesteiselle tai vaikeasti liikkumisesteisen henkilön kuljettamista varten.

 • Lääkäri arvioi oikeutesi tunnukseen ja hakemuksen liitteeksi tarvitset lääkärinlausunnon
 • Tunnusta voi hakea sähköisesti Traficomin asiointipalvelussa tai Ajovarman palvelupisteistä
 • Tunnus on henkilökohtainen eli tunnuksen haltijan tulee olla mukana tunnusta käytettäessä
 • Tunnus voidaan myöntää myös ajokortittomalle henkilölle


Lisätietoa löydät seuraavilta sivuilta:
Traficom: https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/liikkumisesteisen-pysakointitunnuksen-ja-verovapautuksen-hakeminen
Autoliitto: https://www.autoliitto.fi/autoilu-ja-liikenne/liikkumisesteiselle-autoilijalle/
Invalidiliitto: https://www.invalidiliitto.fi/vammaisuus/liikkumisen-tuen-palvelut/liikkumisesteisen-pysakointitunnus

Jaa sosiaalisessa mediassa