Kuvituskuva.
31.5.2024
Invalidiliitto jätti lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriölle uudistettavasta vammaispalvelulaista. Lausunnossa korostetaan, että lain tulee olla tarkkarajainen ja täsmällinen, jotta se säilyy myös jatkossa vammaisten ihmisten erityislakina.

Invalidiliiton ydinviesti lainvalmistelijoille on jo pitkään ollut, että jokaisella vammaisella henkilöllä on oltava yhdenvertainen oikeus yksilöllisten tarpeidensa mukaisiin palveluihin. Liiton näkemyksen mukaan uusi lakiluonnos on oikeansuuntainen, mutta sitä tulee vielä täsmentää. ”Kyse on perusoikeusherkistä vammaisille kohdennettavista erityispalveluista, mutta lakiesitys ei ole vielä sanamuodoiltaan riittävän tarkka, jotta tiedettäisiin, keitä laki koskee” juristi Henrik Gustafsson tiivistää.  

Liitto esittää lausunnossaan vammaisuuden määrittelyyn lisämääreitä: vamman vaikeusastetta kuvaavaa vaikeavammaisuutta ja toimintarajoitteen olennaisuutta sekä vamman etenevyyttä. ”Tunnistamme lakiluonnoksen sanamuodoissa ja perusteluissa tarkennettavaa, esimerkiksi määriteltäessä sitä, mikä on missäkin elämänvaiheessa ’tavanomainen tarve’. Esitykseen kirjattu asiakasmaksulain säännöksiä täydentävä suojasäännös puolestaan vaikeuttaisi lain tulkintaa”, Gustafsson toteaa.

Vammaispalvelut ovat subjektiivisia, määrärahoihin sitomattomia oikeuksia, joista ei voi leikata. Rahoituksen riittävyys on varmistettava, jotta vammaiset henkilöt saavat tarpeidensa mukaiset yksilölliset palvelut ja voivat elää yhdenvertaisina kansalaisina. ”Vaikka hyvinvointialueilla rahat ovat vähissä, niin subjektiiviset oikeudet on pystyttävä turvaamaan täysimääräisesti, ihmisten todellisen tarpeen mukaan. Vammaispalvelulaki ei voi olla säästölaki”, yhteiskuntasuhdejohtaja Laura Andersson painottaa. 

Invalidiliitto katsoo, että uudistettavan vammaispalvelulain tulisi nojata vahvemmin YK:n vammaissopimukseen, jonka perusteella vammaisten henkilöiden saatavilla tulee olla sekä yleispalvelut että tarvittavat yksilölliset erityispalvelut. Liitto kiinnittää lausunnossaan huomiota, että hyväksytyn lain 2 §:n soveltamisalaan kirjatut ’itsenäinen elämä’ ja ’osallisuus’ ovat lakitasoisesti jääneet pois, vaikka ne tukevat YK:n vammaissopimuksen toimeenpanoa.

Invalidiliiton lausunto uuden vammaispalvelulain soveltamisalan tarkentamisesta

Jaa sosiaalisessa mediassa