Kuvituskuva.
13.4.2022
Invalidiliitto pitää ratkaisua periaatteellisesti merkittävänä ja näkee, että se on pääosin linjassa liiton oman näkemyksen kanssa. Liitto on vaatinut, että valmisteilla olevaan vammaispalvelulakiin tulisi sisällyttää nykyistä laajempi palveluiden kirjo.

YK:n vammaiskomitea valvoo YK:n vammaissopimuksen noudattamista. Suomea koskeva yksilövalitus jätettiin komitean käsiteltäväksi vuonna 2018. Komitea antoi ratkaisunsa maaliskuussa 2022. Ratkaisussaan komitea toteaa Suomen rikkoneen vammaissopimusta.  

Invalidiliitto pitää ratkaisua periaatteellisesti merkittävänä. Päätöksessä otetaan kantaa siihen, ettei nykyiseen lainsäädäntöön sisälly sellaisia palveluita, jotka turvaavat riittävästi esimerkiksi syvästi kehitysvammaisten henkilöiden oikeutta itsenäiseen elämään mukaan lukien itsenäinen asuminen. Invalidiliitto toivoo ratkaisun kannustavan lainvalmistelijoita sellaiseen palvelumuotoiluun, jossa huomioidaan nykyistä paremmin eri tavoin vammaisten ihmisten yksilölliset tarpeet. 

YK:n vammaiskomitean ratkaisu on pääosin linjassa Invalidiliiton näkemyksen kanssa. Liitto on vammaispalvelulain uudistamisen yhteydessä useasti korostanut nykytilan ongelmallisuutta ja tuonut lainsäädännön kehittämisen tueksi erilaisia ratkaisuehdotuksia, jotka ehkäisisivät sitä, että nykyään osa vammaisista ihmisistä jää väliinputoajiksi ilman sopivia palveluita.  

- Olemmekin vaatineet, että valmisteilla olevaan vammaispalvelulakiin tulisi sisällyttää nykyistä laajempi palveluiden kirjo ja että palvelumuotoilua tulisi tehdä asiakaslähtöisesti. On totta, että se maksaa, mutta pidämme tärkeänä, että ihan jokaisen vammaisen ihmisen oikeudet toteutuvat ja hän saa tarvitsemansa palvelut, sanoo Invalidiliiton yhteiskuntasuhdejohtaja Laura Andersson.  

Andersson huomauttaa, että komitea ei ratkaisussaan käsitellyt YK:n yleiskommentin mukaista henkilökohtaisen avun tunnusmerkistöä, vaan näyttää antaneen painoarvoa vammaisen ihmisen yksilöllisille palveluille. 

- Näin ollen ratkaisusta ei pidä tehdä sellaista yksioikoista johtopäätöstä, että henkilökohtaisen avun palveluun liittyvä ns. voimavaraedellytys tulisi poistaa. Sen sijaan ratkaisua voi tulkita niin, että vammaispalvelujärjestelmämme ei tällä hetkellä tarjoa riittävän monimuotoisia ja yksilöllisiä tarpeita vastaavia vammaisten henkilöiden itsenäistä asumista tukevia palveluita, ja että tilanne tulee korjata. Tästä on helppo olla samaa mieltä.

Ratkaisu herättänyt keskustelua 

Vammaiskomitean ratkaisu on jo ehtinyt herättää keskustelua. Suomen valtiosääntöoikeudellisen seuran ajankohtaispalstalla “Perustuslakiblogissa” ratkaisua ruotivat Itä-Suomen yliopiston sosiaalioikeuden yliopistonlehtori, valtiosääntöoikeuden dosentti Pauli Rautiainen ja Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen.  

“Vaikka vammaispalvelulain uudistamisen näkökulmasta vammaiskomitean ratkaisu olisi houkuttelevaa kehystää voimavararajausta koskevaksi ratkaisuksi, on tärkeää huomata vammaiskomitean ratkaisun kertovan ennen kaikkea siitä, ettei vammaispalvelujärjestelmämme sisällä tällä hetkellä riittävän monipuolisesti erilaisia yksilöllisiä, tarvetta vastaavia palveluita. Erityinen huomio tulisi vammaiskomitean suosituksen mukaisesti kiinnittää riittävän yksilöllisen päätöksenteon tuen toteuttamiseen, jotta sen puute ei olisi esteenä itsenäiselle elämälle ja osallisuudelle yhteiskunnassa”, kirjoittavat Rautiainen ja Nieminen.  

Lainvalmistelijoille työrauha 

Komitean ratkaisun myötä uuden vammaispalvelulain valmisteluun tuli vielä lisää vaikeuskerrointa. Invalidiliitto toivoo lainvalmistelijoille työrauhaa, jotta he voivat arvioida kokonaisuutta huolella. Pöydällä on paitsi vammaiskomitean tuore ratkaisu, myös parisataa lausuntopalautetta.  

Tärkeää on myös se, että lakia sovelletaan ja toimeenpannaan yhdenvertaisesti joka puolella Suomea - ihmisten tulee saada ne palvelut, joihin ovat oikeutettuja ja jotka ovat heille tarpeellisia itsemääräämisoikeuden ja yhdenvertaisen elämän toteutumiseksi. Tätä tukee selkeä lainsäädäntö. 

Invalidiliitto on esittänyt niin viime vaalikaudella kuin nyt tälläkin vammaispalvelulakivalmistelukierroksella erilaisia tapoja järjestää itsenäistä elämää turvaavia palveluita ja kannustanut lainvalmistelijoita muotoilemaan uudenlaisia palveluita, jotka kohtaisivat nykytilannetta paremmin vammaisten ihmisten tarpeet. Tähän suuntaan YK:n vammaiskomitean päätöskin ohjaa – tilanne ei ratkea voimavaraedellytyksen poistolla, vaan kehittämällä vammaispalveluita vastaamaan nykyistä paremmin vammaisten ihmisten yksilöllisiin tarpeisiin. Tähän kehittämistyöhön Invalidiliitto osallistuu jatkossakin mielellään. 

Lue YK:n vammaiskomitean päätös ulkoministeriön sivuilta.

Tutustu Pauli Rautiaisen ja Elina Niemisen "Mistä Suomen saama päätös YK:n vammaissopimuksen rikkomisesta kertoo?" -blogikirjoitukseen.

Lue myös Invalidiliiton Vammaispalvelulaki vaatii vielä selkeyttämistä -lausuntouutinen.

   

Jaa sosiaalisessa mediassa