Ajankohtaista

Lausunnot ja kannanotot 3.3.2021

Suomen arktisen politiikan strategiassa huomioitava saamelaisten vammaisten oikeudet

Invalidiliitto antoi lausunnon valtioneuvostolle Suomen arktisen politiikan strategialuonnoksesta. Lausunnossaan liitto nosti esiin YK:n vammaisoikeussopimuksen, rajat ylittävät vammaispalvelut ja osallisuuden.

Lausunnot ja kannanotot 2.3.2021

Fossiilittomassa liikenteessä huomioitava vammaisten ihmisten yhdenvertainen liikkuminen

Invalidiliitto lausui liikenne- ja viestintäministeriölle Fossiilittoman liikenteen tiekartta -luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä.  Invalidiliitto nosti lausunnossa esiin muun muassa vammaisten ihmisten yhdenvertaisen liikkumisen ja esteettömyyden.

Uutinen 1.3.2021

Neuroliitto ja Lihastautiliitto mukaan kehittämään digitaalista keikkatyöalustaa

Invalidiliiton lisäksi nyt myös Neuroliitto ja Lihastautiliitto ottavat käyttöön Invalidiliiton Sopivaa työtä kaikille - digitaalisen keikkatyöalustan. Alustaa kehitetään yhteistyössä niin, että mukaan saadaan lisää työnhakijoita ja työnantajia sekä samalla edistetään esimerkiksi nuorten kesätyönsaantimahdollisuuksia. Samalla kehitetään sitä, että myös yhdistykset ottaisivat alustan käyttöönsä.

Uutinen 26.2.2021

Henkilökohtaisille avustajille ja omaishoitajille myös koronarokote

Valtioneuvoston hybridistrategian mukaisesti kansalaisia rokotetaan tietyssä järjestyksessä. Järjestys määräytyy lääketieteellisin perustein. THL:n suosituksen mukaisesti valtaosa ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan sote-henkilöstöstä ovat saaneet jo rokotteen.

Uutinen 23.2.2021

TuleApu-hankkeen videot Kuntoutumistalo.fi sivuilla

Invalidiliiton TuleApu-hankkeen tuottamat liikkumisen apuvälineiden ergonomista käyttöä opastavat videot on nyt julkaistu myös Kuntoutumistalo.fi-palvelun apuvälinesivuilla.

Lausunnot ja kannanotot 22.2.2021

Vammaispalvelulain varmistettava vaikeimmin vammaisten itsenäinen elämä

Invalidiliitto lausui sosiaali- ja terveysministeriön osallisuustyöryhmän loppuraportista. Invalidiliitto nosti esiin vaikeimmin vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden ja asiakasprosessien selkeyttämisen vammaispalvelulain uudistuksessa.

Lausunnot ja kannanotot 16.2.2021

Vammaispalvelulainsäädännön uudistus käynnistynyt

Vammaispalvelulainsäädännön uudistus on käynnistetty kuulemistilaisuuksilla. Invalidiliitto osallistui ensimmäiseen kuulemistilaisuuteen, joka järjestettiin 15.2.2021. Aiheena oli vammaispalvelulain soveltaminen, asuminen, lasten asuminen ja esteettömän asumisen tuki.

Uutinen 12.2.2021

Tiedote liittoäänestyksestä 5.-19.11.2021

Invalidiliiton korkeinta päätösvaltaa käyttää liittovaltuusto, johon kuuluu 49 jäsentä. Liittovaali tapahtuu postiäänestyksenä tai sähköisenä äänestyksenä 5.-19.11.2021 välisenä aikana vaalipiireittäin suoritettavalla enemmistövaalilla liittovaltuuston vahvistaman vaalipiirijaon mukaisesti. Valituiksi tulevat kustakin vaalipiiristä eniten ääniä saaneet.

Uutinen 12.2.2021

Nuorten vaikuttamisviikonlopusta haettiin rohkeutta omaan vaikuttamiseen

Invalidiliiton nuorten vaikuttajien, Nuorisoyhteistyö Seitin ja Parasta Nuori -hankkeen toiminnassa mukana olevat nuoret kokoontuivat verkossa vaikuttamisviestinnän aiheiden äärelle 6.-7.2.2021. Yli kahdenkymmenen nuoren joukko oli koneen äärellä kuuntelemassa ja pohtimassa, miten omat viestit saa tuotua esiin ja mitä vaikuttamistoiminnassa mukana oleminen vaatii. 

Lausunnot ja kannanotot 12.2.2021

Liikkumisesteisten saatava postinsa kotiovelle myös tulevaisuudessa

Invalidiliitto lausui liikenne- ja viestintäministeriölle postilain arviomuistiosta.

Uutinen 11.2.2021

Mitä kuuluu Invalidiliiton kehitysyhteistyöhankkeille?

Invalidiliiton kehitysyhteistyöhankkeet jatkuivat viime vuonna Sambiassa ja Etiopiassa. Korona-pandemian vaikutukset näissä maissa olivat hyvin erilaiset.

Lausunnot ja kannanotot 9.2.2021

Julkisissa ajoneuvo- ja liikennepalveluhankinnoissa huomioitava päästövähennykset

Invalidiliitto lausui liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista.

Uutinen 9.2.2021

Harvinaisten sairauksien päivää vietetään 28.2.2021

Kansainvälistä harvinaisten sairauksien päivää vietetään maailmanlaajuisesti joka vuosi helmikuun viimeisenä päivänä. Harvinaisten sairauksien päivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta harvinaisista sairauksista ja vammaryhmistä sekä näihin liittyvistä haasteista.

Uutinen 8.2.2021

Etsimme nuorten toiminnan ohjaajaa määräaikaiseen työsuhteeseen

Invalidiliitto edistää ja kehittää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää.

Lausunnot ja kannanotot 8.2.2021

Sairausvakuutuslain uudistus ripeästi voimaan

Eduskunnassa on käsittelyssä pika-aikataululla sairausvakuutuslain väliaikaista muuttamista koskeva hallituksen esitys. Lakimuutokselle antoi kuljetuspalveluiden osalta vauhtia Invalidiliiton ja Näkövammaisten liiton julkistama kannanotto, jossa patistettiin sosiaali- ja terveysministeriötä ryhtymään toimenpiteisiin. Vammaisfoorumi antoi aiheesta lausunnon, ja Invalidiliitto oli mukana lausunnon valmistelussa. Vammaisfoorumi kannattaa esitystä.

Uutinen 8.2.2021

Milloin vaikeasti vammaiset rokotetaan?

Rokotusjärjestyksessä on huomioitava pysyvät ja vaikeat vammat, kuten esimerkiksi tetraplegia sekä hengitystoimintoja heikentävät sairaudet ja lihassairaudet.

Uutinen 5.2.2021

Vammaisalan ammattitutkinnon uudistaminen on keskeytettävä

Yksitoista vammaisjärjestöä, Invalidiliitto mukaan lukien, on huolissaan vammaisalan ammattitutkinnon uudistamisesta. Järjestöt esittävät, että tämänhetkinen valmistelu keskeytetään ja uusi, laaja-alainen valmistelu käynnistetään.

Uutinen 4.2.2021

Kuntavaaliehdokas ei jää yksin

Huhtikuiset kuntavaalit lähestyvät. Kampanjointi on käynnissä, osittain koronapandemian varjossa. Invalidiliitto tarjoaa taustamateriaalia ja näkyvyyttä kuntavaaliehdokkaille.

Lausunnot ja kannanotot 3.2.2021

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta mukaan erityisviranomaisten selvitykseen

Invalidiliitto lausui oikeusministeriölle erityisviranomaisten hallinto- ja tukipalveluita koskevasta selvityksestä. Invalidiliitto kannattaa lähtökohtaisesti selvityksen tavoitteita, mutta esittää, että yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta otetaan mukaan selvitykseen.

Uutinen 2.2.2021

Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2021 on julkaistu

Sosiaaliturvaopas on päivitetty. Verkkosivuille on koottu laajasti tietoa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden sekä ikääntyneiden henkilöiden sosiaaliturvasta ja palveluista. Oppaan tavoitteena on tarjota yhdestä paikasta selkeää ja ajantasaista tietoa sosiaaliturvan kiemuroista.

Lausunnot ja kannanotot 1.2.2021

Poliisin konkreettiset liikenneturvallisuutta lisäävät toimenpiteet ovat tärkeitä

Invalidiliitto lausui poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden toimintaohjelman luonnoksesta. Lausunnossaan Invalidiliitto kiinnitti huomiota muun muassa esteettömään julkiseen liikenteeseen ja esteettömien ajoneuvojen valvontaan.

Lausunnot ja kannanotot 28.1.2021

Valmistelussa olevaa vammaisalan tutkintoa on korjattava

Invalidiliitto on antanut lausuntonsa Opetushallitukselle koskien vammaisalan ammattitutkinnon perusteiden luonnosta.

Uutinen 28.1.2021

Janne Juvakka Invalidiliiton uudeksi toimitusjohtajaksi

Invalidiliiton uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu YTM, eMBA Janne Juvakka. Hän aloittaa tehtävässään 1. maaliskuuta Petri Pohjosen jäädessä eläkkeelle.

Uutinen 26.1.2021

Yksilöllisen tarpeen mukaiset palvelut vammaispalvelulain ydintä

Vammaispalvelulainsäädännön valmistelu on etenemässä sosiaali- ja terveysministeriössä tämän kevätkauden 2021 aikana. Invalidiliitto on lainvalmistelijoiden pyynnöstä jälleen kerran ryhtynyt hakemaan lainvalmistelun tueksi toteuttamiskelpoisia ratkaisuja.

Uutinen 22.1.2021

Koronarokotusmatkat ja rokotusjärjestys kuntoon

Invalidiliitto ja Näkövammaisten liitto esittivät 18.1.2021, että sosiaali- ja terveysministeriö säätäisi koronavirusrokotteisiin tehtävät taksi- ja invataksimatkat korvattavaksi niille vammaisille ihmisille, jotka muutoin eivät kykene saavuttamaan rokotuspisteitä. Lisäksi Invalidiliitto on ollut yhteydessä THL:een koskien rokotusjärjestystä koskevan ohjeistuksen tarkennustarpeita.

Uutinen 22.1.2021

Oulun vaalipiirin kansanedustajat tapasivat vaikuttajaverkostoa

Invalidiliiton Oulu-Kainuun alueen vapaaehtoisista koostuva vaikuttajaverkosto kutsui vaalipiirin kansanedustajia koolle verkkotapaamiseen tammikuussa. Tarkoituksena oli käydä vuoropuhelua alueella esiin nousseista, vammaisia ihmisiä koskevista asioista ja kuulla, millaisten teemojen parissa kansanedustajat tällä hetkellä työskentelevät.

Uutinen 20.1.2021

Liikuntavammaisten työnhakijoiden persoonallisuutta ja joustavuutta korostetaan rekrytoinnissa muita enemmän

Taloustutkimuksen tekemän tutkimuksen mukaan työnantajat korostavat liikuntavammaisia rekrytoidessaan enemmän hakijan persoonallisuutta, joustavuutta ja sosiaalisia taitoja.

Lausunnot ja kannanotot 19.1.2021

Tartuntatautilaissa huomioitava henkilökohtainen apu ja omaishoito

Eduskunnan valiokunnat ovat alkaneet ripeällä tahdilla työstämään covid-19-pandemian myötä tartuntatautilain muutosta. Invalidiliitto on ollut pandemian aikana aktiivinen vaikuttaja vammaisten ihmisten terveysturvallisuuden huomioimisessa yhteiskunnallisia päätöksiä tehtäessä.

Uutinen 18.1.2021

Vammaisten koronarokotustaksimatkat korvattava

Koronavirusrokotusten käynnistyessä on varmistettava myös vammaisten ihmisten mahdollisuus päästä rokotettavaksi. Kyse on kansalaisille maksutta tarjottavasta rokotuksesta, jonka ottamiseen kannustetaan vahvasti.

Uutinen 18.1.2021

Invalidiliiton neuvonta-sivut ovat uudistuneet

Invalidiliiton kotisivuilta löytyvä neuvonta-sivu on uudistunut ja laajentunut. Sivulta löytyy seitsemän aihealuetta (Apuvälineet, Asuminen, Henkilökohtainen apu, Kuntoutus, Liikkuminen, Muutoksenhaku, Toimeentulo), joita klikkaamalla löytyy lisätietoa niistä. Aihealueiden lisäksi sivulla on käytössä myös haku-toiminto.