Hero image
Kuva lääkäristä, jolla kädessä säästöpossu
Kirjoittanut Anne Mäki 08.02.2018
Invalidiliiton jäsenkyselyssä 2017 nousi esiin huolestuttava seikka siitä, että puolella vastaajista oli vaikeuksia suoriutua sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista.

Erilaisten asiakasmaksujen myötä pienituloiset maksavat suhteellisesti enemmän julkisista palveluista. Pitkäaikaissairailla ja vammaisilla henkilöillä voi olettaa olevan keskimäärin enemmän asiointeja sosiaali- ja terveydenhuollossa kuin muilla vaikka samaan ikäluokkaan kuuluvilla ihmisillä.  

Asiakasmaksuissa on lakiin perustuva huojennusmahdollisuus, joka on huonosti tunnettu keino helpottaa pienituloisten taloudellista kuormaa. Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston EAPN-Finin vuosi sitten julkaisemassa kyselyaineistossa selvisi, että laissa säädettyä asiakkaan oikeutta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen alentamiseen ei yleisesti tunneta eikä sitä sovelleta kunnissa. Kyselyn mukaan suurin osa kuntien työntekijöistä ei tiennyt, että asiakasmaksuja olisi kohtuullistettu. EAPN Fin:in kysely

Asiakasmaksulain 11§:n mukaan sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai hänen perheensä toimeentulon tai henkilön elatusvelvollisuuden toteuttamista. Säännös koskee velvoittavana sosiaalihuollon palveluista määrättyjä maksuja ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrättyjä maksuja, jotka liittyvät esimerkiksi pitkäaikaiseen laitoshoitoon tai kotona annettaviin palveluihin.

Kunta tai kuntayhtymä voi päättää, että muitakin kuin edellä mainittuja maksuja, kuten terveydenhuollon tasamaksuja, voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos maksun periminen vaarantaa henkilön tai hänen perheensä toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista.

Päätökset ovat aina tapauskohtaisia

Sosiaali- ja terveysministeriö ohjeistaa, että maksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä päätetään aina tapauskohtaisesti. Lisäksi maksun alentaminen tai perimättä jättäminen ovat ensisijaisia vaihtoehtoja toimeentulotuen myöntämiseen nähden. Kela edellyttääkin, että ennen kuin se myöntää toimeentulotukea asiakasmaksuihin, on niihin haettu huojennusta. 

Ei ole olemassa valtakunnallista ohjeistusta siitä, mitä seikkoja kunnan on otettava huomioon harkitessaan asiakasmaksun alentamista tai sen perimättä jättämistä. Kuntaliitto ohjeistaakin, että on suositeltavaa, että kunnissa ja kuntayhtymissä olisi toimielimen, kuten lautakunnan, hyväksymät periaatteet harkintaan perustuvasta maksujen alentamisesta ja perimättä jättämisestä asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi.

Asiakkaalla on aina oikeus kysyä ja hakea huojennusta asiakasmaksuihin.

Jaa sosiaalisessa mediassa