Hero image
Jalankulkuväylä, suojatie ja tilapäinen liikennejärjestely
Kirjoittanut Johanna Hätönen 20.02.2019
Esteettömyys ja saavutettavuus ovat näkyvästi esillä Invalidiliiton vaaliteemoissa kevään 2019 eduskuntavaaleissa. Vaalitavoitteissa yhdenvertaisuus, esteettömyys ja osallisuus ovat nostettu kärkiteemoiksi, joiden avulla liittomme haluaa muistuttaa poliitikkoja ja äänestäjiä toisistamme välittämisen tärkeydestä.

Tässä blogitekstissä käyn läpi tekijöitä, joista esteetön yhteiskunta koostuu ja mitä kärkiteemoiksi nostetuilla yhdenvertaisuudella, esteettömyydellä ja osallisuudella tarkoitetaan.

Esteettömyys ja saavutettavuus mahdollistavat yhdenvertaisuuden ja osallisuuden

Yhdenvertaisuus ja osallisuus ovat ihmisoikeuskysymyksiä ja perustuvat ajatukseen ihmisarvosta – kaikki ihmiset syntyvät tasa-arvoisina. Esteettömyys ja saavutettavuus mahdollistavat yhdenvertaisuuden ja osallisuuden toteutumisen. Yhdenvertainen toiminta muiden kanssa edellyttää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista esteettömyyttä ja esimerkiksi palveluiden saavutettavuutta. Kaikille soveltuvien ratkaisuvaihtoehtojen etsimisen tulee lähteä ajatuksesta, ettei ihmisen ominaisuus tai tapa liikkua ja toimia ole itsessään ongelma, vaan ongelman aiheuttaa ihmisen tarpeisiin sopimaton ympäristö tai palvelu. 

Kun rakennetun ympäristön ja palvelun laatu määritellään heikoimpien käyttäjien tarpeiden mukaan, varmistetaan ympäristön ja palvelun soveltuminen kaikille käyttäjille. Voidaankin siis ajatella, että mitä esteettömämpiä ja saavutettavampia toimimisympäristömme ovat, sitä vähemmän ne aiheuttavat esteitä ihmisten monimuotoisille liikkumis- ja toimimistavoille ja sitä vähemmän meillä on liikkumis- ja toimimisesteisiä henkilöitä.

Esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutuminen on monen tekijän summa, joka vaatii toteutuakseen erilaisten tarpeiden ymmärtämistä sekä tahtoa tehdä asiat paremmin kaikkien kannalta. Esteettömyyden ja saavutettavuuden ketju on juuri niin toimiva kuin on sen heikoin lenkki. Tämän vuoksi esteettömyys ja saavutettavuus määrittelevät koko yhteiskunnan läpileikkaavan laatutason, jonka toteutumista tulee valvoa kaikissa päätöksenteko-, toteutus- ja kunnossapitoprosessien vaiheissa. 

Invalidiliitto linjaa omissa vaalitavoitteissaan, että tulevalla hallituskaudella on toteutettava esteettömyyden poikkihallinnollinen kärkihanke, jonka tavoitteena on vahvistaa esteetöntä yhteiskuntaa. Lisäksi esitetään että esteettömyys lisätään julkisten hankintojen laatukriteeriksi ja että esteettömyysmääräysten noudattaminen nostetaan keskeiseksi osaksi rakennetun ympäristön valvontaa. Valvontaa tehostamaan ehdotetaan sanktiomahdollisuutta tilanteisiin, joissa esteettömyysmääräysten noudattaminen on laiminlyöty.

Liikkuminen, korjausrakentaminen ja sähköiset palvelut

Täysipainoiseen arkeen kuuluu mahdollisuus liikkua ja matkustaa. Jotta tämä voisi tapahtua yhdenvertaisesti, on toimivien ja yksilöllisiä tarpeita vastaavien kuljetuspalveluiden kehittämiseen kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota. Lisäksi joukkoliikenteen esteettömyyttä tulee kehittää. Jotta korjausrakentamisen avulla voitaisiin lisätä esteetön asuntokantaa, on ARAn myöntämiin hissi- ja esteettömyysavustuksiin sekä korjausavustuksiin ikäihmisten ja vammaisten asuntoihin varattava riittävästi resursseja. 

Sähköisten palveluiden saavutettavuus on nyky-yhteiskunnassa tärkeää, jotta kaikki voivat osallistua yhdenvertaisesti. Digitalisaatio on avannut uusia kanavia osallistua päätöksentekoon ja avoimeen kansalaiskeskusteluun. Sähköisten palvelujen saatavuus on taattava käyttäjien tarvitseman tuen ja opastuksen avulla. Kaikki eivät kuitenkaan pysty käyttämään sähköisiä palveluja, minkä vuoksi sähköisten palveluiden rinnalle tarvitaan jatkossakin muita mahdollisuuksia osallistua ja saada apua.

Uurnilla tavataan!

Kevään eduskuntavaalit tarjoavat mahdollisuuden vaikuttaa siihen, mihin suuntaan yhteiskuntamme esteettömyys ja saavutettavuus jatkossa kehittyvät. Liittomme haluaa osaltaan lisätä ehdokkaiden asiantuntemusta näiden teemojen osalta sekä vaikuttaa puolueiden ohjelmiin omien vaalitavoitteidensa avulla. Lisää Invalidiliiton vaalitavoitteista löytyy osoitteesta www.invalidiliitto.fi/vaalit 

Jotta jokaisella on mahdollisuus saada äänensä kuuluville, tulee äänestyspaikkojen olla esteettömiä. Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE on laatinut tarkistuslistan, jonka avulla äänestyspaikan esteettömyys voidaan varmistaa. Käy lukemassa tarkistuslista Invalidiliiton kotisivuilta >>
 

Jaa sosiaalisessa mediassa