Hero image
Kuvituskuva.
Kirjoittanut Emma Lappi 04.11.2021
Nuorten tavoittaminen ja houkutteleminen yhdistystoiminnan pariin on miltei jokaiselle yhdistykselle yhteinen haaste. Pohjois-Savossa tähän haasteeseen vastattiin nuorten vapaa-ajan toiminnan hankkeessa, jossa tuotettiin opas nuorten toimintaan Invalidiliiton jäsenyhdistyksille.

Parasta nuori -toiminta alkoi poikkeusoloissa vuoden 2020 helmikuun lopussa. OLVI-säätiön rahoittamassa hankkeessa tavoitteena oli vahvistaa Pohjois-Savon fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten nuorten osallisuutta ja hyvinvointia sekä vähentää syrjäytymisriskiä. Hankkeen toiminta-aika oli 24.2.2020 - 31.10.2021. 

Koronatilanteen vuoksi nuorten ryhmätoiminta aloitettiin verkossa, mutta onneksi myös kasvokkaisia tapaamisia päästiin pitämään useampia. Toiminnasta muotoutuikin ns. hybridimalli: suurin osa tapaamisista oli etäyhteyksien välityksellä, mutta koronatilanteen salliessa noin kerran kuukaudessa tavattiin myös kasvotusten. Tapaamisten sisältö muodostui nuorten toiveiden pohjalta. Toimintaan kuului vapaa-ajan aktiviteetteja laidasta laitaan. 

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli löytää uudenlaisia tapoja tavoittaa nuoria, ja tässä onnistuttiin. Erityisesti yhteistyötahojen laaja kontaktointi sekä sosiaalisen median hyödyntäminen auttoivat. Sosiaalisessa mediassa hyödynnettiin erityisesti Instagramia, jonka maksullisen mainonnan avulla tavoitettiin nuoria. 

Hankkeen merkittävimpiä tuloksia on kaksi: toimintaan osallistuneiden nuorten hyvinvoinnin tukeminen sekä hankkeen kokemuksien perusteella koostettu opas ja oheismateriaalit. 

Nuorten toiminnan oppaasta apua yhdistyksille 

Hankkeen kokemusten perusteella on koostettu Invalidiliiton jäsenyhdistysten nuorten vapaa-ajan toiminnan opas, jonka avulla yhdistykset ympäri Suomen voivat aloittaa nuorten toimintaa. Oppaassa käsitellään mm. nuorten tavoittamista, toiminnan järjestämistä ja toiminnan sisältöjä. Oppaassa huomioidaan erityisesti myös hankkeessa korostunut etäyhteyksien hyödyntäminen. Opas on koostettu hankkeesta saatujen kokemusten sekä yhdistyksille tehdyn kyselyn perusteella.  

Vaikka kyseessä on paikallisesti Pohjois-Savon alueella toteutettava hanke, on hankkeen aikana toteutetuista materiaaleista ja toimintamalleista hyötyä myös valtakunnallisesti. Oppaan avulla ja hankkeesta saatujen hyvien kokemusten pohjalta Invalidiliiton jäsenyhdistykset saavat hyvät valmiudet nuorten toiminnan käynnistämiseen. 

Opas on suunniteltu Invalidiliiton jäsenyhdistyksille, mutta sisältö on universaali eli sopii periaatteessa mille tahansa järjestölle tai yhdistykselle. Näin ollen oppaasta on laajaa hyötyä myös yli järjestö- ja yhdistysrajojen. 

Yksi merkittävä asia on myös Parasta nuori -toiminnan visuaalisen ilmeen hyödyntäminen jatkossa: ajatuksena on, että jäsenyhdistykset voivat hyödyntää hankkeessa kehitettyä raikasta ja houkuttelevaa ilmettä vapaasti nuorten toiminnassaan. Viestinnän ja visuaalisuuden merkitys esimerkiksi nuorten tavoittamisessa on hyvin tärkeä, joskin usein unohduksiin jäävä asia. 

Oppaan sisällöistä toteutettiin myös kaksi piirrosvideota, joiden avulla hyvät sisällöt saavuttavat useamman silmäparin. Piirrosvideon avulla kerrotaan oppaan laajoja sisältöjä helposti ymmärrettävällä, tiiviillä ja kiinnostavalla tavalla. 

Opas, hankkeen visuaalinen ilme ja materiaaleja viestintään ja toimintaan on vapaasti saatavilla Invalidiliiton kotisivuilla.  

Toivottavasti materiaalista on apua! 

Jaa sosiaalisessa mediassa