Hero image
piirroskuva, jossa työnantajan käsi ja kolme valittavaa henkilöä joista yksi pyörätuolissa
Kirjoittanut Anne Mäki 03.04.2018
Julkilausuman allekirjoittaneet tahot ovat sitoutuneet esittämään konkreettisia toimenpiteitä, joita aikovat tehdä julkilausuman tavoitteiden toteuttamiseksi.

Invalidiliitto ry on jo strategiansa tasolla sitoutunut edistämään vammaisten henkilöiden sosiaalista ja taloudellista yhdenvertaisuutta. Sosiaalisen ja taloudellisen yhdenvertaisuuden edistämisessä on työllistyminen avainasemassa. Palkkatyö parantaa vammaisten henkilöiden sosioekonomista asemaa sekä edistää kiinnittymistä erilaisiin yhteisöihin. 

Invalidiliitossa hyödynnetään niin alueellisia kuin valtakunnallisiakin verkostoja, työryhmiä ja hankkeita, jotta voidaan helpottaa vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten työllistymistä, lisätä yhteiskunnallisten päättäjien tietoisuutta teemaan liittyvistä erityispiirteistä ja purkaa eriarvoisuutta ylläpitäviä rakenteita.

Invalidiliiton konkreettiset keinot julkilausuman tavoitteisiin ovat:

1. Miten tulevaisuudessa työ ja työntekijä kohtaavat nykyistä paremmin.

 • Invalidiliiton hallinnoima Yritystä! –hanke (STEA v. 2016-2018) edistää vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työelämäosallisuutta itsensä työllistämisen keinoin 
 • Yritystä! –hanke järjestää yhteistyössä yhdenvertaisuusvaltuutetun ja Uudenmaan TE-keskuksen työkykykoordinaattorihankkeen kanssa Yhdenvertaisena työelämässä –messutapahtuman 28.5.
 • Invalidiliitto hakee jatkorahoitusta Yritystä!- hankkeelle kahdelle vuodelle yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Jatkohankkeen tavoitteena on juurruttaa osaamista maakuntauudistuksen pyörteissä sekä muokata asenteita työn tulevaisuuden suuntaan.
 • Invalidiliitto ry on osatoteuttajana Tarinoista voimaa –hankkeessa (ESR), jossa luodaan verkkopalvelu vammaisten korkeakouluopiskelijoiden työelämään siirtymisen tueksi. Verkkopalvelu valmis alkuvuodesta 2019.
 • Ammattiopisto Spesian Fokus –hanke (STM, OTE) edistää toisen asteen erityisen tuen tarpeen opiskelijoiden siirtymistä työelämään kehittämällä maakunnallista mallia Keski-Uudellamaalla. Malli on siirrettävissä muihin maakuntiin työelämään siirtymisen tuen malliksi.

2. Miten lisätään tietoa ja muutetaan asennetta osatyökykyisten työllisyyden tukemiseksi. 

 • Invalidiliitto toteuttaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa erilaisia asenteita muokkaavia tapahtumia tai kampanjoita
 • Invalidiliitto kehittää koulutuspakettia yrityksille vammaisten henkilöiden rekrytointiin liittyvän kynnyksen madaltamiseksi. Pilottikoulutus Invalidiliiton yhteistyökumppani Scandicin kanssa.
 • Invalidiliitto jatkaa Työ kuuluu kaikille –koulutuksia* yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa TE-hallinnon asiantuntijoille ja uusille maakunnallisille toimijoille
 • Invalidiliitto osaltaan tuo esiin onnistuneita koulutuspolkuja ja työelämätarinoita tiedotuskanavissaan.

3. Miten kehitetään palvelujärjestelmää niin, että se tukee tulevaisuudessa osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jatkamista nykyistä paremmin.

 • Invalidiliitto tukee palvelujärjestelmää erilaisilla hankkeilla ja koulutuksilla
 • Invalidiliiton yhteiskuntasuhdeyksikkö tekee vahvaa vaikuttamistyötä vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden opiskelun, työllistymisen ja yrittäjyyden edistämiseksi.

4. Miten kompensoidaan työnantajalle tuottavuuden mahdollisen aleneman ja työkyvyttömyyden aiheuttama riski.

 • Työolosuhteiden järjestelytukea on kehitettävä ja se on mahdollistettava kaikille työnantajille, jotta työntekijä pystyy jatkamaan työelämässä
 • Invalidiliitto tukee Yritystä! –hankkeen kautta itsensä työllistäjiä, jotka voivat myydä osaamistaan toiminimen kautta. Riski työnantajalle vähenee.

Invalidiliitto esittää myös yhteisesti kehitettäväksi

 • Vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden koulutukseen, opintojen ohjaukseen ja monipuoliseen ammatinvalintaan tulee panostaa, esim. siten että uraohjaus tulee olla järjestettynä valmistuvalle opiskelijalle niin, että tuki työllistymiseen on saatavilla erityisesti vammaisille ja osatyökykyisille henkilöille.
 • Vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden tulee saada myös täydentävää koulutusta tai työvoimapoliittista koulutusta osaamisen täydentämiseksi.
 • Työn vastaanottamisen kannustinloukkuja on purettava ja kehitettävä kannustavaa sosiaaliturvaa.
 • Tiivis yhteistyö sosiaalipalvelujen, terveyspalvelujen, kasvupalvelujen, koulutuksen, Kelan, työeläkeyhtiöiden sekä kolmannen sektorin kesken maakuntatasolla.
 • Kehitetään liikkumisesteisten opiskelijoiden ja työntekijöiden itsenäistä liikkumista tukemalla esim. auton ja auton apuvälineiden hankintaa (korvaamaan autoveronpalautus -järjestelmää)

 

*Edellisen hallituskauden Osatyökykyisten työllistymisen edistämistä valmistelevan työryhmän yhtenä toimenpide-ehdotuksena oli vammaisjärjestöjen toteuttama koulutus TE-toimistojen asiantuntijoille. Invalidiliitto otti koordinoivan roolin ja alkoi yhdessä muiden vammaisjärjestöjen kanssa kehittää Työ kuuluu kaikille –koulutuskonseptia, jota on vuodesta 2014 toteutettu 2-3 koulutusta vuodessa eri TE-toimistoissa. Lisäksi toteutettiin valtakunnalliseen koulutukseen videomateriaali vammaisjärjestöjen työelämäpalveluista. Vuodesta 2016 alkaen Työ kuuluu kaikille –koulutuksiin on sisällytetty Yritystä! –hankkeen itsensä työllistämisen näkökulma.

Jaa sosiaalisessa mediassa