Hero image
Kuva pyörätuolissa olevasta naisesta menossa invataksiin
Kirjoittanut Elina Nieminen 02.01.2018
Laki liikenteen palveluista muuttaa vammaisten ihmisten liikennepalveluita merkittävissä määrin.

Liikennemarkkinat ovat myllerryksessä. Tällä hetkellä yhteiskunnan eri sektoreilla tapahtuu paljon uudistuksia, jotka tulevat vaikuttamaan myös liikuntaesteisten ihmisten liikkumiseen. Kaikkia vaikutuksia on mahdotonta vielä tässä vaiheessa arvioida. Yhteiskunnan muuttuvat rakenteet ja useat liikkumisen palveluihin suuntautuvat lainsäädännön eri kehittämishankkeet ovat vielä keskeneräisiä. Selvää on kuitenkin, että muutoksia tulee tulemaan.

Laki liikenteen palveluista muuttaa vammaisten ihmisten liikennepalveluita merkittävissä määrin. Liikennepalveluista syntyy markkinaehtoisia. Vammaisen henkilön näkökulmasta katsottuna markkinaehtoisen kilpailun pohjalta syntyvä markkina on kuitenkin problemaattinen.

Eritavoin toimintarajoitteisten ja vammaisten ihmisten näkökulmasta keskeisin uudistus liittyy taksiliikennelainsäädännön muutoksiin. Uudistuksen myötä taksiliikenteen asemapaikka, enimmäishintasäätely, päivystysvelvoite sekä inva- sekä esteettömän taksikaluston kuljettajien erityiset ammatti- ja terveysvaatimukset poistuvat. Käytännössä itse palvelun laadun seurannan vastuu siirtyy nyt pitkältikin itse asiakkaalle. Laissa on yrittäjälle asetettu laajamittainen vastuu liikennepalvelun moitteettomuudesta, sekä palvelun sisällön informoinnista.

Trafilla on liikennepalvelulain perusteella toimivalta antaa määräyksiä muun muassa esteettömän ajoneuvon määrittelystä, vertailuhinnasta ja kokonaishinnasta sekä taksinkuljettajan kokeen vaatimuksista. Trafi onkin antanut määräysluonnoksia, jotka vahvistettaneen nyt tammikuussa. Määräysluonnokset ovat koskeneet mm. esteettömän ajoneuvon määritelmää, kokonais- ja vertailuhintaa, taksinkuljettajan kokeen vaatimuksia sekä henkilöliikenteen luvanhaltijan tiedonantovelvollisuutta.

Käsitykseni mukaisesti ajoneuvoluokan tulisi olla esteettömässä ajoneuvossa yksiselitteinen. Tämä tukisi lain selkeyttä käytännön tasolla. Olemme esittäneetkin Trafille mm. että esteettömässä taksiajoneuvossa olisi oltava vähintään 2 pyörätuolipaikkaa. Pyörätuolipaikan kohdalla sisätilan lattian tulisi aina olla tasainen, ilman kaltevuutta. Tämä poistaisi tällä hetkellä olevan epäselvyyden siitä, mitä todella voidaan pitää esteettömänä taksina. Tällä hetkellä näin ei ole. Samalla se selventäisi liikennepalvelulaissa olevaa elinkeinoharjoittajan informointivelvollisuuden sisältöä, kun esteettömän palvelun kriteeri esteettömän taksin osalta voitaisiin kohdista yksiselitteiset esteettömän ajoneuvon määritteet täyttävään kalustoon. Samalla se parantaisi kaikkien eri toimijoiden ymmärrystä, käytännön toimintaa ja selkeyttää lain sisältöä.

Olemme esittäneet myös, että vertailuhintaa asetettaessa tulee esteettömien taksiajoneuvojen kohdalla tavanomaisten käsimatkatavaroiden ja kahdella matkalaukulla aikuisen matkustajan 10 kilometrin tai 15 minuutin pituisen taksimatkan ilmoittavan kalleimman kokonaishinnan lisäksi esittää vertailuhinta avustamislisän ja porrasvetolisän osalta, jos liikenteenharjoittaja tarjoaa kyseistä palvelua ja asiakas ilmoittaa tarvitsevansa erityistä avustamista kuljetuksen yhteydessä tai sen välittömässä läheisyydessä esim. portaissa. Tämän lisäksi vertailuhinnan tulisi sisältää aina maksuttomana välttämättömän apuvälineen kuljettaminen, josta ei apuvälinettä välttämättä tarvitsevien kohdalla saisi periä lisämaksua.

Kokonaishinnan osalta välttämättömän apuvälineen kuljettaminen tulisi myös määrätä maksuttomaksi. Tämän lisäksi vamman ja pysyvän toimintarajoitteen johdosta tarvittavalle välttämättömälle avustamiselle ja saattamiselle niin kuljetuksen aikana, kyytiin noustessa ja poistuttaessa sekä lähietäisyydellä olevissa portaissa, jotka liittyvät matkaketjuun tulisi määrätä oma kokonaishinta.

Trafi on antamassa myös määräystä taksinkuljettajan kokeen vaatimuksista. Taksinkuljettajan työ on ennen kaikkea asiakaspalvelua, jossa myös tieliikenneturvallisuudella ja asiakasturvallisuudella on ensisijainen arvo. Nyt esitetyt vaatimukset taksinkuljettajan kokeesta eivät käsitykseni mukaan riittävissä määrin täytä kuljettajan erityistä apua tai esteetöntä taksikalustoa tarvitsevien asiakkaiden turvallisuusvaatimuksia taksinkuljettajan osaamisen arvioimiseksi kokeen perusteella. Matkustajien turvallisuus liikenteessä riippuu kuljettajan toiminnasta. Erityisesti tämä koskee lasten, vammaisten ja vanhusten kuljetuksia. Näissä kuljetuksissa onnistunut matka perustuu asiakaspalvelusuhteen luotettavuuteen ja palvelun turvallisuuteen. Tällöin myös vaatimukset kuljettajan muuhun ammattitaitoon liittyvissä edellytyksissä ja vaatimuksissa ovat korostuneet.

Jotta kokeella todellisuudessa varmistettaisiin yhdenmukaiset tavoitteet erityisesti asiakaspalvelutehtävään tarvittavan osaamisen ja asennoitumisen erilaisten asiakkaiden ja asiakasryhmien kohtaamiseen, avustamiseen, saattamiseen ja muuhun palveluun, tulisi nämä asiat nimenomaisesti konkretisoida koulutusohjelmissa liikuntarajoitteisten tai muutoin toimimisesteisten asiakkaiden tarpeiden huomioimisessa. tilanteet koskevat mm. asiakkaan kohtaamista, avustamista, saattamista, apuvälineiden kuljettamista, apuvälineiden käyttöä, esteettömän taksikaluston liikkumis- ja turvalaitteiden kuten hissin, pyörätuolin kiinnitysten, pyörätuolin käsittelyn osalta sekä aistivammaisten osalta kommunikaatiota. Liikuntarajoitteet aiheuttavat usein myös eri syistä johtuvia tasapaino-ongelmia, jolloin myös nämä seikat on otettava huomioon avustamisessa, saattamisessa sekä ajotavassa.

Myöskään henkilöliikennettä tarjoavan luvan haltijan tiedonantovelvollisuutta koskeva määräysluonnos ei näkemykseni mukaisesti ota riittävästi huomioon esteettömyyttä ja yhdenvertaisuutta. Esteettömyys tulisi liittää läpileikkaavammin määräysluonnokseen henkilöliikennettä tarjoavan luvan haltijan tiedonantovelvollisuuksiin. Näihin tulisi liittää tarkempia vaatimuksia esteettömyys ja saavutettavuus tietoihin, mukaan lukien pyörätuolipaikoista ja avustamispalveluista tiedottaminen.

Määräysten on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2018.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa