Kirjoittanut Laura Andersson 05.04.2019
Opin lukemaan neljävuotiaana. Tuskin olisin uskonut, jos joku olisi silloin kertonut, että tulen saamaan aikuisena palkkaa puolueiden vaaliohjelmien lukemisesta. Tässä sitä kuitenkin ollaan - mielenkiinnolla tartuin tälläkin kertaa ohjelmateksteihin ja luin ne vammaispoliittisten silmälasien läpi.

Ilahduin huomatessani, että lähes kaikki puolueet mainitsivat teksteissään vammaiset ihmiset. Vaaliohjelmamaininta on hyvä alku ja hallitusohjelmakirjaus erinomainen jatkoaskel matkalla kohti Invalidiliiton päämäärää: yhdenvertainen ja esteetön Suomi.

Monenlaisia ohjelmia

Eduskuntavaaliohjelmat muodostavat pohjaa puolueiden hallitusohjelmatavoitteille. Tavoitteiden yhteensovittamista tehdään vaalien jälkeen hallitusneuvotteluissa, jonka seurauksena hallitusohjelma syntyy.

Puolueiden ohjelmat ovat hyvin erityyppisiä. Toiset ovat lyhyitä ja yleisluontoisempia, kun taas toisissa on tuplasti enemmän sivuja ja runsaasti pikkutarkkoja yksityiskohtia. Monilla puolueilla on virallisten vaaliohjelmien lisäksi erilaisia teemakohtaisia ohjelmia, joillain myös vammaisuuteen liittyviä.  

Osa puolueiden tavoitteista on konkreettisia, osa taas julistuksenomaisia. ”Vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeus, ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus, esteettömyys ja saavutettavuus on huomioitava kaikessa päätöksenteossa. YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen on toteuduttava Suomessa täysimääräisesti”, kirjoitetaan Vasemmistoliiton vaaliohjelmassa.

Vihreiden ohjelmassa lukee: ”Turvataan vammaisten ihmisten oikeus yhdenvertaiseen, itsenäiseen elämään. Sen perustana ovat esteetön ympäristö ja kommunikaatio, osallisuus, yhdenvertaisuus ja itsemääräämisoikeus.” Vihreät kannustavat kohtelemaan kaikkia ihmisiä yhdenvertaisesti riippumatta heidän ”inhimillisistä ominaisuuksistaan”, joiden listauksessa myös vammaisuus mainitaan.

Eduskuntapuolueiden vaaliohjelmien kansia 2019

Vammaisten palveluista

SDP toteaa, että ”ikäihmisten ja vammaisten palveluiden tason on parannuttava niin kotiin tuotavien palveluiden kuin palveluasumisen osalta.” Vihreät esittävät, että ”vammaispalveluihin taataan riittävät resurssit.” RKP haluaa turvata ”liikuntaesteisten ja erityispalveluja tarvitsevien oikeudet hoitopalveluihin.” Perussuomalaisten ohjelman ainoa maininta vammaisista on kohdassa, jossa kirjoitetaan, että ”…raha on kohdennettava oleellisiin kohteisiin, kuten suomalaiset […] vammaiset.” 

Vasemmistoliitto kirjoittaa, että ”vammaisten ihmisten elinikäisiä palveluita ei saa kilpailuttaa”. Kristillisdemokraattien ohjelmassa on ainoa löytämäni maininta henkilökohtaisesta budjetista: ”Vammaispalvelujen asiakkaan valinnanvapautta, osallisuutta ja oikeusturvaa on vahvistettava ottamalla käyttöön henkilökohtainen budjetointi yhtenä palvelujen toteuttamisen tapana varmistaen riittävä asiakasohjaus ja palvelujen laadukas toteutuminen. Vammaispalvelut pitää tarjota lähipalveluna myös sote-uudistuksen jälkeen.”

Vammaisten asumiseen liittyviä kirjauksia löytyi kahdesta ohjelmasta. Kristillisdemokraatit: ”Vammaisella on oikeus omaan kotiin, pysyvään asumiseen ja riittävän tukeen omassa kodissa asumisen mahdollistamiseksi. Itsenäisen asumisen mahdollisuuksia on lisättävä niille vammaisille, joilla on kyky itsenäiseen asumiseen. Muut tuetun asumisen muodot on varmistettava sitä tarvitseville. […] Ikäihmisten ja vammaisten mahdollisuudesta asua kodinomaisesti on huolehdittava riittävän kattavalla rakennus- ja remonttiohjelmalla.” SDP:n ohjelmaan on kirjattu esteettömyys asumisen korjausrakentamisen näkökulmasta sekä jo aiemmin mainittu palveluasuminen.

RKP edellyttää toimivaa Kela-taksijärjestelmää. Kristillisdemokraatit vaativat, että ”vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten turvallinen toimivuus on varmistettava.” Kevennyksenä todettakoon – sopii tähän liikkumisen yhteyteen – että keskustan ohjelmaan on kirjattu lähiluontoa käsittelevään kohtaan, että ”kaikkien on päästävä kävellen metsään.” Lähiluonto on minustakin tärkeä asia, mutta esimerkiksi Invalidiliiton jäsenten joukossa on monia, jotka eivät pysty tuota ohjetta noudattamaan, kun kävelykyky puuttuu. Tuossa ei kuitenkaan ole tarkoituksella rajattu kävelemään kykenemättömiä ulkopuolelle vaan keskusta viitannee siihen, että luonnon tulisi olla kaikkien ulottuvilla.

Vammaiset ja työelämä

Kokoomus ja Sininen tulevaisuus eivät mainitse vammaisia ohjelmissaan lainkaan. Molemmilla on sentään maininta osatyökykyisistä. 

Osatyökykyiset mainitaan kuudessa vaaliohjelmassa (KD, Kok, RKP, SDP, Sin, Vas). Vammaiset ihmiset voivat olla osatyökykyisiä, mutta eivät kaikki suinkaan ole. Näin ollen osatyökykyinen ei suoraan viittaa vammaiseen henkilöön, mutta retoriikka kuluneella hallituskaudella on ollut sen kaltaista, että vammaisista ja osatyökykyisistä on puhuttu yhtenä kokonaisuutena. Jossain määrin he voivatkin tarvita samankaltaisia työn mukauttamiseen liittyviä elementtejä tms, mutta ei pidä yleistää. Osa vammaisista ihmisistä on täysin työkykyisiä niin kuin kuka tahansa muukin, ja vastaavasti kuka tahansa ei-vammainen työntekijä voi joskus olla tilanteessa, jossa pystyy hyödyntämään vain osaa kapasiteetistaan. Osatyökykyisten tilanteen edistäminen voi kuitenkin myös edesauttaa vammaisten työllistymistä.

Kolmessa ohjelmassa kirjoitetaan vammaisten työllisyydestä. Keskusta toteaa, että ”vammaiset tarvitsevat yksilöllisiä ratkaisuja polun löytämiseksi työelämään.” Vammaisten oikeudesta työhön ja palkkaan on pidettävä huolta, sanovat vihreät. SDP puhuu uusista tavoista työllistää vammaisia, kannustimiksi esitetään mm. julkisten hankintojen kriteereitä. 

Kohti Säätytaloa

Invalidiliiton keskeiset viestit tulevat kohtuullisen hyvin vaaliohjelmissa esille: työllisyys, esteettömyys, yhdenvertaisuus, palvelujen laatu ja saatavuus sekä osallisuus. Tästä on hyvä jatkaa vaikuttamistyötä hallitusneuvotteluja kohti. Hallitusohjelmakirjaukset ovat tärkeitä siksi, että kun vammaisuuteen liittyviä kirjauksia on saatu sisällytettyä hallitusohjelmatekstiin, puolueiden sitoutuminen näiden tavoitteiden edistämiseen on vahvempaa kuin jos asiat olisivat vain puolueiden hyvän tahdon ja kulloisenkin pinnallisen trendivirtauksen varassa.

Puolueiden vaaliohjelmat

Keskusta

Kokoomus

Kristillisdemokraatit

Perussuomalaiset

RKP

SDP

Sininen tulevaisuus

Vasemmistoliitto

Vihreät

Jaa sosiaalisessa mediassa