Hero image
Ihmisiä ideointipalaverissa.
Kirjoittanut Sinikka Hiekkala 09.06.2021
Invalidiliiton käytävällä parveilee. Seinillä on erivärisiä papereita ja ihmiset kirjoittavat niihin samalla toistensa kanssa keskustellen. Ollaan totisia ja nauretaan. Mitä oikein on menossa?

Vuoden 2018 aikana kymmenen järjestön Etäsopeutumisvalmennus järjestöjen asiakkaille (Etäsope) -hankkeen toimijat ja asiakasosallistujat kokoontuivat etsimään ja löytämään yhteisiä nimittäjiä järjestöjen sopeutumisvalmennuskursseille. Korona-aikana digitaaliseen yhteydenpitoon siirtyminen oli pakollista, mutta Etäsope-hankkeessa digitaaliloikkaan siirryttiin jo aikaisemmin. Kursseja haluttiin tarjota kaikille sijainnista ja diagnoosista riippumatta. 

Yhteistyön voima esiin palvelumuotoilussa 

Invalidiliiton Esteettömässä toimitalossa pidettyjen työpajojen tuloksena syntyi kuusi yhteistä teemaa. Kaikilla järjestöillä on nuoria, minkä vuoksi syntyi teema Rohkeasti Mä! Harvinaisia sairauksia on Suomessa noin 300 000 henkilöllä, ja heille suunnattiin teema Harvinaisena joukossa. Myös teemat Tukea työssä jaksamiseen ja Keinoja omaan hyvinvointiin olivat järjestöille yhteisiä aiheita. Perheille suunniteltiin kaksi teemaa: Puhumalla parasta ja Meidän perhe – Missä mennään? 

Palvelumuotoilimme yhteisistä teemoista kuusi erilaista, mutta kuitenkin samanlaisia elementtejä sisältävää verkkokurssia. Käytäväporinan aikana tarkastelimme suunniteltujen teemallisten kurssien tapaamiskertojen sisältöjä, niiden yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia ja teimme viilauksia. Kurssit suunniteltiin kahdeksan tapaamisen mittaisiksi välitehtävineen. Yhteistyön voima näkyi myös lukuisissa työpajoissa kerätyissä tehtävissä ja tietolähteissä. Kaikkia tehtäviä ei hyödynnetty kursseilla, mutta jokainen sai jotain uutta työkalupakkiinsa: esimerkiksi verkostokartta, selviytyjän purjeet ja voimavara-aakkoset. 

Toteutimme kursseja järjestöparityöskentelynä 

Järjestimme 12 verkkokurssia tammikuun 2019 ja toukokuun 2020 välisenä aikana. Kurssit toteutettiin kahdella vaihtoehtoisella tavalla. Aloitustapaamisen sisältävillä kursseilla kaksi ensimmäistä aihesisältöä käytiin läpi kasvokkaisen tapaamisen aikana ja seuraavat kuusi kertaa toteutettiin verkossa. Toisella tavalla toteutettuna koko kurssi järjestettiin verkkotapaamisten välityksellä. Molemmat kurssit kestivät kaksi kuukautta. Viimeisen kerran jälkeen kolmen kuukauden kuluttua oli verkossa seurantatapaaminen. 

Vaikka teemat oli suunniteltu 10 järjestön voimin, yksittäisten verkkokurssien käytännön toteutuksista vastasi järjestöpari. Tämä tarkoitti, että kullakin kurssilla oli kaksi kurssiohjaajaa kahdesta eri järjestöstä. Työparit suunniteltiin niin, että järjestöparit vaihtuivat, mikä mahdollisti uusien työtapojen, näkökulmien ja kokemusten vaihtamisen työparien ja järjestöjen kesken.  

Verkkokurssien vaikutukset näkyväksi 

Halusimme selvittää, voimmeko tuottaa asiakkaille hyvinvointia huomioimalla järjestöjen toteuttamien sopeutumisvalmennuskurssien keskeiset elementit (Streng, toim. 2014): asiakaslähtöisyys ja joustavuus, kokonaisvaltaisuus ja monialaisuus, voimaantuminen, moniammatillisuus ja monimuotoinen asiantuntijuus sekä vertaisuus ja vertaistuki. Halusimme myös käyttöön yhteisesti sovittuja ja päteviä mittareita kurssien erilaisten vaikutusten arviointiin.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos jakaa PROMIS-materiaaleja käyttöön Suomessa, ja me tartuimme tähän toimintakyvyn itsearviointiin tarkoitettuun mittaristojärjestelmään. Valitsimme PROMIS-mittareiden joukosta yhdessä relevantit kysymykset, jotka sisällytettiin Kuntoutussäätiön toteuttamiin tutkimuskyselyihin. Kuntoutussäätiö suunnitteli myös kysymykset sopeutumisvalmennuksen keskeisten elementtien selvittämiseksi.  Kyselyiden tulokset olivat positiivisia, ja osoittivat että verkkokurssilla voidaan tuottaa aitoa muutosta osallistujien arkeen. 

Kehittäminen jatkui tänä vuonna 

Kokemukset kahdentoista kurssin toteutuksesta sekä alustavat tutkimustulokset osoittivat kehittämistarpeita, joiden perusteella jatkokehitimme yksilökursseja.  Toteutimme yhden kurssin jokaiseen teemaan liittyen tämän kevään aikana. Nyt hankkeen kaari tulee päätökseensä. Alun käytäväporinoista siirrytään hankkeen kokonaisuuden paketointiin – Etäsopen hengessä etäyhteyden välityksellä.  

Tule kuulemaan hankkeen toteutuksista ja tuloksista verkkoseminaariimme 15.9. Julkaisemme tilaisuudessa myös tuotoksemme, kuten yhteisen hakulomakkeemme ja asiakaspalautelomakkeemme verkkokursseille sekä kurssien sisällöt. Seminaarin ohjelma ja ilmoittautumislomake ovat verkkosivuilla osoitteessa etasope.fi.

Jaa sosiaalisessa mediassa