Hero image
Kirjoittanut Anne Mäki 16.04.2021
Invalidiliitto on viime vuosina rakentanut Sopivaa työtä kaikille -konseptia, jonka tavoitteena on parantaa fyysisesti vammaisten työllistymistä. Yhtenä osana konseptiin kuuluu konkreettisesti töiden etsiminen työtä haluaville fyysisesti vammaisille henkilöille. Yhteistyömme jatkuu edelleen Ammattiopisto Spesian ja Work Pilots Oy:n kanssa. Valtakunnallinen työelämävalmennus, josta vastasi Spring House Oy, päättyi viime vuoden lopussa. Kuinka onnistuimme yhteistyössämme Spring House Oy:n kanssa?

Työelämävalmennuksen lähtökohtana yksilöllisyys

Sopivaa työtä kaikille -työelämävalmennuksessa päivitettiin työtä etsivien työnhakutaitoja ja työnhakudokumentteja. Valmentaja ja työnhakija kartoittivat yhdessä sopivia työpaikkoja. Sopivien työtehtävien etsiminen saattoi myös edellyttää työtehtävien räätälöintiä. Osa osallistujista pohti muunlaisen työllistymisen vaihtoehtoja, kuten itsensä työllistämistä ja yrittäjyyttä. Jotkut työnhakijoista tarvitsivat lisäksi tietoa ja tukea viranomaisten kanssa asioimisessa. Ajoittain konkreettisesti järjesteltiin muita palveluja, kuten sosiaali- ja terveyspalveluja, ajan tasalle ennen kuin työllistyminen oli mahdollista.

Osallistujat saivat asettaa tavoitteensa itse kullekin sopiviksi. Tämä ei ole aina työllistymiseen tähtäävissä palveluissa itsestäänselvyys. Usealla valmennukseen osallistuneella tavoitteena oli löytää osa-aikatyötä tai keikkaluonteista työtä, sopivaa työtä sopivassa määrin. Ja näin ollen valmennuksen lähtökohtana olikin yksilöllinen tuki kunkin osallistujan tarpeiden mukaan. Jokaisen työtä etsivän tilanteeseen perehdyttiin kokonaisvaltaisesti ja käytiin luottamuksellisia keskusteluja elämäntilanteesta. Luottamuksellisen suhteen rakentaminen vaatii luonnollisesti aikaa ja useita kohtaamisia.

Valmentajan tuki oli käytettävissä työsuhteen alkuvaiheessa niin työntekijälle kuin työnantajalle. Tarvittaessa valmentaja tarjosi tukeaan työnantajalle erilaisten tukimuotojen hakemisessa ja työsuhteen vakiinnuttamisessa. Kokemuksemme mukaan onkin tärkeää, että työllistymistä tukevissa palveluissa tuki ulotetaan myös työsuhteen alkuvaiheeseen. Näin voidaan yhdessä ratkaista mahdollisia esiin nousevia haasteita ja mahdollistetaan uuden työntekijän kiinnittyminen työyhteisöön.

Yhteistyömme opit

Sopivaa työtä kaikille -työelämävalmennus nosti esiin fyysisesti vammaisten ja eri lailla toimintaesteisten hyvin erilaiset tuen tarpeet. Työllistymiseen saattoi olla pitkäkin matka ja se edellytti erilaisten palvelujen ja tukimuotojen järjestämistä ennen kuin työelämään siirtyminen oli realistista. Yhteistyömme vahvisti sitä käsitystä, että nykyinen palvelujärjestelmä ei pysty tukemaan kaikkia pyrkimyksissään kohti työelämää.

Monella työelämävalmennukseen osallistuneella oli jo useita kokemuksia nykyisen palvelujärjestelmän toimenpiteistä. Palvelut eivät useinkaan ole kokonaisvaltaisia, eikä niissä ole aikaa perehtyä yksilöllisiin tilanteisiin ja työelämäesteiden ratkaisemiseen. Haastavassa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille tarvitaan työllistymisen tueksi palveluita, jotka ovat muokattavissa sisällöllisesti ja kestoltaan nykyistä vahvemmin yksilön tilannetta huomioiviksi.

Valmennukseen hakeutui iso joukko henkilöitä, jotka olivat jo työkyvyttömyyseläkkeellä. Motiivi työelämään hakeutumisessa oli useimmiten halu ja tarve osallistua yhteiskuntaan myös työelämän kautta. Tämän lisäksi tavoitteena oli henkilökohtaisen taloudellisen tilanteen parantaminen palkkatyöllä. Työelämämme tulisikin tarjota enemmän työelämämahdollisuuksia myös tilanteissa, joissa koko tulotaso ei ole ainoastaan palkkatulosta riippuvainen, ja työelämään osallistuminen onnistuisi terveydentilan mahdollistamissa rajoissa.

Mikä on riittävä aika elämänmuutokselle?

Sopivaa työtä kaikille -valmennuksessa olimme sopineet maksimissaan kuuden kuukauden mittaisesta valmennusprosessista kunkin ilmoittautuneen kohdalla. Kaikkien kohdalla tämä ei tokikaan täyttynyt, osan kohdalla koronatilanteesta johtuen aikaa myös pidennettiin, mutta osan kanssa vieläkin pidempi valmennusprosessi olisi ollut tarpeen.

Pitkään työelämän ulkopuolella olleille henkilöille valmennusprosessissa oli kyse myös muustakin kuin vain työpaikan löytämisestä. Työelämään siirtyminen saattoi merkitä suurta elämänmuutosta. Mikä on riittävä aika elämänmuutoksen tekemiseen kullekin yksilölle? Sitä on vaikea määritellä rajallisessa valmennuksessa. Työelämä- tai työvalmennuspalveluja hankitaan yleensä julkisina hankintoina ostopalveluina. Valmennukselle määritellään tietty alkamis- ja päättymisajankohta. Ja sitten toivotaan, että palvelu kykenee tarjoamaan uusia ovenavauksia elämän varrelle. Miten pääsisimme yhteiskunnassamme tilanteeseen, jossa yksilöllistä tukea on tarjolla tarpeen mukaan?  

Sopivaa työtä kaikille -työelämävalmennus lyhyesti

Blogin ovat kirjoittaneet yhteistyössä

Sanna Salminen, Liiketoimintajohtaja, Työhyvinvointipalvelut Spring House Oy

Anne Mäki, asiantuntija, koulutus ja työelämä, Invalidiliitto ry 

Jaa sosiaalisessa mediassa