Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
22.01.2019

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta/HE 159/2018 vp / Asiantuntijakuuleminen

Eduskunnassa on käsiteltävänä Hallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi sekä laeiksi sosiaalihuoltolain ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 13 §:n muuttamisesta.

Invalidiliitto on ollut valiokunnassa asiantuntijana kuultavana. Kuulemisessa Invalidiliitto totesi, että laki tulee vahvistaa tällä hallituskaudella. Laki turvaisi nykyistä paremmin kaikkien vammaisten ihmisten oikeudet ja parantaisi nykytilaa.

Vammaispalvelulaki rakentaa peruspilarit vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuteen. Vammaispalvelulaki on tärkein perustusoikeuksia turvaava laki vammaisille henkilöille. Se vastaa myös YK:n vammaisyleissopimuksen vaateisiin.

Erityisen tärkeinä Invalidiliitto näkee valmennuksen ja tuen sekä henkilökohtaisen avun. Molemmat olisivat subjektiivisia oikeuksia. Henkilökohtainen apu tulee säilyttää sellaisena kuin lakiesitykseen on kirjattu ja voimavararajaus on tässä yhteydessä välttämätön. Henkilökohtaisen avun ydinajatus on, että vammainen henkilö on itse valintojensa takana ja kantaa vastuun valinnoistaan.

Henkilökohtaisen avun peilikuvana palveluna on pidettävänä valmennusta ja tukea. Valmennusta ja tukea on lakiesityksen perusteella tarkoitettu käytettäväksi tilanteissa, joissa vammaisella henkilöllä ei voimavararajauksesta johtuen olisi edellytyksiä käyttää henkilökohtaista apua. Valmennuksen ja tuen tarkoituksena olisi tällöinkin vammaisen henkilön osallisuuden ja toimintakyvyn tukeminen henkilön omista tavoitteista ja toiveista lähtien. Nimenomaan esitetyt rajaukset turvaavat parhaiten myös vammaisten keskinäisen yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeudet. Jokaisella tulee olla oikeus saada yksilöllisesti apua tai tukea.

Invalidiliitto ehdottaa lisäksi parlamentaarisen seurantatyöryhmän perustamista, jonka tulee seurata uudistuksen keskeisten tavoitteiden toteutumista muun muassa eri vammaisryhmien palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden näkökulmasta. Lisäksi Invalidiliitto ehdottaa esitettyyn valituslupamenettelyyn, että perustuslakivaliokunta arvioi esitystä perusoikeusnäkökulmasta. Sekä erityisesti sitä, vaarantaako ehdotettu säännös ja siihen liittyvä muutos vaikeimmin vammaisten ihmisten oikeusturvaa välttämättömän huolenpidon tilanteissa.

Lue koko lausunto täältä >>

Jaa sosiaalisessa mediassa