Kuvituskuva.
01.06.2022
Invalidiliitto kannattaa sitä, että alentuneesti työkykyisen palkkatuki helpottaisi rekrytointia ja että tukiprosentti nostetaan 70 prosenttiin. Liitto nosti tämän asian esiin lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle palkkatukiuudistusta koskevien lakien uudistamisesta.

Lakia julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta ehdotetaan muutettavaksi siten, että palkkatukijärjestelmää yksinkertaistettaisiin rajaamalla palkkatuki jatkossa nuorten, ikääntyneiden, perusasteen koulutuksen varassa olevien, maahanmuuttajien ja vähintään kuusi kuukautta ansiotyötä vailla olleiden sekä alentuneesti työkykyisten työllistymisen edistämiseen. Jatkossa palkkatuen määrä olisi 50 prosenttia palkkakustannuksista.  

Palkkatuki alentuneesti työkykyisen palkkaamiseen selkeytyy 

Työ- ja elinkeinotoimisto voisi jatkossa myöntää palkkatukea työnantajalle, joka palkkaa työttömän työnhakijan, jolla on lääketieteellisesti diagnosoitu pysyväisluontoinen työllistymistä vaikeuttava vamma tai sairaus. Palkkatuki ei edellyttäisi rekrytointivaiheessa, että vamman tai sairauden arvioitaisiin nimenomaisesti alentavan tuottavuutta tarjolla olevassa tehtävässä. Palkkatuki myönnettäisiin alentamaan rekrytointikynnystä ja sen tarkoituksena olisi saattaa vammaiset ja pitkäaikaissairaat työhönotossa yhdenvertaisempaan asemaan niiden työnhakijoiden kanssa, joilla ei ole vammaa tai sairautta. 

- Se, että rekrytointivaiheessa ei vielä arvioitaisi tuottavuuden alenemaa työtehtävässä, on hyvä uudistus. Alkuvaiheessa palkkatuen saamiseksi riittää, että todettu vamma tai sairaus heikentää työllistymisen mahdollisuuksia. Toivomme, että tämä uudistus madaltaa rekrytointikynnystä, sanoo Invalidiliiton koulutuksen ja työelämän asiantuntija Anne Mäki. 

Vamman tai sairauden perusteella myönnettävän palkkatuen määrä olisi muusta palkkatuesta poiketen 70 prosenttia palkkakustannuksista. Tuki myönnettäisiin ensin 10 kuukauden ajalle. Työsuhteen jatkuessa samalla työnantajalla palkkatuelle voitaisiin myöntää jatkoa enintään 24 kuukaudeksi kerrallaan, jos työntekijän vamma tai sairaus on sellainen, että sen arvioidaan alentavan hänen tuottavuuttaan tarjolla olevassa työtehtävässä olennaisesti sekä pysyvästi tai pysyväisluonteisesti.

Lisäksi tukiajan jatkaminen edellyttäisi, että tuella palkatun työ- ja toimintakyvystä on annettu lääkärintodistus palkkatukijakson aikana ja että työnantaja on toteuttanut työterveyshuollon suosittelemat kohtuulliset mukautukset. Työnantajan olisi haettava jatkoa palkkatuelle ennen edellisen tukijakson päättymistä. 

- On hyvä, että tämä alentuneesti työkykyisen palkkatuki jatkuu samalla työnantajalla, kuten se on voinut ennenkin tätä uudistusta jatkua. Lakiin ollaan nyt lisäämässä kirjauksia kohtuullisten mukautusten teosta työssä, minkä näemme erittäin positiivisena. Lakiin kirjattuna se lisää kohtuullisten mukautusten tekemisen välttämättömyyttä.

Palkkakustannusten sivukulujen poisjäänti harmittaa 

Lakiehdotuksessa kaavaillaan, että palkkakustannusten sivukuluja ei enää katettaisi palkkatuella lainkaan. Palkkatuella katettaviksi palkkakustannuksiksi katsottaisiin työntekijälle maksettava bruttopalkka. Työnantajan maksettavaksi tulevia palkan sivukuluja tai lomarahaa ei voisi jatkossa kattaa palkkatuella.  

Invalidiliitto pitää tätä huolestuttavana, koska pienten yritysten ja yhdistysten voi olla vaikea kattaa sivukuluja.  

- Me näemme, että alentuneesti työkykyisen palkkatukeen tulisi kohdentaa samanlainen kerroinkorotus sivukuluihin, kuin on suunnitteilla 100 prosentin palkkatukeen, sanoo Mäki. 

Lue Invalidiliiton koko lausunto (pdf).

Lisätietoa: Anne Mäki, Invalidiliitto, asiantuntija, koulutus ja työelämä, anne.maki@invalidiliitto.fi 

Jaa sosiaalisessa mediassa