Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
12.04.2019

Pankkitunnisteiden mahdolliset muutokset (Dnro. 6/02.06.07/2019)

Invalidiliitto antoi lausunnon Finanssivalvonnalle pankkitunnusten muutoksista, mikä tapahtuu 14.9.2019. EU:n sääntelyn on katsottu edellyttävän, ettei paperisia tunnuslukulistoja voitaisi tämän jälkeen käyttää sähköisessä tunnistautumisessa.

Invalidiliitto edellytti, että vahvassa sähköisessä tunnistamisessa otetaan huomioon esteettömyys ja saavutettavuus täysimääräisesti sekä vammaisten henkilöiden yhdenvertainen mahdollisuus käyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista pankkipalveluissa että muissa kansalaisyhteiskunnan palveluissa, kuten esimerkiksi terveyspalveluiden käytössä Omakannassa tai Kelan palveluissa.

Luottolaitoslain muutoksella pankit velvoitettiin avaamaan perusmaksutili ja luovuttamaan siihen perusmaksukortti ja peruspankkitunnukset tilin käyttämiseksi yhdenvertaisesti myös vammaisille henkilöille. Tarvittaessa on tehtävä kohtuullisia mukautuksia vammaisille henkilöille, jotta he voivat yhdenvertaisesti toimia kuluttajina ja käyttää maksuvälineitä. 

Luottolaitoslain perusteluista käy ilmi, että vammaiselle henkilölle sallitaan myös henkilökohtaisen avustajan käyttäminen pankkipalveluissa. Tällöin kysymys on nimenomaan vammaisen henkilön fyysisestä avustamisesta tämän antamien ohjeiden ja neuvojen mukaisesti tilanteessa, jossa vammainen henkilö ohjaa ja vastaa toiminnasta. Henkilökohtainen avustaja ei itsessään yksin toimiessaan voi olla oikeutettu käyttämään esim. verkkopankkitunnuksia, vaan tällainen itsenäinen toiminta on tapahduttava normaalien valtuutussääntöjen mukaisesti ja erotettava vammaisen henkilön kanssa yhdessä tapahtuvasta fyysisestä avun antamisesta pankkiasioiden hoidon yhteydessä. Näin käytetty henkilökohtainen apu toteuttaa vammaisen henkilön oikeustoimikelpoisuutta YK:n vammaissopimuksen artiklan 12 (Yhdenvertaisuus lain edessä) mukaisesti.    

Digi- ja mobiililaitteiden käyttäminen edellyttää paitsi digitaitoja myös toimintakykyä, joita kaikilla ei ole. Väestö ikääntyy eivätkä kaikki ole diginatiiveja yhteiskunnassa. Sitä paitsi pankilta saatu erityinen laite sähköistä tunnistautumista varten voi olla henkilön ominaisuuksista johtuen kelvoton. Liian pieni näyttö, sopimattomat näppäimet tai näppäilyyn käytettävissä oleva aika voivat johtaa siihen, että laitteen käyttäminen ei onnistu kaikilta ihmisiltä. Siksi Invalidiliitto painottaa, että säilytetään digitalisaation rinnalla perinteiset henkilökohtaisen palvelun kanavat. Invalidiliitto oli mukana Valtiovarainministeriön Digi arkeen –neuvottelukunnassa, jonka toimintakertomuksesta ilmenee hyviä kehittämisehdotuksia. 

Lopuksi voidaan tiivistää vastaus kysymykseen pankkitunnuksista uhkana vai mahdollisuutena. Kyse on siten siitä, että Finanssivalvonnan ohjeistuksen toimeenpanossa pankeille otetaan kattavasti huomioon erilaisten laitteiden ja tunnistautumistapojen kaikki esteettömyyden osatekijät ja käytännössä tehdään tarvittavia mukautuksia vammaisten henkilöiden mahdollisuuteen toimia yhdenvertaisesti kuluttajana ja kansalaisena.

Lue koko lausunto >>    
 

Jaa sosiaalisessa mediassa