20.12.2017

Trafin lausuntopyyntö 28.11.2017 liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) ja ajoneuvolain (1090/2002) nojalla annettavista määräysluonnoksista

Invalidiliitto lausui Trafille valmisteilla olevista määräysluonnoksista, jotka koskevat taksinkuljettajakokeen vaatimuksia, henkilöliikennepalveluista matkustajille ilmoitettavia tietoja ja taksiliikennepalvelun kokonaishintaa sekä autojen ja niiden perävaunujen teknisiä vaatimuksia.

Laki liikenteen palveluista muuttaa myös vammaisten ihmisten liikennepalveluita merkittävissä määrin. Liikennepalveluista syntyy markkinaehtoisia. Vammaisen henkilön näkökulmasta katsottuna markkinaehtoisen kilpailun pohjalta syntyvä markkina on kuitenkin problemaattinen. Invalidiliitto onkin nostanut useita tärkeitä yksityiskohtia Trafin määräyksissä huomioitaviksi, jotta mm. taksipalvelut olisivat edelleenkin vammaisille ihmisille turvallisia, toimivia, saavutettavia ja kohtuuhintaisia.  

Esteetön ajoneuvo

Invalidiliitto toteaa, että ajoneuvoluokan tulee olla esteettömässä ajoneuvossa yksiselitteinen. Tämä tukee lain selkeyttä käytännön tasolla. Invalidiliitto esittää mm. että esteettömässä taksiajoneuvossa on oltava vähintään 2 pyörätuolipaikkaa. Pyörätuolipaikan kohdalla sisätilan lattian tulee aina olla tasainen, ilman kaltevuutta. Invalidiliiton esitys poistaisi tällä hetkellä olevan epäselvyyden siitä, mitä todella voidaan pitää esteettömänä taksina. Tällä hetkellä näin ei ole. Samalla se selventäisi liikennepalvelulaissa olevaa elinkeinoharjoittajan informointivelvollisuuden sisältöä, kun esteettömän palvelun kriteeri esteettömän taksin osalta voitaisiin kohdista yksiselitteiset esteettömän ajoneuvon määritteet täyttävään kalustoon. Tämä parantaisi kaikkien eri toimijoiden ymmärrystä, käytännön toimintaa ja selkeyttää lain sisältöä. 

Vertailuhinta ja kokonaishinta

Invalidiliitto esittää, että vertailuhintaa asetettaessa tulee esteettömien taksiajoneuvojen kohdalla tavanomaisten käsimatkatavaroiden ja kahdella matkalaukulla aikuisen matkustajan 10 kilometrin tai 15 minuutin pituisen taksimatkan ilmoittavan kalleimman kokonaishinnan lisäksi esittää vertailuhinta avustamislisän ja porrasvetolisän osalta, jos liikenteenharjoittaja tarjoaa kyseistä palvelua ja asiakas ilmoittaa tarvitsevansa erityistä avustamista kuljetuksen yhteydessä tai sen välittömässä läheisyydessä esim. portaissa. Tämän lisäksi vertailuhinnan tulee sisältää aina maksuttomana välttämättömän apuvälineen kuljettaminen, josta ei apuvälinettä välttämättä tarvitsevien kohdalla saisi periä lisämaksua. 

Invalidiliitto edellyttää lainsäädännön kehittämistä siten, että jatkotyössä esteettömien ajoneuvojen hinnan määräytymisestä tulee säätää erikseen siten, kuin tällä hetkellä voimassa oleva taksiliikenteen kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 § on turvannut toimintakyvyltään rajoittuneiden välttämättömiin palvelutarpeisiin liittyviä palveluja ja asettanut näille lisämaksuille katon. Tämä on turvannut yhdenvertaisen kuluttaja-aseman sekä palvelun saamisen turvaamiseksi ja kustannustason nousun hillitsemiseksi. 

Invalidiliitto vaatii, että kokonaishinnan osalta välttämättömän apuvälineen kuljettaminen tulee määrätä maksuttomaksi. Tämän lisäksi vamman ja pysyvän toimintarajoitteen johdosta tarvittavalle välttämättömälle avustamiselle ja saattamiselle niin kuljetuksen aikana, kyytiin noustessa ja poistuttaessa sekä lähietäisyydellä olevissa portaissa, jotka liittyvät matkaketjuun tulee määrätä oma kokonaishinta. 

Taksinkuljettajan kokeen vaatimukset

Taksinkuljettajan työ on ennen kaikkea asiakaspalvelua, jossa myös tieliikenneturvallisuudella ja asiakasturvallisuudella on ensisijainen arvo. Nyt esitetyt vaatimukset taksinkuljettajan kokeesta eivät riittävissä määrin täytä kuljettajan erityistä apua tai esteetöntä taksikalustoa tarvitsevien asiakkaiden turvallisuusvaatimuksia taksinkuljettajan osaamisen arvioimiseksi kokeen perusteella. Matkustajien turvallisuus liikenteessä riippuu kuljettajan toiminnasta. Erityisesti tämä koskee lasten, vammaisten ja vanhusten kuljetuksia. Näissä kuljetuksissa onnistunut matka perustuu asiakaspalvelusuhteen luotettavuuteen ja palvelun turvallisuuteen. Tällöin myös vaatimukset kuljettajan muuhun ammattitaitoon liittyvissä edellytyksissä ja vaatimuksissa ovat korostuneet.

Jotta kokeella todellisuudessa varmistettaisiin yhdenmukaiset tavoitteet erityisesti asiakaspalvelutehtävään tarvittavan osaamisen ja asennoitumisen erilaisten asiakkaiden ja asiakasryhmien kohtaamiseen, avustamiseen, saattamiseen ja muuhun palveluun, tulisi nämä asiat nimenomaisesti konkretisoida koulutusohjelmissa liikuntarajoitteisten tai muutoin toimimisesteisten asiakkaiden tarpeiden huomioimisessa. tilanteet koskevat mm. asiakkaan kohtaamista, avustamista, saattamista, apuvälineiden kuljettamista, apuvälineiden käyttöä, esteettömän taksikaluston liikkumis- ja turvalaitteiden kuten hissin, pyörätuolin kiinnitysten, pyörätuolin käsittelyn osalta sekä aistivammaisten osalta kommunikaatiota. Liikuntarajoitteet aiheuttavat usein myös eri syistä johtuvia tasapaino-ongelmia, jolloin myös nämä seikat on otettava huomioon avustamisessa, saattamisessa sekä ajotavassa. 

Henkilöliikennettä tarjoavan luvan haltijan tiedonantovelvollisuus

Invalidiliiton käsityksen mukaisesti nyt esitetty määräysluonnos ei riittävästi ota huomioon esteettömyyttä ja yhdenvertaisuutta. Esteettömyys tulisi liittää läpileikkaavammin määräysluonnokseen henkilöliikennettä tarjoavan luvan haltijan tiedonantovelvollisuuksiin. Invalidiliitto on esittänyt tarkempia vaatimuksia esteettömyys ja saavutettavuus tietoihin, mukaan lukien pyörätuolipaikoista ja avustamispalveluista tiedottaminen. 
 
Määrästen on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2018.

Lisätietoa: Elina Nieminen, elina.nieminen@invalidiliitto.fi 

Lue koko lausunto >>
 

Jaa sosiaalisessa mediassa