26.03.2018

Hallituksen esitys laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (HE 16/2018 vp)

Invalidiliitto lausui valinnanvapausluonnoksesta joulukuussa 2017. Ilolla huomioimme, että nyt maaliskuussa 2018 käsittelyssä olevaan hallituksen esitykseen on tehty joitain Invalidiliiton esittämiä muutoksia.

Yksi tällainen muutos on henkilökohtaista budjettia kokeilevien hankkeiden nivominen valinnanvapauslain säännöksiin. Toinen Invalidiliiton ajama ja nyt hallituksen esitykseen kirjattu muutos on se, että esityksessä on perustellusti vahvennettu sitovan asiakassuunnitelman roolia. Näin kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaisiin, jotka tarvitsevat laaja-alaisesti yhteen sovitettavia palveluja tai paljon palveluja tai jotka ovat erityisen tuen tarpeessa. Tämä turvaa paremmin asiakkaan eri palvelutarpeiden integraation ja on erityisesti paljon palveluita tarvitsevien vammaisten ihmisten kannalta merkittävä asia. Lisäksi asiakassetelillä hankittavia sosiaali- ja vammaispalveluita vahvistettiin nostamalla ne pykälätasolle, kuten Invalidiliitto esitti.

Hallituksen esityksen valinnanvapausmalli tuo vaikeavammaisille ihmisille uusia mahdollisuuksia vaikuttaa omien palveluiden järjestämiseen. Samalla se mahdollistaa uusien palveluiden ja kokonaisuuksien toteuttamisen nimenomaan vaikeavammaisille ihmisille.

Kuitenkin on huomioitava, että vammaisilla kansalaisilla on usein heikot mahdollisuudet vaikuttaa omiin palveluihinsa, minkä lisäksi he ovat keskimääräistä enemmän riippuvaisia yhteiskunnan palvelujärjestelmistä. Tämän vuoksi palvelujärjestelmän on oltava läpileikkaava, aidosti kuunteleva ja osallistava. Sen on otettava kaikissa vaiheissa huomioon vammaisten ihmisten yhteiset ja yksilölliset vamman tai sairauden edellyttämät palvelutarpeet. YK:n vammaisyleissopimus ja sen perusteella juuri julkaistu YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen kansallinen toimintaohjelma 2018 - 2019 asettavat vahvan velvoitteen osallistaa vammaiset ihmiset heitä koskevissa kysymyksissä.

Invalidiliitto kiinnittää valinnanvapauslakiesityksessä huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin:

  • Sote- palveluiden esteettömyys sekä hoito- ja tutkimusvälineiden saavutettavuus on kirjattava pykälätasolle osaksi maakunnan palvelutuotannolle asetettavia ehtoja. 
  • Sosiaali- ja vammaispalveluihin annettavan asiakassetelin hallintopäätöksen tulee olla muutoksenhakukelpoinen.
  • Kuluttajaoikeudellinen asema on laajennettava koskemaan myös henkilökohtaisen budjetin avulla hankittuja palveluja ja sisältöjä koskevia virhetilanteita. 
  • Kotiin vietävissä palveluissa on selvennettävä vammaispalveluiden osalta, mitkä luetaan kotiin vietäviksi palveluiksi. Jäävätkö esimerkiksi vaikeavammaisten henkilökohtainen apu sekä valmennus ja tuki soveltamisalan ulkopuolelle?
  • Monikanavarahoituksen uudistamisen yhteydessä on ratkaistava ja turvattava vaikeimmin vammaisten ihmisten erityiskulkuneuvon käyttöön liittyvä korvaus Sote- palveluiden käytössä.
  • Katkeamattomat palveluketjut ovat sote-palveluiden ydin. Ne on turvattava myös paljon palveluita tarvitseville vammaisille ihmisille. 
  • Palveluohjauksessa tulisi mahdollistaa sen antaminen myös järjestöjen ja eri tahojen tarjoaman vertaisneuvonnan avulla. 
  • Asiakkaan edun mukaisesti henkilökohtainen budjetti on turvattava kaikissa ehdotetuissa sosiaali- ja vammaispalveluissa.

Lue koko Invalidiliiton lausunto täältä >>

Lisätietoja: lakimies Elina Nieminen, elina.nieminen@invalidiliitto.fi
 

Jaa sosiaalisessa mediassa