Pyörätuolissa istuva nainen keittiössä. Kuvituskuva.
Tältä sivulta löydät tietoa kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta, turvapuhelinpalveluista sekä asunnon muutostöistä.

Kotipalvelu ja -sairaanhoito

Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, asiointiin sekä muihin jokapäiväisen elämään kuuluvia toimintoja tai niissä avustamista. Hyvinvointialue antaa kotipalvelua alentuneen toimintakyvyn perusteella silloin, kun apu on tarpeen tavanomaiseen elämään kuuluvista tehtävistä suoriutumiseksi.

Kotipalvelun sisältyvinä tukipalveluita ovat mm.

 • ateriapalvelu
 • vaate- ja pyykkihuolto
 • peseytymisapu
 • kauppa-asiointi- ja muissa asioinneissa avustaminen
 • siivouspalvelu
 • sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palvelu.

Kotisairaanhoito antaa kotona tarvittavia terveyden- ja sairaanhoidon palveluja, kuten

 • lääkityksen valvominen
 • mittaukset, mm. verenpaine, sokeriarvot
 • näytteiden ottaminen
 • hoitoa ja opastusta sairauden hoidossa.

Kotiin on myös mahdollista saada maksutta

 • hoidossa tarvittavia sairaanhoitotarvikkeita 
 • kotona selviytymistä helpottavia apuvälineitä julkisesta terveydenhuollosta, usein terveyskeskuksesta.

Tarkoituksena on mahdollistaa kotona asumisesi sairaudesta tai vammasta huolimatta.

Hae kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palveluja

 • Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palveluita haetaan kirjallisesti hyvinvointialueen kotipalvelun, kotihoidon, vanhus- tai vammaispalvelujen kautta.
 • Kotipalvelu ja kotisairaanhoito perustuvat asiakkaan toimintakyvyn palvelutarpeen arviointiin ja sen
 • Palvelutarpeen arvioinnin perusteella laaditaan palvelu- ja hoitosuunnitelma yhdessä hyvinvointialueen ja palvelun käyttäjän kanssa. Sen toteutumista seurataan ja sitä tarkistetaan palvelujen tarpeen muuttuessa.
 • Hyvinvointialueen on aloitettava palvelutarpeen selvittäminen viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Palvelutarpeen selvittäminen edellyttää, että hyvinvointialueen viranomainen tapaa hakijan henkilökohtaisesti tekemällä kotikäynnin.
 • Palveluja koskevat päätökset on tehtävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa, kun hakemus on saapunut hyvinvointialueelle.

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon maksut

Tilapäinen ja jatkuva kotipalvelu ja -sairaanhoito

Tilapäisestä kotipalvelusta voidaan periä hyvinvointialueen päättämä kohtuullinen maksu.

Tilapäisestä kotisairaanhoidosta perittiin vuonna 2020 ja 2021

 • enintään 18,90 euroa, jos kotikäynnin suorittaa lääkäri tai hammaslääkäri,
 • enintään 12 euroa, jos kotikäynnin suorittaa sairaanhoitaja tai kodinhoitaja.

Jatkuvasta hoidosta voidaan periä kohtuullinen kuukausimaksu, joka määräytyy palvelun laadun, määrän, saajan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksukykyä määriteltäessä otetaan huomioon palvelun saajan ja hänen kanssaan yhteistaloudessa elävän puolison tulot. Enimmäismaksuihin tehdään indeksitarkistukset joka toinen vuosi.

Palveluseteli

Hyvinvointialue voi järjestää osan kotipalveluista palveluseteleiden avulla.

Palvelusetelillä tarkoitetaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen saajalle myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset hyvinvointialueen ennalta määrittelemään arvoon asti.

Hyvinvointialueen on sovittava erikseen palvelusetelin käytöstä asiakkaan kanssa. Palvelusetelin hyväksyvän henkilön on itse otettava yhteyttä hyvinvointialueen hyväksymään kotipalveluiden tuottajaan ja sovittava palveluiden järjestämisestä käytännössä. Palveluista ja niiden hakemisesta saat lisätietoa oman hyvinvointialueen sosiaali- ja terveystoimen verkkosivuilta.

Maksuttomat palveluasumisen erityispalvelut

Vammaispalvelulain mukaiseen palveluasumiseen liittyvät erityispalvelut ovat saajalleen maksuttomia, kuten palvelut

 • jotka liittyvät avustamiseen asumisessa tai asumiseen liittyvissä toiminnoissa (liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokataloudessa ja asunnon siivouksessa)
 • joita tarvitaan asukkaan terveyden, kuntoutuksen ja viihtyvyyden edistämiseksi
 • yleiset palvelut, kuten kotipalvelu ja kotona asumisen mahdollistava kotisairaanhoito, kun ne ovat tarpeen palveluasumisen toteuttamiseksi. 

Turvapuhelinpalvelut

Turvarannekkeen avulla voidaan hälyttää apua hätätilanteissa kaikkina vuorokauden aikoina. Palveluun sisältyy esimerkiksi:

 • turvapuhelin ja turvaranneke
 • hälytysten vastaanotto
 • hälytyskäynnit
 • käytön opastus
 • tekniikan varmistaminen ja laitehuolto.

Turvapuhelinpalvelusta aiheutuvat maksut

Palvelu on maksullista, maksu koostuu kuukausimaksusta ja mahdollisista hälytysmaksuista. Lue lisää oman hyvinvointialueesi sivuilta.

Kun turvapuhelinpalvelu on osa vammaispalvelulain mukaista palveluasumisen järjestämistä, palvelu on vaikeavammaiselle ihmiselle asiakasmaksulain perusteella maksutonta.

Asunnon muutostyöt

Asunnon muutostöiden välttämättömyyttä arvioidaan vaikeavammaisuuden ja tarpeellisuuden näkökulmasta.

Vaikeavammaisella ihmisellä tulee olla itsenäisesti mahdollisuus liikkua asunnossa ja käyttää asunnon niitä tiloja, jotka mahdollistavat itsenäisen selviytymisen kotona. Vaikeavammaisena pidetään ihmistä, jolle liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia.

Korvattavia asunnon muutostöitä voivat olla esimerkiksi

 • ovien leventäminen, luiskien rakentaminen
 • valaistusmuutostyöt ja/tai sisätilojen häikäisyn estäminen näkövammaiselle henkilölle
 • WC-pesutilojen välttämättömät purkutyöt, pintatyöt, LVI- ja sähkötyöt, kalusteet
 • sisäänkäynnin yhteyteen rakennettavat suojakaiteet.

Asunnon muutostöiksi luetaan myös niiden suunnittelu sekä esteiden poistaminen asunnon välittömästä läheisyydestä, kuten pihalta ja kerrostalojen porrashuoneista.

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet

Korvattavia asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita voivat olla

 • nostolaitteet, porrashissi
 • erilaiset hälytyslaitteet, turvahälytysjärjestelmät ja hälytysjärjestelmät (optiset ja akustiset)
 • puhelin-, turva- ja tekstipuhelin
 • induktiosilmukka
 • ulko-oven sähköinen ovenavausjärjestelmä, exit-työntöpainike
 • muut vastaavat asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet.

Vammaisen ihmisen on pystyttävä näyttämään, missä määrin haettava väline tai laite on tarpeellinen ja toisaalta välttämätön vamman vuoksi jokapäiväisessä elämässä, kuten liikkumisessa, viestinnässä, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnassa.

Asunnon muutostöiden hakeminen ja niiden suunnittelu

 • Tee kirjallinen hakemus asunnon muutostöistä hyvinvointialueesi sosiaalihuollon vammaispalveluihin.
 • Hakemuksen liitteenä on suositeltavaa olla lääkärin, fysio- ja/tai toimintaterapeutin lausunto muutostöiden tarpeellisuudesta ja suunnitelma muutostöistä kustannusarvioineen.
 • Hyvinvointialueen virkamies suunnittelee muutostyöt ja tekee niistä kustannusarvion.
 • Vammaisen henkilön elämäntilanteen tunteva hyvinvointialueen terveydenhuollon ammattilainen voi osallistua muutostöiden suunnitteluun.
 • Korvattavista muutostöistä annetaan kirjallinen päätös, jonka jälkeen muutostyöt voi aloittaa.

Asunnon muutostöiden kustannukset

Hyvinvointialue korvaa vaikeavammaiselle ihmiselle asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta hänelle aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa vuoksi välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. 

Vaikeavammainen ihminen voi aina myös itse teettää muutostyöt ja suunnitella ne ja hakea muutostöihin korvausta hyvinvointialueelta jälkikäteen. Tällöin saattaa kuitenkin riskiksi jäädä, ettei muutostöitä kokonaisuudessaan tai kaikilta osin katsota vammaispalvelulain perusteella korvattaviksi välttämättömiksi asunnon muutostöiksi. Mikäli muutostöihin haetaan korvausta jälkikäteen, sitä on haettava 6 kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä.

Asunnon muutostyöt voi teettää myös normaalia korvattavaa laatutasoa laadukkaammin. Mahdollisen välttämättömän asunnon muutostöistä aiheutuvien kustannusten ylimenevältä osalta syntyy laatukulu, jolla ei ole yhteyttä vamman edellyttämään välttämättömään tarpeeseen. Tällöin vaikeavammainen ihminen maksaa erotuksen itse.

Lue lisää asunnon muutostöistä Invalidiliiton sivuilta.

Lisätietoa avustuksista asunnon muutostöihin löydät myös Invalidiliiton sivuilta.

 

Sinua voisi kiinnostaa myös


Kotona asumista tukevat asumispalvelut 

Palveluasuminen vaikeasti vammaiselle

Omaishoidon tuki

Kotikunnan vaihtaminen ja palveluiden saanti
 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa