Mies piirtää fläppitauluun nuolta. Kuvituskuva.
Tältä sivulta löydät tietoa muistutuksesta, kantelusta ja kunnallisesta potilasasiamiehestä, joka opastaa muutoksenhaussa.

Julkisen terveydenhuollon toimintaan kuten hoitoratkaisuihin tai kuntoutuspäätöksiin ei ole muutoksenhakuoikeutta. Voit kuitenkin tehdä hoitopaikan toiminnasta muistutuksen kyseiseen terveydenhuollon hoitopaikkaan tai kantelun aluehallintoviranomaiselle.  Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo alueensa perusterveydenhuoltoa, erikoissairaanhoitoa, yksityisiä terveydenhuollon laitoksia sekä terveydenhuollon ammatinharjoittajia. 

Muistutus 

Ilmoita moitittavasta toiminnasta ensin kyseiseen hoitopaikkaan tai apuvälineiden osalta kyseiseen apuvälineyksikköön. Näin hoitopaikalla tai apuvälineyksiköllä on mahdollisuus valvoa paremmin oman toimintansa laatua ja asiakkaiden sekä heidän läheistensä kohtelua. 

Jos käydyistä keskusteluista ei ole apua, voit tehdä kirjallisen muistutuksen hoitopaikan terveydenhuollosta vastaavalle vastuuhenkilölle tai toimintayksikön johtajalle.

Muistutus on vapaamuotoinen keino reagoida sosiaali- tai terveydenhuollon henkilöstön toimenpiteisiin, eli esimerkiksi epäasialliseen kohteluun tai hoitoon.  Muistutuksen voi tehdä myös laillinen edustaja, omainen tai muu läheinen, jos henkilö ei sairauden, henkisen toimintakyvyn vajavuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi kykene itse tekemään muistutusta. 

Toiminnasta vastaava johtaja selvittää muistutuksessa kerrotun asian henkilöstönsä kanssa sekä vastaa kirjallisesti kohtuullisessa ajassa, yleensä noin kuukauden sisällä. Vastauksesta on käytävä ilmi, miten asia on hoitopaikassa selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin se on mahdollisesti johtanut.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit tehdä kantelun aluehallintovirastolle. Muistutus ei ole kuitenkaan kantelun esivaihe, vaan voit halutessasi sekä tehdä muistutuksen että kantelun.

Kantelu

Kantelulla voit ilmoittaa valvovalle viranomaiselle, että pidät sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikön menettelyä tai toimintaa lainvastaisena, virheellisenä tai epäasianmukaisena. Kantelu voi koskea kaikenlaista toimintaa, kuten palvelujen laadun puutteita, tehtävien laiminlyöntiä tai huonoa kohtelua. 

Kantelun voit tehdä itseäsi koskevassa asiassa, mutta voit myös kannella toisen puolesta. Kanteluja tutkitaan useissa eri viranomaisissa, niitä käsittelee aluehallintovirasto, Valvira, oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies. Kantelua tutkiva viranomainen antaa kanteluun kirjallisen päätöksen. Kantelun tutkiminen on maksutonta ja se käsitellään puolueettomasti.

Viranomainen, esimerkiksi aluehallintovirasto, voi myös siirtää kantelun sen viranomaisen käsiteltäväksi, jonka toimivaltaan asia kuuluu. 

Kantelun avulla ei voida muuttaa tai kumota lääkärin tai hammaslääkärin tekemää diagnoosia tai hoitoratkaisua, eikä sen avulla voida muuttaa tai kumota tuomioistuinten tai muiden viranomaisten päätöksiä. Kantelun avulla ei myös voi saada rahallista korvausta. Aluehallintovirasto voi esimerkiksi tiedottaa kantelun kohteena olevalle taholle käsityksensä lainmukaisesta menettelystä, kiinnittää huomiota hyvän hallintotavan mukaiseen menettelyyn, antaa sille huomautuksen tai ottaa kantelussa esiin tuodut seikat valvontaansa.

Lue lisää kantelun tekemisestä Aluehallintoviraston sivuilta. 

Kunnallinen potilasasiamies opastaa muutoksenhaussa

Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon tai kohteluun voit ottaa yhteyttä terveydenhuollon toimintayksikön potilasasiamieheen ja saada häneltä neuvoja. Hän myös neuvoo ja tarvittaessa avustaa muistutuksen, kantelun tai Potilasvakuutuskeskukselle tehtävän Potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä. Potilasasiamiehen tehtäviin ei kuulu ottaa kantaa potilaan taudinmääritykseen tai hoidon sisältöön. Hän ei myöskään ota kantaa siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko tai –virhe.

 

Sinua voisi kiinnostaa myös

Muutoksenhaku sosiaalitoimessa 

Tukea ja oikeudellista apua muutoksenhakuun 

Muutoksenhaku Kelan tekemiin päätöksiin 

Henkilövahinkojen korvaaminen

Kantelu viranomaisen tekemästä virheestä

Jaa sosiaalisessa mediassa