Invalidiliitto tukee yhdistyksiä taloudellisesti eri keinoin.

STEA:n jäsenjärjestöavustukset vuodelle 2020

Invalidiliitto myöntää Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n jäsenjärjestöavustusta toiminta-avustuksena (ns. toimintatonni) jäsenyhdistyksilleen, jotka edistävät fyysisesti vammaisten ja toimintakyvyltään erilaisten ihmisten elämää paikallisesti, alueellisesti tai valtakunnallisesti. STEA myönsi Invalidiliitolle jäsenjärjestöavustusta 35 000 euroa edelleen jäsenyhdistyksille jaettavaksi vuodelle 2020.

Toiminta-avustusta myönnetään sellaisille Invalidiliiton jäsenyhdistyksille, jotka eivät saa toimintaansa suoraan STEA:n avustusta. Avustusta myönnettäessä etusijalla ovat pienet yhdistykset, joiden taloudelliset resurssit ovat niukat sekä yhdistykset, jotka eivät saaneet avustusta viime vuonna.

Toiminta-avustusta myönnetään yhdistysten perustoiminnan kehittämiseen eli elinvoimaisen yhdistystoiminnan vahvistamiseen. Elinvoimaisen yhdistystoiminta on yhdistyksen toimintaympäristön tuntemista, hyvää johtajuutta ja hyvää hallintoa, osallistavaa toiminnan suunnittelua, toimintaedellytyksien varmistamista, aktiivista yhdistystoimintaa sekä tavoitteellista yhdistystoiminnan arviointia ja kehittämistä. Haettavassa toiminnossa tulee olla yhdistyksen toimintaa kehittävä näkökulma eli toiminnon tulisi olla yhdistykselle uutta tai jokin asia tehdään yhdistyksessä eri tavalla kuin ennen. Liiton vuoden 2020 painopisteen mukaisesti toiminta voisi esimerkiksi kohdistua nuoriin tai vaikkapa perhetoiminnan kehittämiseen ja sitä kautta uusien toimijoiden löytämiseen.

Toiminta-avustusta myönnetään erillisellä hakemuksella, johon on kuvattu hankeen nimi, toiminnan tavoite, sisältö, ajankohta ja mahdollinen toistuvuus, toiminnan hyöty jäsenille, arvio kustannuksista, arvio toimintaan osallistuvien henkilöiden määrästä sekä toiminnan vastuuhenkilö. Toiminta-avustuksen suuruus on 1000 € / yhdistys ja maksimissaan puolet kuluista voi olla matkakuluja. Hakemus toimitetaan vastaava järjestöasiantuntija Mirva Kiiverille 23.3.2020 mennessä mieluiten sähköisellä lomakkeella, linkki lomakkeeseen: https://link.webropolsurveys.com/S/19EA1F19B3C040FA Tarvittaessa toimitamme myös paperisen lomakkeen, jonka voi palauttaa postitse Mirva Kiiveri, Invalidiliitto ry, Mannerheimintie 107, 00280 Helsinki.  Toiminnan tulee toteutua vuoden 2020 aikana. Jäsenyhdistykselle siirrettävää toiminta-avustusta koskee STEA:n avustusehdot ja toiminta-avustuksesta tehdään siirtosopimus Invalidiliiton ja jäsenyhdistyksen välillä.

STEAn jäsenjärjestöavustuksen selvitys 2019

STEAn jäsenjärjestöavustusta saaneet yhdistykset tekevät selvityksen avustuksen käytöstä helmikuun 2020 loppuun mennessä,  linkki lomakkeeseen https://link.webropolsurveys.com/S/92DCB5B112019ABD

Lomakkeeseen kirjataan muun muassa lyhyt kuvaus toiminnasta, tavoitteiden toteutumisesta, erittely toiminnan kustannuksista kululajeittain, toimintaan osallistuneiden henkilöiden määrä (mies/nainen ja ikäryhmä) sekä arvioidaan toiminnan hyötyä jäsenistölle sekä arvioidaan toiminnan onnistumista (mitä kehitettävää). Erikseen toimitetaan yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2019 kevätkokouksen (tai muun yhdistyksen virallisen kokouksen) jälkeen. Kulutositteet säilytetään yhdistyksen omassa kirjanpidossa ja toimitetaan Invalidiliittoon ainoastaan pyydettäessä. Lisätietoa vastaava järjestöasiantuntija Mirva Kiiveriltä 044 765 0658.

Tukea yhdistysten yhteistoimintaan

Aluetoiminnassa tuetaan lähiyhdistysten yhteistä toimintaa eli niin sanottua rypästoimintaa. Lisää tietoa saa oman alueen järjestöasiantuntijalta.

Tukea liikuntatoimintaan

Liikuntatoimintaan ja sen kehittämiseen sekä tapahtumiin on saatavissa monenlaista tukea mm. Suomen vammaisurheilu ja liikunta ry:ltä (VAU). VAU:n sivuilta löytyy myös kattava listaus erilaisista urheilun ja liikunnan tuista 

Liikuntatoimintaan jakaa tukea kaksi kertaa vuodessa myös Vammaisliikunnan Tuki ry. Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa, maaliskuun ja syyskuun loppuun mennessä.

 

Muita varainhankinnan keinoja

Pieni ele -keräys

Invalidiliitto osallistuu valtakunnalliseen Pieni ele -keräykseen valtakunnallisten vaalien yhteydessä. Yhdistykset voivat ilmoittautua mukaan keräykseen ja ansaita näin varoja itselleen.

Keräyskutsu Pieni ele -keräyksestä saapuu yhdistyksiin hyvissä ajoin ennen vaaleja Invalidiliitosta. Lisätietoja antaa järjestötyön suunnittelija Aapo Rantanen ja Pieni Ele -keräystoimisto: www.pieniele.fi

Pinssikeräys

Yhdistykset voivat hankkia varoja itselleen ja liitolle myymällä pinssejä. Myytäväksi voi valita kolmesti vuodessa vaihtuvan ajankohtaisen pinssilajitelman tai Mert Otsamon Invalidiliitolle suunnitteleman Piikki-pinssin. Yhdistyksen palkkio on 45 % kerätystä kokonaissummasta. Pinssejä voi tilata myytäväksi liiton varainhankinnasta sähköpostilla varainhankinta@invalidiliitto.fi tai puhelimitse 044 765 0510. 

Vinkkejä varainhankintaan webinaari tästä
Ohjeet webinaarin katsomiseen tästä.