Vaikeavammaisten palveluasuminen

Palveluasuminen tarkoittaa itsenäistä asumista, riittäviä palveluita ja tarvittaessa ympärivuorokautista asumisturvallisuutta. Sitä voidaan järjestää kotona tai esimerkiksi palveluasumisyksikössä, jossa vaikeavammainen saa tarvitsemansa palvelut. Palveluja on järjestettävä siinä laajuudessa kuin vaikeavammaisen henkilön asumisen tarve edellyttää.

Palveluasumisen maksut

Palveluasumisessa voidaan periä kaikki maksut, jotka normaalistikin asumisesta tulee. Tällaisia ovat esimerkiksi vuokra, sähkö- ja vesimaksut sekä muut elinkustannukset.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa palveluasumiseen liittyvät palvelut ovat kuitenkin asukkaalle maksuttomia. Näitä ovat kaikki palvelut ja tukitoimet, jotka auttavat hakijan selviytymistä päivittäisissä toiminnoissa.

Asiakkaalta voidaan siis periä esimerkiksi palveluasumiseen liittyvästä ateriapalvelusta asiakasmaksuna aterian raaka-ainekustannukset, mutta ei ruoan kuljettamisesta, esille laittamisesta tai valmistamisesta aiheutuneita kustannuksia. Ateriamaksun tulee siis koostua vain raaka-ainekustannuksista.

Asiakkaalla ei ole velvollisuutta maksaa palvelusta, jota hän ei käytä. Jos palvelujen tarpeisiin tulee muutoksia, kannattaa päivittää palvelusuunnitelma ja päätös yhdessä sosiaalitoimen ja palveluita tuottavan palvelutalon kanssa.

Palvelutalon asukkaan oikeudet

Palvelutalon asukkaalla on sosiaalihuollon asiakkaan oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus saada palvelun tuottajalta hyvää palvelua ja kohtelua ilman syrjintää. Toteutuksessa on otettava huomioon asiakkaan toivomukset, mielipiteet, etu ja yksilölliset tarpeet.

Asiakasta on kohdeltava niin, ettei hänen ihmisarvoaan ja vakaumustaan loukata ja hänen yksityisyyttään kunnioitetaan. Asiakkaalle on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen, sekä muutoinkin turvattava asiakkaan itsemääräämisoikeus. Palvelun pitää vastata vamman tai sairauden edellyttämän toimintarajoitteen aiheuttamaa avun tarvetta.

Asiakkaalle laaditaan palvelusuunnitelma. Oikeus palveluiden saaminen perustuu viranomaisen tekemään päätökseen. Palvelusuunnitelmaan kirjataan palvelun sisältöön, määrään ja laatuun vaikuttavat tekijät, jotka on huomioitava myös päätöksessä. Myös palvelutalo laatii asiakkaan kanssa palvelusuunnitelman tai sitoumuksen, jossa yksityiskohtaisesti sitoudutaan molemmin puolin tietynlaisen palvelun antamiseen ja saamiseen. Nämä kaikki ohjaavat tarvittavan palvelun sisällön arviointia. Palveluntuottajan palvelusuunnitelmalla tai sitoumuksella asiakas tulee tietoiseksi palvelun sisällöstä.

Jos asiakas kokee, ettei palvelu vastaa hänen tarvettaan tai että palvelussa on puutteita, kannattaa ensisijaisesti olla yhteydessä toimintayksikön vastuuhenkilöön ja pyytää palvelusuunnitelmanta tai sitoumuksen tarkistamista. Palvelutarpeiden muutostilanteissa on tarpeellista myös olla yhteydessä sosiaalitoimeen palvelusuunnitelman tarkastamisen ja mahdollisen päätöksen muuttamisen osalta. Toimintayksiköillä on myös asiakaspalautejärjestelmä, jota kannattaa käyttää hyväksi.

Lisätietoja palveluasumisesta vammaispalvelujen käsikirjassa >> 

Validia Asuminen

Validia Asuminen on arvokkaan elämän rakentaja. Toteutamme laadukkaita asumispalveluja fyysisesti vammaisille, kehitysvammaisille ja muille toimintaesteisille henkilöille, jotta jokainen voisi elää mahdollisimman itsenäistä elämää. Panostamme hyvän asiakaskokemuksen ja asiantuntijuuden jatkuvaan kehittämiseen. 

Olemme vastuullinen, täysin kotimaisessa omistuksessa oleva yritys ja osa Invalidiliitto-konsernia. Eettinen taustamme näkyy ystävällisenä ja asiakaskeskeisenä työkulttuurina. Olemme alan kärkiasiantuntija jo lähes 50 vuoden kokemuksella. Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt meille Yhteiskunnallinen yritys -merkin.