Pysäköinti

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) myöntää vammaisen pysäköintilupia vaikeavammaiselle henkilölle tai hänen kuljettamistaan varten. Luvalla pysäköimistä koskevat säännöt ovat selkeämpiä yleisillä kuin yksityisillä alueilla, joissa käytäntö on kirjava.

Vammaisen pysäköintilupa

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) voi myöntää tieliikennelain mukaan vaikeasti vammaiselle henkilölle tai vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten pysäköintiluvan. Puhekielessä vammaisen pysäköintiluvasta käytetään usein sanaa ”inva-lupa”.

Pysäköintilupaa haetaan Ajovarman toimipisteestä tai verkosta saatavalla lomakkeella Trafin kotisivuilta

Täytetyn hakulomakkeen liitteeksi on hakijalla oltava lääkärinlausunto. Lääkärinlausunnossa pitää

 • mainita, että lausunto on kirjoitettu vammaisen pysäköintilupaa varten.
 • selvittää sairauden, vian tai vamman laatu ja vaikeusaste sekä luvan tarpeellisuus.

Pysäköintiluvan saamisen edellytyksenä on, että sairaudesta tai vammasta johtuva liikunnallinen haitta itsenäiselle kävelylle on kokonaisuudessaan arvioitu tapaturmavakuutuslain 18 a §:n perusteella vähintään haittaluokan 11 mukaiseksi.

Pysäköintilupa myönnetään ensisijaisesti vammaiselle itselleen, vaikka hän ei kuljettaisikaan ajoneuvoa. Kun lupaa haetaan vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamiseksi, hakijan on annettava luotettava selvitys kuljetuksen säännöllisyydestä tai toistuvuudesta sekä lääkärin lausunto siitä, että kuljetettava ei selviydy kuljetuksen jälkeen ilman saattajaa.

Pysäköintilupaa voi hakea myös ajokortiton henkilö.

Lisätietoja, hakemuslomake ja lääkärinlausunnon pohja

https://asiointi.trafi.fi/web/asiointi/henkiloasiakkaat/tieliikenne

Pysäköintiluvan perusteella ja hakemisen yhteydessä voi hakea samalla myös vapautusta ajoneuvoveron perusverosta Trafin sähköisessä palvelussa.  Asiakas voi ilmoittaa pysäköintiluvan hakemisen yhteydessä ajoneuvon,  jolle hän haluaa vapautuksen aktivoida.

Sähköinen asiointi

Vammaisen pysäköintilupa kelpaa kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Autoliiton sivuilla kerrotaan EU:n vammaisen henkilön pysäköintiluvan käytöstä ja ehdoista Euroopan maissa sekä pysäköimisestä eri maanosissa.

Fernando Ignacio Alvarezin matkablogi (englanniksi)

Vammaisen pysäköintiluvalla pysäköinti yleisillä alueilla

Vammaisen pysäköintiluvalla saa ajoneuvon pysäköidä yleisillä alueilla:

 • Vammaisille autoilijoille tarkoitetuille pysäköintipaikoille, jotka on merkitty pyörätuolimerkillä.
 • Maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta.
 • Yleisellä alueella, missä pysäköinti on kielletty liikennemerkillä (pysäköinti kielletty - tai pysäköintikieltoalue - liikennemerkki). 
 • Rajoitusta pidemmäksi aikaa sellaiselle pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu. Pysäköinnin kestoa ei ole tarkemmin laissa määritelty.

Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä sellaiseen paikkaan eikä siten, että siitä aiheutuu vaaraa tai että liikenne tarpeettomasti estyy tai häiriytyy. Jos pysäköinnistä on ilmeistä haittaa, ajoneuvo on siirrettävä poliisin kehotuksesta. Vammaisen pysäköinti lupa ei esimerkiksi oikeuta pysäköimään ja pysäyttämään ajoneuvoa

 • Jalkakäytävällä, suojatiellä ja pyörätiellä sekä viiden metrin matkalla ennen suojatietä tai risteävää pyörätietä.
 • Julkiselle kävelykadulle. Joissain kaupungeissa kävelykaduilla saattaa tosin olla erikseen esteetön ISA-pyörätuolitunnuksella merkitty pysäköintipaikka (LE–paikka), johon auton voi pysäköidä.
 • Paikkaan, joka on liikennemerkillä tai lisäkilvellä osoitettu tietyn ajoneuvoryhmän, kuten kuorma-autojen, taksien tai linja-autojen pysäköintipaikaksi.
 • Tarkemmin tieliikennelaista

Julkisten palveluiden piiriin kuuluvien (kuten eri virastot, poliisi, terveyskeskus, koulu, kirjasto) palveluiden yksityisillä pysäköintipaikoilla pitää huolehtia siitä, että vammaisen pysäköintiluvalla pysäköiminen on mahdollista.

Vammaisen pysäköintiluvalla pysäköinti yksityisillä alueilla

Vammaisen pysäköintilupa ei aina oikeuta yksinään pysäköimään maksutta ja aikarajoituksetta yksityisillä alueilla. Alueilla on noudatettava alueiden omia pysäköimisen sääntöjä ja niillä olevia liikennemerkkejä.

Yksityisillä alueilla myös vammaisen henkilön on pysäköintimääräysten osoittaessa käytettävä vammaisen pysäköintiluvan lisäksi pysäköintikiekkoa. Yksityisiä alueita, kiinteistöjä ja pysäköintipaikkoja voivat olla esimerkiksi lentokenttien, ostoskeskusten, asuintalojen piha- ja pysäköintialueet.

Vammaisen pysäköintilupa ei näin ollen oikeuta pysäköimään esimerkiksi kerrostalon pihaan, jos liikkumiseteisten autopaikkoja (LE- paikka, ”inva paikka”) ei ole erikseen merkitty tai asianomaisella ei ole taloyhtiön erillistä pysäköintilupaa, jos sellainen tarvitaan.

Jos yksityisellä alueella oleva parkkipaikka on merkitty varattu-kyltillä jollekin tietylle henkilölle tai ajoneuvolle, ei siihen ole lupa pysäköidä vammaisen pysäköintiluvalla. Pysäköintiä koskevat määräykset yksityisellä alueella on ilmaistava selvästi havaittavalla tavalla, esimerkiksi asettamalla lisäkilpi. Muuten asia voidaan tulkita ohjeen laatijan vahingoksi.

Pysäköimistä ohjaavat määräykset ja käytännöt edellyttävät kiinteistönomistajalta harkintavallan käyttöä ja ratkaisu on vain yksittäistä kiinteistöä tai piha-aluetta koskeva.

Pysäköintikiekko ja vammaisen pysäköintilupa

Jos yksityisillä alueilla pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu liikennemerkillä, autoa ei saa pysäköidä ilman pysäköintikiekkoa. Kiekkoa ei kuitenkaan käytetä maksullisella pysäköintipaikalla. Pysäköintikiekon käyttövelvollisuus on osoitettava liikennemerkillä.

Jos yksityisellä alueella on määräys pysäköintikiekosta, kiekkoa on myös käytettävä vammaisen pysäköintiluvan lisäksi. Esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentällä on muutama lyhytaikainen pysäköintipaikka merkittynä ISA pyörätuoli symbolilla ja pysäköintikiekon vaatimuksella. Niissä tarvitaan vammaisen pysäköintilupa ja pysäköintikiekko osoittamaan pysäköinnin määräaikaa.

Esimerkiksi, jos taloyhtiön alueella on määritelty, että vieraspaikalla saa parkkeerata vain 4 tuntia ja että parkkikiekkoa pitää käyttää, on myös vammaisen pysäköintiluvan haltijan noudatettava tätä sääntöä.

Pysäköintivirhemaksu yksityiseltä pysäköinninvalvontayritykseltä

Yksityiset pysäköinninvalvontayritykset ovat joissain tapauksissa rahastaneet vammaisen pysäköintiluvan haltijoita pysäköintivalvontamaksuilla, jos he eivät ole käyttäneet pysäköintikiekkoa yksityisellä pysäköintialueella.

Jos kokee yksityisellä pysäköintialueella saamansa pysäköinnin valvontamaksun aiheettomaksi, asiasta kannattaa

 • Reklamoida ensin yksityiseen pysäköinnin valvontayritykseen.
 • Ottaa yhteyttä kyseessä olevan yksityisen kiinteistön tai alueen omistajaan, jonka toimeksiannosta pysäköinninvalvontayritykset toimivat.
 • tai kysyä neuvoa kunnan kuluttajaoikeusneuvonnasta.

Yksityisalueiden pysäköintiohjeiden noudattamisen riidat käsitellään sopimusoikeuden kysymyksinä kuluttajariitalautakunnassa.

Yksityisen kiinteistön tai alueen omistajan tai haltijan antamat pysäköintiä koskevat määräykset ja ohjeet koskevat yksityisen alueen pysäköintiä, pysäköintikieltoa tai siihen liittyviä poikkeuksia ja kiinteistön omistajan antamaa lupaa.

Pysäköintiä koskevat määräykset yksityisellä alueella on ilmaistava selvästi havaittavalla tavalla, esimerkiksi asettamalla lisäkilpi (tieliikennelaki 28 §:n 3 mom.). Muuten asia voidaan tulkita sopimusoikeudellisen epäselvyyssäännön mukaisesti ohjeen laatijan vahingoksi.

Yksityisillä pysäköintialueilla vammaisen pysäköintiluvalla pysäköimisen ehdot ja käytännöt ovat hyvin vaihtelevia. Yksityisen kiinteistön omistaja tai haltija voi halutessaan myöntää maksuttoman pysäköinnin vammaisen pysäköintiluvan haltijalle. Käytännöt edellyttävät kiinteistönomistajalta harkintavallan käyttöä ja ratkaisu on vain yksittäistä kiinteistöä tai piha-aluetta koskeva.

Suomessa ei tällä hetkellä ole voimassa olevaa lainsäädäntöä yksityisestä pysäköinninvalvonnasta.

Esteettömän autopaikan sijainti ja koko

Päästäkseen ulos autosta pyörätuolilla tai muilla apuvälineillä kulkeva henkilö tarvitsee enemmän tilaa. Autopaikan pitää olla normaalia leveämpi, koska esimerkiksi pyörätuolin on mahduttava auton viereen. Liikkumisesteisen henkilön autopaikan täytyy sijaita mahdollisimman lähellä sisäänkäyntiä ja reitin sisäänkäynnille tulee olla esteetön.

Liikkumis- ja toimimisesteiselle henkilölle soveltuvan autopaikan (LE-autopaikka) on oltava leveydeltään 3 600 mm ja pituudeltaan 5 000 mm. Autopaikat merkitään kansainvälisellä ISA-pyörätuolitunnuksella paikan pohjaan maalattuna ja kiinteillä pystytolpilla.

Esteettömien autopaikkojen järjestäminen

Alueen asemakaavamääräyksissä on määritelty, kuinka monta esteetöntä autopaikkaa (LE-autopaikka) alueella pitää olla ja miten ne sijoitetaan. Asian ollessa ajankohtainen, kannattaa olla yhteydessä asunto-osakeyhtiön hallitukseen. Tarvittaessa voi esittää hallitukselle asemakaavamuutoksen hakemista.

Esteettömyys asetuksessa määritellään, että julkisten rakennusten autopaikoista riittävän määrän, kuitenkin vähintään yhden, on oltava tarkoitettu liikkumis- ja toimimisesteisen henkilön käyttöön.

RT-korttien ohjeistuksen mukaan esteettömiä autopaikkoja tulisi olla yksi 50:stä sekä yksi lisää aina alkavaa 50 autopaikkaa kohden.