autokaupassa.kuvituskuva.
Hyvinvointialueen sosiaalitoimi voi myöntää vammaiselle henkilölle tukea auton hankintaan vammaispalvelulain nojalla. Silloin vamman tai sairauden takia autoon pitää olla tarvetta päivittäisissä toimissa ja tarpeen on oltava jatkuvaa, päivittäistä tai usein toistuvaa.

Tukea voidaan myöntää käytetyn tai uuden auton hankintaan. Tukea auton hankkimisesta aiheutuneisiin kustannuksiin myönnetään vammaiselle henkilölle. Edellytyksenä auton hankinnasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen on, että

  • vamman tai sairauden takia liikkumisvälineeseen on tarvetta päivittäisissä toimissa ja
  • tarve liikkumiseen on jatkuvaa, päivittäistä tai usein toistuvaa.

Hyvinvointialueen maksama tuki on sidottu tarpeellisiin kustannuksiin eli vain kohtuullisiin, välttämättömänä pidettäviin vammasta tai sairaudesta johtuviin kustannuksiin. Hyvinvointialue voi määritellä kohtuullisena pidettävän osan vammaisen hankkiman auton hankintahinnasta. Korvausta voi hakea puolen vuoden kuluessa kustannusten syntymisestä.

Tuen perusteena on vammaiselle henkilölle soveltuvan kohtuuhintaisen auton hankintahinta. Tuen taso vaihtelee hyvinvointialueittain. Auton soveltuvuus pitää aina harkita yksittäistapauksellisesti ja siinä pitää huomioida mahdolliset erityistarpeet. Huomioitavaa on esimerkiksi auton koko ja apuvälineiden, kuten pyörätuolin, käyttöön tai kuljettamiseen tarvittava tila.

Vähennyksenä otetaan huomioon autoveronpalautus ja vanhasta autosta saatava hyvitys sekä muu mahdollinen tuki autoon. Tukea auton hankintaan voi hakea, vaikka henkilö ei olisi saanut autoveronpalautusta.

Tuen hakeminen auton hankintaan

Kannattaa olla hyvissä ajoin ennen auton ostoa yhteydessä oman hyvinvointialueen sosiaalityöntekijään. Auton hankinnan tuki on hyvinvointialueen talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa tapahtuvaa toimintaa. Tarve auton hankinnan tukemisesta on hyvä kirjata myös palvelusuunnitelmaan, jonka lisäksi tarvitaan erillinen hakemus.

Vammaispalvelulain mukaista auton hankinnan tukea haetaan kirjallisesti oman hyvinvointialueen sosiaalitoimesta. Hakemus on joko vapaamuotoinen hakemus tai vammaispalvelujen hakemuslomake.

Hakemukseen tarvitaan liitteeksi terveydenhuollon asiantuntijan, kuten lääkärin, kuntoutusohjaajan tai fysioterapeutin lausunto.

Tuki tulee hakea kuuden kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä.

Auton vaihtaminen

Auton hankintatukea voi hakea uudelleen, mikäli auton vaihtamisen syy on se, ettei auto enää vastaa vamman tai sairauden aiheuttamaa tarvetta liikkumisessa. Hakiessaan tukea henkilön on siis selvitettävä edellytykset ja perusteet auton vaihtoon.

Perusteltu syy auton vaihdolle voi olla esimerkiksi auton kunto, siihen liittyvät käyttövarmuusongelmat tai sen vahingoittuminen korjauskelvottomaksi. Myös hakijana olevan vammaisen henkilön muut olosuhteet voivat vaikuttaa siihen, että vanha auto ei enää vastaa tilojensa puolesta tarkoitustaan, esimerkiksi vammaisen henkilön vamma on edennyt ja tarvitaan sähköpyörätuolia, jonka johdosta auton tulee olla kokoluokaltaan tilavampi. Hakijan tilanteen muuttuminen tulee osoittaa hakemuksen yhteydessä. Pelkästään käyttömukavuus, taloudellinen syy tai muu vammaan tai sairauteen liittymätön peruste ei oikeuta korvaukseen.  

Hyvinvointialue ei voi yleisohjeillaan määrätä sitä, milloin auto voidaan vaihtaa, eikä evätä korvausta sillä perusteella, että vammaiselle henkilölle on aikaisemmin maksettu korvauksia kyseiseen tarkoitukseen.

Auton hankintaan saatavat tuet ovat hyvinvointialueen yleiseen järjestämisvelvollisuuteen kuuluvia tukia eli ne ovat hyvinvointialueen määrärahoihin sidottuja. Hyvinvointialue voi myös kohdentaa määrärahojaan silloin, kun on kyse määrärahasidonnaisesta tukitoimesta tai palvelusta.

Lue myös tuesta auton muutostöihin ja apuvälineisiin Invalidiliiton kotisivuilta.