Esteetön pysäköinti parkkiruudut. Kuvituskuva.
Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella pysäköimistä koskevat tieliikennelain säännöt ovat selkeämpiä yleisillä kuin yksityisillä alueilla, joissa käytäntö on kirjava.

Yleisillä alueilla pysäköinti liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella 

1.6.2020 voimaan tulleen tieliikennelain mukaan liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen (entisen vammaisen pysäköintiluvan) voi saada vaikeasti vammainen ihminen tai vaikeasti vammaisen ihmisen kuljettamiseen, jolla on näkövamma tai jonka vammasta aiheutuu haittaa liikuntakyvylle. Lue lisää liikkumisesteisen pysäköintitunnuksesta Invalidiliiton sivuilta. 

Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella saa ajoneuvon pysäköidä yleisillä alueilla liikennemerkillä osoitetusta kiellosta tai rajoituksesta huolimatta

  • pysäköintipaikoille, jotka on merkitty pyörätuolimerkillä
  • maksullisille pysäköintipaikoille maksua suorittamatta
  • alueille, joissa pysäköinti on muuten kielletty liikennemerkillä ”Pysäköinti kielletty” tai ”Pysäköintikieltoalue” 
  • rajoitusta pidemmäksi ajaksi alueelle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu
  • pihakaduille sillä varauksella, ettei pysäköinnistä aiheudu huomattavaa haittaa pihakadun liikenteelle eikä muulle käyttämiselle
  • pyöräkadun ajoradalla muuallekin kuin merkitylle pysäköintipaikalle, jos siitä ei aiheudu kohtuutonta haittaa.

Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä sellaiseen paikkaan eikä siten, että siitä aiheutuu vaaraa tai että liikenne tarpeettomasti estyy tai häiriytyy.

Ajoneuvoa, jossa on liikkumisesteisen pysäköintitunnus, ei kuitenkaan saa pysäköidä sellaiselle alueelle tai paikalle, joka on osoitettu liikennemerkillä vain tiettyjen ajoneuvojen pysäköintiin.

Yksityisillä alueilla pysäköinti liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella 

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus (entinen vammaisen pysäköintilupa) ei aina oikeuta yksinään pysäköimään maksutta ja aikarajoituksetta yksityisillä alueilla. Alueilla on noudatettava alueiden omia pysäköimisen sääntöjä ja niillä olevia liikennemerkkejä.

Yksityisillä pysäköintialueilla, joissa pysäköinnille on asetettu aikaraja, liikkumisesteisen pysäköintitunnus ei riitä. Tällöin pysäköinnin alkamisaika tulee ilmoittaa siten, että se on nähtävissä auton ulkopuolella. Tämä voi tapahtua pysäköintikiekolla, digitaalisella pysäköintijärjestelmällä  tai vaikka selkeästi käsikirjoitetulla paperilla.

Yksityisiä alueita, kiinteistöjä ja pysäköintipaikkoja voivat olla esimerkiksi lentokenttien, ostoskeskusten, asuintalojen piha- ja pysäköintialueet.

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus (entinen vammaisen pysäköintilupa) ei näin ollen oikeuta pysäköimään esimerkiksi kerrostalon pihaan, jos liikkumisesteisten autopaikkoja (LE- paikka, ”inva paikka”) ei ole erikseen merkitty tai asianomaisella ei ole taloyhtiön erillistä pysäköintilupaa, jos sellainen tarvitaan.

Jos yksityisellä alueella oleva parkkipaikka on merkitty varattu-kyltillä jollekin tietylle henkilölle tai ajoneuvolle, ei siihen ole lupa pysäköidä liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella. Pysäköintiä koskevat määräykset yksityisellä alueella on ilmaistava selvästi havaittavalla tavalla, esimerkiksi asettamalla lisäkilpi. Muuten asia voidaan tulkita ohjeen laatijan vahingoksi.

Pysäköimistä ohjaavat määräykset ja käytännöt edellyttävät kiinteistönomistajalta harkintavallan käyttöä ja ratkaisu on vain yksittäistä kiinteistöä tai piha-aluetta koskeva.

Pysäköintivirhemaksu yksityiseltä pysäköinninvalvontayritykseltä

Yksityiset pysäköinninvalvontayritykset voivat määrätä pysäköintivalvontamaksun liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen haltijalle, jos hän ei ole käyttänyt pysäköintikiekkoa yksityisellä pysäköintialueella.

Yksityisen kiinteistön tai alueen omistajan tai haltijan antamat pysäköintiä koskevat määräykset ja ohjeet koskevat yksityisen alueen pysäköintiä, pysäköintikieltoa tai siihen liittyviä poikkeuksia ja kiinteistön omistajan antamaa lupaa.

Pysäköintiä koskevat määräykset yksityisellä alueella on ilmaistava selvästi havaittavalla tavalla, esimerkiksi asettamalla lisäkilpi. Muuten asia voidaan tulkita sopimusoikeudellisen epäselvyyssäännön mukaisesti ohjeen laatijan vahingoksi.

Yksityisillä pysäköintialueilla liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella (entisellä vammaisen pysäköintiluvalla) pysäköimisen ehdot ja käytännöt ovat hyvin vaihtelevia. Yksityisen kiinteistön omistaja tai haltija voi halutessaan myöntää maksuttoman pysäköinnin liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen haltijalle. Käytännöt edellyttävät kiinteistönomistajalta harkintavallan käyttöä ja ratkaisu koskee vain yksittäistä kiinteistöä tai piha-aluetta.

Mikäli liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen (entisen vammaisen pysäköintiluvan) haltija kokee yksityisellä pysäköintialueella saamansa pysäköinnin valvontamaksun aiheettomaksi, asiasta kannattaa

  • reklamoida ensin yksityiseen pysäköinnin valvontayritykseen
  • ottaa yhteyttä kyseessä olevan yksityisen kiinteistön tai alueen omistajaan, jonka toimeksiannosta pysäköinninvalvontayritykset toimivat
  • tai kysyä neuvoa kunnan kuluttajaoikeusneuvonnasta.

Yksityisalueiden pysäköintiohjeiden noudattamisen riidat käsitellään sopimusoikeuden kysymyksinä kuluttajariitalautakunnassa.

Suomessa ei tällä hetkellä ole voimassa olevaa lainsäädäntöä yksityisestä pysäköinninvalvonnasta.

Lisätietoa yksityisestä pysäköinnin valvonnasta löydät Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta.

Esteettömän autopaikan sijainti ja koko

Päästäkseen ulos autosta pyörätuolilla tai muilla apuvälineillä kulkeva henkilö tarvitsee enemmän tilaa. Liikkumis- ja toimimisesteiselle henkilölle soveltuvan autopaikan (LE-autopaikka) täytyy sijaita mahdollisimman lähellä sisäänkäyntiä ja reitin sisäänkäynnille tulee olla esteetön.

Autopaikan pitää olla normaalia leveämpi, koska esimerkiksi pyörätuolin on mahduttava auton viereen. Sen on oltava leveydeltään 3 600 mm ja pituudeltaan 5 000 mm. Autopaikat merkitään kansainvälisellä ISA-pyörätuolitunnuksella paikan pohjaan maalattuna ja kiinteillä pystytolpilla.

Esteettömien autopaikkojen järjestäminen

Alueen asemakaavamääräyksissä on määritelty, kuinka monta esteetöntä autopaikkaa (LE-autopaikkaa) alueella pitää olla ja miten ne sijoitetaan. Asian ollessa ajankohtainen, kannattaa olla yhteydessä asunto-osakeyhtiön hallitukseen. Tarvittaessa voi esittää hallitukselle asemakaavamuutoksen hakemista.

Esteettömyysasetuksessa määritellään, että julkisten rakennusten autopaikoista riittävän määrän, kuitenkin vähintään yhden, on oltava tarkoitettu liikkumis- ja toimimisesteisen henkilön käyttöön. Lue lisää valtioneuvoston asetuksesta rakennuksen esteettömyydestä.

RT-korttien ohjeistuksen mukaan esteettömiä autopaikkoja tulisi olla yksi 50:stä sekä yksi lisää aina alkavaa 50 autopaikkaa kohden.