Esteetön pysäköinti parkkiruudut. Kuvituskuva.
Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella pysäköimistä koskevat tieliikennelain säännöt ovat selkeämpiä yleisillä kuin yksityisillä alueilla, joissa käytäntö on kirjava.

Yleisillä alueilla pysäköinti liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom voi myöntää tieliikennelain mukaan liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen vaikeasti liikkumisesteiselle henkilölle tai vaikeasti liikkumisesteisen henkilön kuljettamiseen, mikäli liikkumisesteisellä henkilöllä on näkö- tai liikuntavamma. Liikkumisesteisen pysäköintitunnus voidaan myöntää, jos myöntämisen edellytykset täyttyvät.  Lue lisää liikkumisesteisen pysäköintitunnuksesta Invalidiliiton sivuilta.

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus on henkilökohtainen. Tunnusta voidaan käyttää vain siinä ajoneuvossa, jossa luvanhaltija on kuljettajana tai kuljetettavana. Pysäköintitunnus on pysäköinnin ajaksi sijoitettava näkyvälle paikalle ajoneuvon tuulilasin sisäpuolelle siten, että se on ulkoapäin luettavissa. On tärkeää varmistaa, että pysäköintitunnus on luettavissa auton ulkopuolelta kokonaan, mm.  tunnuksen voimassaoloaika. Näin vältytään aiheettomilta pysäköintivirhemaksuilta. Tärkeää myös muistaa, ettei luvasta huolimatta ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä sellaiseen paikkaan eikä siten, että siitä aiheutuu vaaraa tai että liikenne tarpeettomasti estyy tai häiriytyy.

Tieliikennelain mukaan liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella saa ajoneuvon pysäköidä yleisillä alueilla liikennemerkillä osoitetusta kiellosta tai aikarajoituksesta huolimatta seuraavilla paikoilla ja mainituilla ehdoilla:  

 • pysäköintipaikoille, jotka on merkitty pyörätuolimerkillä 
 • maksullisille pysäköintipaikoille maksua suorittamatta 
 • alueille, joissa pysäköinti on muuten kielletty liikennemerkillä ”Pysäköinti kielletty” tai ”Pysäköintikieltoalue”  
 • rajoitusta pidemmäksi ajaksi alueelle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu 
 • pihakaduille sillä varauksella, ettei pysäköinnistä aiheudu huomattavaa haittaa pihakadun liikenteelle eikä muulle käyttämiselle 
 • pyöräkadun ajoradalla muuallekin kuin merkitylle pysäköintipaikalle, jos siitä ei aiheudu kohtuutonta haittaa. 

Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen haltijan on pysäköidessään noudatettava yleisiä pysäköintiä koskevia määräyksiä kuten:  

 • Pysäyttäminen kielletty -liikennemerkin vaikutusalueella  
 • Suojatiellä tai liian lähellä suojatietä 
 • Risteyksessä tai liian lähellä risteystä 
 • Liian lähellä ryhmittymismerkkejä 
 • Linja-autopysäkillä ja pysäkkialueella 
 • Alueelle tai paikalle, joka on osoitettu liikennemerkillä tai lisäkilvellä vain tiettyjen ajoneuvojen pysäköintiin (esim. taksit, ambulanssit) 
 • Paikalla, jossa tarvitaan erillinen pysäköintiin oikeuttava lupa 

Mikäli sinulla on liikkumisesteisen pysäköintitunnus erillistä asukaspysäköintilupaa ei yleisillä katuosuuksilla pääsääntöisesti tarvita. Asia kannattaa kuitenkin tarkistaa oman kaupungin pysäköinnin valvonnasta.

Yksityisillä alueilla pysäköinti liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella 

Liikkumisesteisen pysäköintitunnusta käytettäessä tulee noudattaa yksityisten alueiden omia pysäköintiehtoja ja liikennemerkkejä.

Yksityisalueen pysäköintisäännöt sisältävä kyltti

Yksityisen pysäköintialueen erottaa yleisestä pysäköintialueesta siitä, että alueelle mentäessä on yksityisaluekyltti, jossa on ilmoitettu alueen pysäköinnin säännöt ja mahdollinen pysäköintivirhemaksun suuruus. Yksityistä pysäköintiä koskevat säännöt on ilmaistava selvästi havaittavalla tavalla, esimerkiksi asettamalla lisäkilpi, jota tulee noudattaa. 

Yksityisiä alueita ovat esimerkiksi taloyhtiöiden piha- ja pysäköintialueet tai kauppojen ja ostoskeskusten pysäköintialueet. Julkiset palvelut, joiden yhteydessä olevilla pysäköintialueilla on yksityinen pysäköinnin valvonta, tulee noudattaa erikseen ilmoitettuja pysäköintiohjeita. 

Asunto-osakeyhtiöiden, taloyhtiöiden pysäköintikäytännöistä vastaa taloyhtiön hallitus. Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksesta huolimatta taloyhtiön piha-alueella tulee noudattaa taloyhtiön määrittämiä ohjeita niin pysäköintipaikan kuin aikarajoitusten suhteen.  Jos yksityisellä alueella oleva pysäköintipaikka on merkitty varattu-kyltillä jollekin tietylle henkilölle tai ajoneuvolle, ei siihen ole lupa pysäköidä liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella. Epäselvissä asioissa tulee olla yhteydessä taloyhtiön hallitukseen.  

Lue lisää: Piha-alue ja pysäköinti

Yksityisen alueen pysäköinnin valvonta

Yksityisestä pysäköinninvalvonnasta ei ole lainsäädäntöä, se perustuu sopimukseen. Alueen opastetaululta tulee ilmetä sopimuksen perustana olevat pysäköinnin ehdot.  Yksityiseltä alueelta saadun yksityisoikeudellisen valvontamaksun perusteena sopimuksen ehtojen vastainen pysäköinti. Liikkumisesteisen pysäköintitunnus ei päde yksityisillä alueilla, vaan niillä on toimittava opastetaulun ohjeiden mukaisesti, niin maksun kuin aikarajoituksen suhteen. Pysäköinnin alkamisaika tulee ilmoittaa siten, että se on nähtävissä auton ulkopuolella. Tämä voi tapahtua pysäköintikiekolla, digitaalisella pysäköintijärjestelmällätai vaikka selkeästi käsin kirjoitetulla paperilla.

Jos yksityisalueella sijaitseva pysäköinti herättää kysymyksiä, voi asiaa tiedustella suoraan kyseisen kiinteistön omistajalta, haltijalta tai alueen pysäköinninvalvonnasta vastaavalta taholta. 

Pysäköintivirhemaksuun yksityiseltä pysäköinninvalvontayritykseltä voi hakea muutosta 

Mikäli liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen haltija kokee yksityisellä pysäköintialueella saamansa pysäköinnin valvontamaksun aiheettomaksi, asiasta kannattaa: 

 • reklamoida ensin yksityiseen pysäköinnin valvontayritykseen 
 • ottaa yhteyttä kyseessä olevan yksityisen kiinteistön tai alueen omistajaan, jonka toimeksiannosta pysäköinninvalvontayritykset toimivat 
 • tai kysyä neuvoa kunnan kuluttajaoikeusneuvonnasta 

Yksityisalueiden pysäköintiohjeiden noudattamisen riidat käsitellään sopimusoikeuden kysymyksinä kuluttajariitalautakunnassa. Pysäköinninvalvonta - Kuluttajariitalautakunta

Lisätietoa yksityisestä pysäköinnin valvonnasta löydät Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta 

Esteettömän autopaikan sijainti ja koko

Päästäkseen ulos autosta pyörätuolilla tai muilla apuvälineillä kulkeva henkilö tarvitsee enemmän tilaa. Liikkumis- ja toimimisesteiselle henkilölle soveltuvan autopaikan (LE-autopaikka) täytyy sijaita mahdollisimman lähellä sisäänkäyntiä ja reitin sisäänkäynnille tulee olla esteetön.

Autopaikan pitää olla normaalia leveämpi, koska esimerkiksi pyörätuolin on mahduttava auton viereen. Sen on oltava leveydeltään 3 600 mm ja pituudeltaan 5 000 mm. Autopaikat merkitään kansainvälisellä ISA-pyörätuolitunnuksella paikan pohjaan maalattuna ja kiinteillä pystytolpilla.

Esteettömien autopaikkojen järjestäminen

Alueen asemakaavamääräyksissä on määritelty, kuinka monta esteetöntä autopaikkaa (LE-autopaikkaa) alueella pitää olla ja miten ne sijoitetaan. Asian ollessa ajankohtainen kannattaa olla yhteydessä asunto-osakeyhtiön hallitukseen. Tarvittaessa voi esittää hallitukselle asemakaavamuutoksen hakemista.

Esteettömyysasetuksessa määritellään, että julkisten rakennusten autopaikoista riittävän määrän, kuitenkin vähintään yhden, on oltava tarkoitettu liikkumis- ja toimimisesteisen henkilön käyttöön. Lue lisää valtioneuvoston asetuksesta rakennuksen esteettömyydestä.

RT-korttien ohjeistuksen mukaan esteettömiä autopaikkoja tulisi olla yksi 50:stä sekä yksi lisää aina alkavaa 50 autopaikkaa kohden.