Hero image
Sambian Kamuyngankokon kylän asukkaita (lapsia ja aikuisia), maassa hiekkaa ja taustalla puita ja olkikattoinen tiilirakennus.
Kirjoittanut Laura Poussa 11.12.2019
Oman vammaisjärjestön monipuolinen koulutus ja tukitoimet sekä toimeentulohankkeet saivat kiitosta sambialaisilta liikuntavammaisilta ihmisiltä. Tämä käy ilmi Invalidiliiton Sambian sisarjärjestö ZNAPDin eli Sambian liikuntavammaisten ihmisten valtakunnallisen yhdistyksen tekemästä selvityksestä.

ZNAPDin jäsenistö arvosti emojärjestöltään saamaansa monipuolista koulutusta ja tukea. Moni paikallisista ryhmistä eli brancheista oli voimaantunut ja jäsenet kokivat päässeensä osaksi paikallista yhteisöä ja saavuttaneet yhdenvertaisemman aseman muiden kanssa. Vammaisia ihmisiä oli muun muassa nimitetty kyläkomiteoiden jäseniksi ja muihin merkittäviin paikallisen yhteisön tehtäviin.

Toimeentulohankkeista paras hyöty  

Tyytyväisimpiä ZNAPDin jäsenet olivat saamaansa tukeen, jossa heille annettiin mahdollisuus käynnistää pieniä toimeentulohakkeita.  Näitä ovat esimerkiksi kanojen, kanien ja possujen hoito, vihannesten viljely, mehiläisten hoito sekä kahvilan tai ompelimon pito. Osa hankkeista on onnistunut hyvin. 

Sambian naisia pienet kilit sylissään. Taustalla puita.

Hyvin menestyneet vammaisten henkilöiden ryhmät ovat myös antaneet vertaiskoulutusta ja pienimuotoista elinkeinokoulutusta vähemmän menestyneille ryhmille. Tämä seikka on ymmärrettävissä, sillä Sambian maaseudulla elävät ihmiset ovat jo lähtökohtaisesti erittäin köyhiä ja osattomia. Vammaisten henkilöiden elämäntilanne ja köyhyyden aste on monin kerroin heikompi. Tarkoituksenmukaisista liikkumisen apuvälineistä on myös huutava pula.  

Kaikki selvitykseen vastanneet henkilöt ja ZNAPDin branchit toivoivat erityisesti saavansa jatkossakin tukea erityyppisten toimeentulohankkeiden pyörittämiseen.

Tiedonkeruu hankalaa

Selvityksen akateemisesta osuudesta vastasi tutkija Thomas Mtonga Sambian yliopistolta.  Mtongalla on itsellään omakohtainen kokemus vammaisuudesta, sillä hän on sokea. Mtonga vieraili avustajineen eri puolilla Sambian maaseutua viidessä eri provinssissa. Hän keräsi tietoja yhteensä 18 paikkakunnalta, joissa toimii ZNAPDin brancheja.

Selvitykseen osallistui yhteensä 273 vammaista henkilöä, joista puolet (137) oli naisia.  Koska Sambia on suuri maa ja maaseutu on vaikeakulkuista, Mtongan tiedonkeräysmatka kesti kaksi viikkoa ja kattoi yli 1000 kilometrin matkan Sambian läntisestä osasta itäiseen. Tietojen kerääminen on varsin haastavaa siinäkin mielessä, että vaikka Sambian virallinen ja kirjoitettu kieli onkin englanti, huomattava osa maaseudulla elävistä vammaisista ihmisistä puhuu ainoastaan paikallisia kieliä.   

Invalidiliiton lahjoittamalla kaivolla Sambian Kamuyngassa poika pumppaa vettä ja tyttö pesee käsiään.

Haasteita riittää

Selvityksen kautta vahvistui myös tieto niistä moninaisista haasteista, jotka hankaloittavat vammaisen ihmisen elämää. Vammaisten henkilöiden koulutustaso on Sambiassa hyvin alhainen.  Moni ZNAPDin jäsenistä on luku- ja kirjoitustaidottomia.  Tämä asettaa haasteita myös sille koulutukselle, jota ZNAPD omille jäsenilleen järjestää. 

Niinpä ZNAPDilta toivottiin lisää jäsenten mahdollisuuksia osallistua aikuisten luku- ja kirjoitustaidon opetukseen. Järjestökoulutuksia toivottiin järjestettävän entistä enemmän myös helposti ymmärrettävässä muodossa ja keinoin. Jäsenet toivoivat myös, että ZNAPD laatisi paikallisilla kielillä yksinkertaisia esitteitä omasta järjestöstään, vammaisten ihmisten oikeuksista ja YK:n vammaissopimuksesta.

ZNAPDin jäsenistö toivoi myös, että ZNAPD eri yhteiskunnan tasoilla yhä enenevässä määrin jakaisi tietämystä vammaisuudesta ja vammaisten ihmisten oikeuksista, pyrkisi mukaan valtavirtatoimijoiden piiriin ja toteuttaisi positiivista asennetyötä.

Sambialaisia tanssimassa piirissä, naisilla värikkäät hameet.

Lisää vaikuttamistoimintaa päättäjien suuntaan

ZNAPDin jäsenet ja branchit toivoivat emojärjestöltään, että se tekisi voimistuneesti työtä valtakunnallisten päättäjien suuntaan, jotta vammaisten oikeudet Sambiassa voisivat edes jossain määrin toteutua. Vaikka maa on allekirjoittanut ja ratifioinut YK:n vammaisten ihmisten sopimuksen ja säätänyt sen pohjalta hyvää lainsäädäntöä, vammaisten ihmisten arjessa ja elinoloissa on havaittavissa aivan liian vähän muutosta parempaan. 

Tuloksia hyödynnettiin uuden suunnittelussa 

ZNAPD toteutti jäsenistönsä keskuudessa selvityksen syksyllä 2019 Suomen ulkoasiainministeriön tuella. Selvityksen tarkoituksena oli antaa ZNAPDin jäsenille mahdollisuus arvioida oman järjestönsä tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta vuodesta 2012 lähtien. Tavoitteena oli myös kartoittaa jäsenistön käsityksiä ja toiveita jatkossa tapahtuvaa toimintaa varten. ZNAPD hyödynsi selvityksen tuloksia suunnitellessaan Invalidiliiton kanssa uutta kaksivuotista kehityshanketta vuosiksi 2020-21. Hankkeelle on haettu ulkoasiainministeriöltä lisärahoitusta.

Invalidiliiton kumppanijärjestö on liikuntavammaisten ihmisten oma järjestö Sambiassa. ZNAPDilla on pitkälti Invalidiliiton kaltainen rakenne. ZNAPD on jäsenistöpohjainen kansalaisjärjestö ja se toimii laajalla alueella Sambian maaseudulla.

 

 

 

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa