Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
20.04.2018

HE 16/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Invalidiliitto on antanut eduskunnan hallintovaliokunnalle sen pyynnöstä asiantuntijalausunnon hallituksen esityksen valinnanvapausmallista.

Lausunnossaan Invalidiliitto kiinnittää erityistä huomiota vaikeimmin vammaisten ja harvinaista sairautta sairastavien ihmisten sosiaali- ja terveyspalveluihin. Nämä palvelut poikkeavat muiden kansalaisten palvelutarpeista siinä, että ne ovat useimmiten elämänmittaisia.

Näemme, että hallituksen esityksen valinnanvapausmalli tuo vaikeavammaisille ihmisille uusia mahdollisuuksia siihen, miten he voivat vaikuttaa omien palveluidensa järjestämiseen. Samalla valinnanvapausmalli mahdollistaa uusien palveluiden ja kokonaisuuksien toteuttamisen nimenomaan vaikeavammaisille ihmisille.

Kuitenkin on huomioitava, että vammaisilla kansalaisilla on usein heikot mahdollisuudet vaikuttaa omiin palveluihinsa, minkä lisäksi he ovat keskimääräistä enemmän riippuvaisia yhteiskunnan palvelujärjestelmistä. YK:n vammaisyleissopimus ja sen perusteella juuri julkaistu YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen kansallinen toimintaohjelma 2018–2019 asettavat vahvan velvoitteen osallistaa vammaiset ihmiset heitä koskevissa kysymyksissä.

Kohti integroitua ja eheää palveluketjua

Vammaisen asiakkaan oikeuksien toteutumisen kannalta kriittisin piste on siinä, miten maakunta pystyy arvioimaan ja tunnistamaan palvelutarpeen edellyttämän tarkoituksenmukaisen palveluketjun. Tämä siitä huolimatta, että maakunnan liikelaitos vastaa asiakassuunnitelmasta. Tällä hetkellä vammaisten palveluja järjestetään ja toteutetaan hyvin eriarvoisesti eri kunnissa. Jatkossa lähtökohtana tulisi olla valtakunnallisesti yhdenvertaisesti saatavilla olevat yksilölliset vammaispalvelut. 

Lausuntomme sisältää muun muassa kahdeksan pykäläehdotusta ja sekä ehdotukset valiokunnan esittämiksi lausumiksi. Erityisesti korjausliikettä ja muutoksia tarvittaisiin sote-palveluiden esteettömyyteen sekä hoito- ja tutkimusvälineiden saavutettavuuteen. Ne pitää kirjata lakiin osaksi maakunnan palvelutuotannolle asetettavia ehtoja.

Lue koko lausunto täältä >>

Lisätietoja: Elina Nieminen, Invalidiliitto, lakimies, elina.nieminen@invalidiliitto.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa