Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
19.01.2021
Eduskunnan valiokunnat ovat alkaneet ripeällä tahdilla työstämään covid-19-pandemian myötä tartuntatautilain muutosta. Invalidiliitto on ollut pandemian aikana aktiivinen vaikuttaja vammaisten ihmisten terveysturvallisuuden huomioimisessa yhteiskunnallisia päätöksiä tehtäessä.

Invalidiliitto on antanut lausuntonsa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Tartuntatautilain muutoksen tarkoituksena on antaa viranomaisille lisää työkaluja hillitä koronaepidemiaa mm. erilaisin rajoituksin. 

Kotiin annettavien palveluiden turvaa on vahvistettava 

Pandemian myötä sosiaali- ja terveydenhuollonjärjestelmän toimintakyky voi olla uhattuna. Invalidiliitto kannattaa esitettyä mahdollisuutta järjestää sosiaali- ja terveyspalveluita poikkeavasti niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti. Näin voidaan turvata kotiin annettavat palvelut ja välttämätön hoito ja huolenpito. Esityksen mukaan Aluehallintoviraston päätöksellä voitaisiin poiketa siitä, miten kunnallisen järjestämisvastuun piiriin kuuluvat sosiaali- ja terveyspalvelut muutoin järjestetään. Käytännössä tämä tarkoittaisi esim. asumispalveluiden järjestämistä kriisitilanteissa toisen kunnan alueella tai toisen palveluntuottajan avulla.  

Koronavirusepidemian leviäminen valtakunnallisesti heikentäisi todennäköisimmin kotiin tarjottavien palveluiden saatavuutta. 

Invalidiliitto vaatii, että muiksi kotiin tarjottaviksi palveluiksi on kirjattava myös vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu, työnantajamalli sekä omaishoidontuen tilanteet. Invalidiliitto kannattaa myös esitystä siitä, että asiakasmaksut tällaisissa siirtotilanteissa pysyvät samoina. 

- On hyvä, että myös näissä kotiin annettavien palvelujen erityistilanteissa asiakas voidaan siirtää väliaikaisesti asumispalveluyksikköön, jotta välttämätön huolenpito ja palvelu turvataan. Tällöin on tärkeää kuulla asiakasta ja tarvittaessa järjestää esimerkiksi henkilökohtaisen avun työnantajamallin jatkuvuus kotona normaalioloista poikkeavilla viranomaisjoustoilla. Näin esimerkiksi lähiomainen tai sukulainen voisi toimia henkilökohtaisena avustajana, Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen toteaa. 

Poikkeusoloissa huomio vammaisten perus- ja ihmisoikeuksiin 

Invalidiliitto korostaa lausunnossaan myös sitä, että tartuntatautilain mukainen karanteeni ja eristäminen kajoavat myös väistämättä ihmisen perus- ja ihmisoikeutena suojattuun henkilökohtaiseen vapauteen. Tämä onkin esityksessä otettu huomioon. 

Joissain tilanteissa vammaisten henkilöiden vapausoikeuksia on rajoitettu liian paljon. Tähän ovat kiinnittäneet huomiota myös ylemmät laillisuusvalvojat tuoreissa ratkaisuissaan. Myös pandemian aikana on varmistettava, että vammaisten ihmisen perus- ja ihmisoikeudet tulevat turvatuksi. 

Hoitoa koskevat ohjeistukset myös omaishoitajille sekä henkilökohtaisille avustajille 

Esityksen mukaan lääkärin, joka on tehnyt päätöksen karanteenista tai eristyksestä, on annettava tartunnan leviämisen ehkäisemiseksi välttämättömät ohjeet sairastuneelle tai sairastuneeksi epäillylle tai hänen huoltajalleen sekä häntä hoitavalle työntekijälle ja muulle sairastuneen huolenpidosta välittömästi vastaavalle henkilölle salassapitosäännösten estämättä. Tämän lisäksi liitto esittää, että myös henkilökohtaiset avustajat ja omaishoitajat kirjataan sairastuneen huolenpidosta välittömästi vastaaviksi henkilöiksi. 

Tavoitteena on, että tartuntatautilaki tulisi voimaan helmikuun alkupuolella. Osa muutoksista on tarkoitettu olemaan voimassa covid-19-epidemiaan liittyen väliaikaisesti. Lakiluonnos tartuntatautilain väliaikaisista muutoksista julkaistiin syyskuussa. Invalidiliitto antoi myös lakiluonnoksesta lausunnon. 

Lue koko Invalidiliiton lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle (pdf).

Lisätietoa: lakimies Elina Nieminen, Invalidiliitto, elina.nieminen@invalidiliitto.fi 

Jaa sosiaalisessa mediassa