ASIA: Luonnos ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten paloturvallisuudesta

Invalidiliitto kiittää ympäristöministeriötä mahdollisuudesta lausua luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen käyttöturvallisuudesta sekä siihen liittyvästä muistiosta. 

Invalidiliitto edistää ja kehittää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää. Liitto edustaa 149 jäsenyhdistyksensä kautta 30 000 fyysisesti vammaista ja toimintaesteistä suomalaista.

Invalidiliiton mielestä asetusluonnos on selkeä ja kattava, mutta siinä jätetään täysin huomioimatta kulkureittien ja uloskäytävien esteettömyys. Asetusluonnoksen 6 luvussa Poistuminen palon sattuessa, 31 § Yleiset vaatimukset todetaan, että rakennuksesta on voitava poistua turvallisesti tulipalon sattuessa. Invalidiliitto katsoo, että tämä ei toteudu, kun jo lähtökohtaisesti sallitaan hätäpoistumisteiden esteellisyys.

Kesäkuussa 2016 Suomessa voimaan tullut YK:n sopimus vammaisten ihmisten oikeuksista määrittelee esteettömyyden ihmisoikeudeksi, ja esteellisen ympäristön syrjinnäksi. Näin ollen Invalidiliitto katsoo, että nyt viimeinkin on huolehdittava, että asetuksessa rakennusten paloturvallisuudesta huomioidaan poistumismahdollisuudet myös liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden kannalta.

 

6 luku, 31 § Yleiset vaatimukset

Invalidiliitto ehdottaa toiseen momenttiin muutosta: ”Rakennuksessa on oltava riittävästi sopivasti sijoitettuja, tarpeeksi väljiä ja esteettömiä uloskäytäviä mahdollistamaan omatoiminen poistuminen kaikkien käyttäjien kannalta.”

 

6 luku, 34 § Uloskäytävän mitat

Asetustekstissä todetaan, että uloskäytävän leveyden on oltava vähintään 1200 mm ja vapaan korkeuden vähintään 2100 mm. Invalidiliitto painottaa, että tähän tulee lisätä velvoite esteettömyyden huomioimisesta ja velvoittaa selkeämmin järjestämään poistumismahdollisuus toiseen palo-osastoon sekä evakuointipaikkojen suunnitteluun ja palomieshissien käyttöön esteettömään poistumiseen, erityisesti kokoontumis- ja liiketiloissa sekä työpaikkatiloissa.

 

6 luku, 35 § Poistumiseen käytettävät ovet

Asetusluonnoksessa todetaan, että uloskäytävien ja niihin johtavien tilojen ovien tulee olla hätätilanteessa helposti avattavissa. ”Helposti avattavissa” on tulkinnanvarainen ilmaus. Invalidiliitto ehdottaa tähän täsmennystä oven avaamiseen tarvittavasta voimasta mitattavissa olevana yksikkönä (N). Osastoivien ovien sulkemisessa tulee ottaa huomioon myös esteetön kulkeminen (17 §).

Lisäksi on huomioitava tilojen hyvä hahmotettavuus. Esimerkiksi poistumisreiteillä olevien portaiden ja tasoerojen erottuminen hätävalaistuksessa ja savun täyttämässä tilassa edellyttää jälkivalaisevaa merkintää portaan tai muun tasoeron reunassa.

 

7 luku, 38 § Palovaroitin ja automaattinen paloilmoitin

Palovaroittimia koskevaan kohtaan Invalidiliitto esittää lisäystä: palovaroittimen tulee varoittaa äänimerkin ohella myös valomerkillä.

 

Helsingissä 6. helmikuuta 2017

INVALIDILIITTO RY

Petri Pohjonen                            Terhi Jussila
Pääjohtaja                                    Järjestöjohtaja

Erityisasiantuntija: Niina Kilpelä, esteettömyysasiantuntija, arkkitehti Invalidiliiton Esteettömyyskeskus, niina.kilpela@invalidiliitto.fi,
p. 0400 258896.

           

Jaa sosiaalisessa mediassa